Eğitim Kadrosu

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Personel

Prof.Dr. Aslı Elif GÜRBÜZ USLUEL
Adı SoyadıProf.Dr. Aslı Elif GÜRBÜZ USLUEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Aslı Elif GÜRBÜZ USLUEL

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Prof.Dr. Elvan KEÇELİOĞLU
Adı SoyadıProf.Dr. Elvan KEÇELİOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Elvan KEÇELİOĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Prof.Dr. Ergin ERGÜL
Adı SoyadıProf.Dr. Ergin ERGÜL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ergin ERGÜL

İstanbul Üniversitesi 1990 Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Başbakanlık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Başbakanlık, Müsteşar Yardımcısı Anayasa Mahkemesi Raportör- Hakim Yıldırım Beyazıt Universitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Devlet Teorisi (Genel Kamu Hukuku), Anayasa Hukuku, İnsan Hakları, Yargı Etiği, Türk Yargı Sistemi, İklim Hukuku, Yapay Zeka Hukuku, Milletlerarası Ceza Hukuku, Hukuk ve Medeniyet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitaplar Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme, Yargı Yayınevi, Ankara 2012 Ergül, Ergin. Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca Modern Hukuk Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2012 Ergül, Ergin. Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Yargı Yayınevi, Ankara 2012 Ergül, Ergin. Rumi: a Source of universal justice and peace, Metropolitan Municipality of Konya, Directorate of Culture Publications, Konya 2014 Ergül, Ergin. İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Kuruluşu, Yapısı, Misyonu ve Vizyonu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014 Ergül, Ergin. Rumi: Un guide pour la justice universelle et la paix, les Publications de l’Académie de la Justice de Turquie, Ankara 2017 Ergül, Ergin, Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutları, 3. Baskı, Adalet Ergül, Ergin. Yayınevi, Ankara 2018 Ergül, Ergin. Rûmî et sa sagesse politico-juridique, un trésor d'inspiration pour la liberté, la justice et le paix au 21ème siècle, éditions Muse, Riga, 2019 Ergül, Ergin. Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi Şirazi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019 Ergül, Ergin. Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlana, Adalet Yayınevi, Ankara 2019 Ergül, Ergin. Anayasa Hukukuna Başlangıç, Adalet Yayınevi, Ankara 2019 Ergül, Ergin. İbn Haldun’un Teorileri ile Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019 Ergül, Ergin. İlk Çağ'dan Günümüze Karşılaştırmalı Devlet Teorisi, Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021 Ergül, Ergin. Hukuka Genel Giriş, Temel Kavramlar ve Kurumlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2021 Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, 2. Baskı , Adalet Yayınevi, Ankara 2022 Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2022 Ergül, Ergin. Ibn Khaldun et l'Etat dans la science de la société et de la civilisation, un regard actuel sur les textes politiques et juridiques de la Muqaddima, Adalet, Ankara 2022 Ergül, Ergin. Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022 Ergül, Ergin. Temel Hukuk Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022 Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022 Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi , Ankara 2022 Ergül, Ergin. Farabi'de Kamu Hukuku ve Siyaset Bilimi, Adalet Yayınevi, Ankara 2022 Ergül, Ergin. İnsan Hakları Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2023 Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 2. Baskı, Adalet Yayınevi Ankara 2023 Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, İlaveli ve Güncel 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2023 Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, İlaveli ve Güncel 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2023 Ergül, Ergin. İnsan Hakları Hukuku Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2024 Ergül, Ergin. Bilge Siyasetin İlkeleri, Tahir.b. Hüseyin, 3. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara 2024 Ergül, Ergin. Yapay Zekâ ve Hukuk, Adalet Yayınevi, Ankara 2024 Makaleler ve Bildiriler Ergül, Ergin. Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri, Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475, s. (213-229) Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yabancıları Ülkeden Uzaklaştırma İşlemleri Bağlamında Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Standartları, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2012, Sayı 68, ss.(14-20). Ergül, Ergin. Avrupa Birliği Müktesebatında Yabancıların Aile ve Özel Hayat Hakkı Çerçevesinde Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3, ss. (195-207) Ergül, Ergin. Rumi’s Approach To Human Rights and Freedoms, Human Rights Review, Haziran 2014, 2014/1, ss.(1-20) Ergül, Ergin. Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2014, Sayı: 19 Yıl: 5, ss. (491-517) Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, EÜHFD, C. XVIII, S. 1–2 (2014) 6, ss. (63-98) Ergül, Ergin. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz –Ekim 2014, Sayı 3-4, ss.(737-770) Ergül, Ergin. İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı: 22, Yıl 6, ss. (299-337) Ergül, Ergin. Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerinde Osmanlı Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı.1, Ocak 2016, ss. (279-323) Ergül, Ergin. Klasik Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Yönetim Biçimlerine Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2016), ss. (401-431) Ergül, Ergin. Mevlâna Perspektifinden Kamu Yönetiminde Liyakat ve Ehliyet İlkesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Dergi, Sayı VI, Ocak- Haziran 2017, ss. (79-105) Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Göçmen ve Sığınmacıların Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Korunması, Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015, s. (479-501). Ergül, Ergin. Medeniyetimizde Ombudsmanlık, Oturum 1: Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunu Kuruluş Süreci, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, Ankara 2019, ss. (75-80). Ergül, Ergin. Mevlâna'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Ed: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Kadim Yayınları Ankara 2020, ss. ( 249-269) Ergül, Ergin. “Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı” , I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi (11-13 EKİM 2021, Tokat), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Bildiriler Kitabı, ss.293-300, Sözlü bildiri 1.’lik Ödülü. https://togusiddetcongress.gop.edu.tr/document/sonuc_bildiri.pdf Ergül, Ergin.“Rereading Jalāl Al-Dīn Al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (October 27, 2021): 293–316. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1771. Ergül, Ergin. İBN HALDUN’UN TEMEL KAVRAMLARININ DEVLET TEORİSİ IŞIĞINDA ÇEVİRİSİ . Ombudsman Akademik , Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15 , 43-81 Ergül, Ergin. Çeviri Makale: Cedric Molino MACHETTO, İKTİDARIN ANTROPOLOJİSİ VE DEVLETİN SOY KÜTÜĞÜ / DELEUZE VE GUATTARI, İBN HALDÛN VE CLASTRES’IN OKUYUCULARI, Ombudsman Akademik , Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 17, 13-42 Ergül, Ergin. DROITS DE L’HOMME DANS LA SCIENCE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CIVILISATION D’IBN KHALDOÛN , LA REVUE DE DROIT&SOCIETE, NO 8, JANVIER-MARS 2023, Pages: 20-37 Ergül, Ergin.1876 Osmanlı Anayasası’nın Hazırlanması Sürecinde Mevlevi Şeyhi Osman Selâhaddin Dede’nin Rolü, Astana 2. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11-12 Kasım 2023, İstanbul/Türkiye, Bildiriler Tam Metin Kitabı, 25 Aralık 2023 ANKARA, s.396-424, https://www.astanasempozyum.com/e-kitap/astana-tam-metin-kitabi-2023.pdf Ergül, Ergin, Konfüçyüs ve Mevlâna'da İyi Yönetişim, Ombudsman Akademik , Yıl 2023, Cilt 10, Sayı 19, 11-54 Ergül, Ergin, İklim Değişikliği ve Hukuk, SELÇUK HUKUK KONGRESİ III 2024 KAMU HUKUKU BİLDİRİLERİ TAM METİN KİTABI, s.1-57, Nobel Yayınları, 2024

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Adı SoyadıProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

BTHN 2021 bthn 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C

Araştırma Alanları

BTHN

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ss0

Prof.Dr. Haluk EMİROĞLU
Adı SoyadıProf.Dr. Haluk EMİROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Haluk EMİROĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Prof.Dr. İsmet SAYHAN
Adı SoyadıProf.Dr. İsmet SAYHAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. İsmet SAYHAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Prof.Dr. Mehmet Ali ERTEN
Adı SoyadıProf.Dr. Mehmet Ali ERTEN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Mehmet Ali ERTEN

Ankara Üniversitesi 1969 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1974

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Müşavirliği Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü/ Hukuk Müşavirliği Türkiye Halkbankası Hukuk Danışmalığı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Banka Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları