Teaching Staff

(The list is in alphabetical order by title and name.)

Academic Units

Faculty of Law

Name SurnameProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

BTHN 2021 bthn bthn

Previous Positions

Turkish

Research Areas

BTHN

Selected Publications / All Publications

ss0

Name SurnameProf.Dr. Haluk EMİROĞLU
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Haluk EMİROĞLU

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Previous Positions

Research Areas

Tax Law - Turkish Tax System - Tax Theory

Selected Publications / All Publications
Akademik Yayınlar

Yazılan Uluslararası kitaplar-Kitapta Bölüm

ORTAÇ, Fevzi Rifat; ÜNSAL Hilmi (2019). Genel Vergi Hukuku, Gazi Büro Kitabevi.

ORTAÇ, Fevzi Rifat; DENEÇLİ; Sevda; ORTAÇ Cenk Selçuk (2020). Dijital Hizmetler ve Vergilendirilmesi, Nobel Yayınevi, Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları Editör:Doç.Dr. Sevda Deneçli. s 187-199,

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2004). Global Kamu Malları ve Finansmanı Gazi Kitabevi, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 550299)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2000). Gelir Vergisinin Üniter Yapısı. Gazi Kitabevi, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 550365)

ORTAÇ, Fevzi Rifat; CAŞKURLU, Eren; ÜNSAL, Hilmi (2006). Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Fiyatlama Politikaları, Gazi Kitabevi, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 550184)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ORTAÇ, Fevzi Rifat, ÜNSAL, Hilmi; ERTÜRK ATABEY Selin (2018), A New Policy Instrument In International Trade: “Tax Terror” Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science 6 (Issue 4), pp. 10-19.

ORTAÇ, Fevzi Rifat; Y SOYSAL; S RADMAD; AY KUTLUCA,; H ERTEPINAR (tarh). Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntem bilimsel Tercihler. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 9 (1)

ORTAÇ, Fevzi Rifat, FURTUNA, Elif (2017). Pişmanlıkla Verilen Beyannamenin İhtirazi Kayıtla Verilebilmesi Üzerine Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2), 423-452.

ORTAÇ, Fevzi Rifat; ÜNSAL, Hilmi; YILMAZ, Elif (2016). Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ön Vergileme Uygulamasının Vergi Sistemine Etkileri Açısından Değerlendirilmesi, İnternational Journal of Public finance, E-ISSN:2548-0499, C 1,S 1, s 63-82.

ORTAÇ, Fevzi Rifat; ERTÜRK ATABEY, Selin (2016). Bir Vergi Güvenlik Önlemi Olarak Kontrol Edilen Kurum Kazancı ve Türkiye-Hollanda Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması Açısından Uygulamasının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi, International Journal of Social Inquiry / Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt / Volume 9 Sayı / Issue 1 2016 pp. 63-77.

ORTAÇ, Fevzi Rifat, ÜNSAL, Hilmi(2016). Türk Vergi Yargısında İstinaf Sistemi Ve Muhtemel Sorunlar Journal Of Social Science, 3(1), 1-22. (Yayın No: 2663210).

ORTAÇ, Fevzi Rifat; AKÇAY, Deniz (2015). Sosyal Medya Reklamlarının Vergilendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Öneri Dergisi, 12(45), 177-185. (Yayın No: 2580232).

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2004). The Development And Importance Of The Health Expenditures. Pakistan Journal Of Social Science, 2(4), 311-314. (Yayın No: 546990).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2015). Internet And Advertısement Taxatıon. 1st International New Media Conference, 1(1), 45-58. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1683850)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2012). Çifte Vergilemenin Uluslararası Ticarete Etkisi. Arab-Turkish Relations İn The Arab Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:547308)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2011). Türkiye-Ürdün Ekonomik İlişkileri. II. Uluslar Arası Türk-Arap İlişkilerinin Dünü Bugünü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:547421)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2010). Global Mali Kriz. Global Mali Kriz (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:667702)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2006). Osmanlı Dönemi Vergi Sistemi. 17. Cıepo Uluslar Arası Osmanlı Ve Osmanlı Öncesi Çalışmaları Komitesi (Internnational Commıttee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studies) Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:547675)

ORTAÇ, Fevzi Rifat; ÜNSAL, Hilmi; ÇAŞKURLU, Eren (2004). Ab Ve Türkiye'de Tarımsal Fiyatlama Politikaları. Müzakere Sürecinde Avrupa Birliği Ve Türkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:548010)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2004). Global Public Goods And Finance. Internnational Congress Of Asian And North African Studies (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:547553)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ORTAÇ, Fevzi Rifat; KILINÇ, Meriç; KURT, Ali (2021). International Student Mobility and Turquality Perspective in Higher Education, Üniversite Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2021, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa: 147-154 Journal of University Research, August 2021, Volume 4, Issue 2, Page: 147-154

ORTAÇ, Fevzi Rifat; KILINÇ, Meriç; KURT, Ali (2021) Öğretim Elemanlarının Kalite Güvencesi Algısının Ölçümlenmesi, Bir Vakıf Üniversitesi Örneği, Yıl 5, Sayı 15, Sayfa 73-89. DOI:10.33404/anasay.859151.

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2003). Cumhuriyetimizin 80. Yılında Eğitim Harcamaları. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi (Kontrol No: 667352)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2002). Yeni Yasal Mal Rejimi ve Veraset ve İntikal Vergisi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi (Kontrol No: 667278)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2002). Ekonomik Kriz ve 2002 Yılında İzlenecek Vergi Politikası. Dönemeç Dergisi(60) (Kontrol No: 667188)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2001). Kamu Harcamalarının Etkinlik ve Verimliliğinin Ölçülmesinde Karşılaşılan Sorunlar. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi(182) (Kontrol No: 659527)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2001). 2000 ve 2001 Yılı Krizi Çerçevesinde 2002 Yılı Bütçesinin Maliye Politikası Hedefleri ve Analizi. Yeni Türkiye Ekonomik Kriz Özel Sayısı I(41) (Kontrol No: 664215)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (2000). Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Düzenlenen Ek Vergi Uygulamasının Vergi Hukuk Yönünden Değerlendirilmesi. Türk Hukuk Dünyası(1) (Kontrol No: 659303)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1999). Yarışma Ve Çekilişler Sonucunda Ayni olarak Verilen İkramiyelerde Fatura Değeri Kavramı. Gazi Ün. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7) (Kontrol No: 581685)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1999). Zirai Kazançların Belirlenmesi Ve Vergilendirilmesi. Konya Ticaret Borsası Dergisi (4) (Kontrol No: 581810)
ORTAÇ, Fevzi Rifat (1999). Vergilendirilebilir Gelir Kavramı, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tanımlaması. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 659119)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1999). Kamu Maliyesinin Amaçlarına Gerçekten Ulaşmak İsteniyorsa Araçlar Doğru Kullanılmalı. Yeni Türkiye Ekonomisi Özel Sayısı I (27) (Kontrol No: 658888)
ORTAÇ, Fevzi Rifat (1998). 1999 Yılı Bütçe Tasarısının Değerlendirilmesi. Başar Mevzuat Dergisi (Elektronik Dergi), 1 (Kontrol No: 581553)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1998). Vergi Reformu Değil Kamu Maliyesi Reformu Yapılmalı. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 1 (Kontrol No: 581400)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1997). Erken Ödeme İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 13(1) (Kontrol No: 581162)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1996). Promosyon Uygulaması Sebebiyle Basında Fiyat Farklılaştırmasının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(1) (Kontrol No: 581278)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1993). VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve 1993 Bütçesi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9(1) (Kontrol No: 580992)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1990). Vergi Mahremiyeti. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1) (Kontrol No: 580605)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (1989). Tüzel Kişilerde Kanuni Temsilcilerin Vergi Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 580799)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

ORTAÇ, Fevzi Rifat (tarih). Faiz Dışı Fazla Kavramı ve 2008 Yılı Bütçesinin Değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F, 14, (Yayın No:667973)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (tarih). Elektronik Ortamda Yayınlanan Türkülerde Telif Haklarının Vergilendirilmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas İl Kültür Müdürlüğü, (Yayın No:667465)

ORTAÇ, Fevzi Rifat (tarih). Kamu Maliyesindeki Son Gelişmeler. Ekonomik Barometre Konulu Panel, (Yayın No:668227)

ORTAÇ Fevzi Rifat (2010). Gelir Vergisinde Kazanç Tespiti ve Beyanı, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları. Gelir Vergisinde Kazanç Tespiti ve Beyanı, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, (Yayın No:667866)

ORTAÇ Fevzi Rifat (2005). Global Kamu Malları ve Finansmanı, 21.yy'da Türkiye'de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, (Yayın No:668164)

Projeler

Determination Of Proffessional qalifications Of Healt Care Management And Revision Of The Educational Programs (DEPROHEALTH) EU LLP Leanordo Da Vinci Partnerships, 2-6th February 2011, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü.

AB Birincil Hukuk Normlarının Türkçe ye Çevrilmesi ve Elektronik Ortamda Yayınlanması, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 39/2004-01, BAP2007.

Online Distance Learning Module In European Union Basic Law Education, Avrupa Birliği, Uzman. (Tr/06/B/F/PP/178127) (Dış Denetçi).


Name SurnameAssoc.Prof. Ergin ERGÜL
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assoc.Prof. Ergin ERGÜL

Istanbul University, 1990 Police Academy, Institute of Security Sciences Police Academy, Institute of Security Sciences

Previous Positions

Ministry of Justice
General Directorate of International Law
And Foreign Affairs
Prime Ministry, Under secretariat of Public
Order and Security Order and Security

Prime Ministry, Undersecretary
The Constitutional Court
Law Faculty of Yıldırım Beyazıt University of Ankara, Visiting lecturer

Law Faculty of Social Sciences University of Ankara, Visiting lecturer

Research Areas

State Theory, Human Rights, Constitutional Law, Judicial Ethics, International Penal Law

Selected Publications / All Publications

Kitaplar
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca Modern Hukuk Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Rumi: a Source of universal justice and peace, Metropolitan Municipality of Konya, Directorate of Culture Publications, Konya 2014
İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Kuruluşu, Yapısı, Misyonu ve Vizyonu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014
Rumi: Un guide pour la justice universelle et la paix, les Publications de l’Académie de la Justice de Turquie, Ankara 2017
Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutları, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018
Rûmî et sa sagesse politico-juridique, un trésor d'inspiration pour la liberté, la justice et le paix au 21ème siècle, éditions Muse, Riga, 2019
Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi Şirazi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlana, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Anayasa Hukukuna Başlangıç, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
İbn Haldun’un Teorileri ile Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Yargı Etiği Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
İlk Çağ'dan Günümüze Karşılaştırmalı Devlet Teorisi, Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Hukuka Genel Giriş, Temel Kavramlar ve Kurumlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2021

Makaleler ve Bildiriler
Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri, Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475, s. (213-229)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yabancıları Ülkeden Uzaklaştırma İşlemleri Bağlamında Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Standartları, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2012, Sayı 68, ss.(14-20).
Avrupa Birliği Müktesebatında Yabancıların Aile ve Özel Hayat Hakkı Çerçevesinde Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3, ss. (195-207)
Rumi’s Approach To Human Rights and Freedoms, Human Rights Review, Haziran 2014, 2014/1, ss.(1-20)
Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2014, Sayı: 19 Yıl: 5, ss. (491-517)
Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, EÜHFD, C. XVIII, S. 1–2 (2014) 6, ss. (63-98)
Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz –Ekim 2014, Sayı 3-4, ss.(737-770)
İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı: 22, Yıl 6, ss. (299-337)
Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerinde Osmanlı Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı.1, Ocak 2016, ss. (279-323)
Klasik Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Yönetim Biçimlerine Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2016), ss. (401-431)
Mevlâna Perspektifinden Kamu Yönetiminde Liyakat ve Ehliyet İlkesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Dergi, Sayı VI, Ocak- Haziran 2017, ss. (79-105)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Göçmen ve Sığınmacıların Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Korunması, Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015, s. (479-501).
Medeniyetimizde Ombudsmanlık, Oturum 1: Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunu Kuruluş Süreci, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, Ankara 2019, ss. (75-80).
Mevlâna'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Ed: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Kadim Yayınları Ankara 2020, ss. ( 249-269)
“Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı” , I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi (11-13 EKİM 2021, Tokat), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Bildiriler Kitabı, ss.293-300, Sözlü bildiri 1.’lik Ödülü. https://togusiddetcongress.gop.edu.tr/document/sonuc_bildiri.pdf
“Rereading Jalāl Al-Dīn Al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice”. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (October 27, 2021): 293–316. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1771.

Name SurnameAssist.Prof. Muhammed GÖÇGÜN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assist.Prof. Muhammed GÖÇGÜN

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
• Göçgün, M., “Türk İdari Teşkilatında Yeni Bir Statü: Kırsal Mahalle”, 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2021.
• Göçgün, M., “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Sonrası TCDD’nin Hukuki Statüsü”, Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 2018.
• Göçgün, M., “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yasama ve Yürütme Yetkileri Bakımından Değerlendirilmesi”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, 2018.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
• Göçgün, M., “Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Uyarlanma İlkeleri Arasındaki İlişkinin Koronavirüs Sürecindeki Bir Tezahürü: Uzaktan Eğitim”, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, 30.05.2020.
• Göçgün, M., “İdarenin Denetiminde Devlet Denetleme Kurulunun “Yeni” İşlevi”, Ulusal Sempozyum: Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu-II, Anayasa Ve İdare Hukuku Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09.10.2019
• Göçgün, M., “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yeni İstihdam Türleri”, Ulusal Sempozyum: Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30.11.2018.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
• Göçgün, M., “Sözleşmeli Öğretmen Atama Sürecinde Yapılan Sözlü Sınav ve Güvenlik Soruşturmalarının İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, S. 200, Y. 2019.
• Yıldırım, T., Göçgün, M., “İdarenin Düzenleyici İşlemlerinde Eşitlik İlkesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2), Güz 2016 Göçgün, M.,
• Göçgün, M., “Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Personelin Çekilmiş Sayılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 3, Y. 2013.


Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
• Göçgün, M., İdari İşlemin Konu Unsuru, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017 (Doktora Tezi)

Name SurnameAssist.Prof. Zeynep Feyza EKER AYHAN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assist.Prof. Zeynep Feyza EKER AYHAN

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
Zeynep Feyza Eker Ayhan, “Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Uluslararası Tahkim Yoluyla Çözümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz” Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Av. Feyza Eker Ayhan, “Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehdara Teşmili”, “Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan” GSU Hukuk Fakültesi Dergisi 2011/I (2012), s. 95- 119.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
Z. Feyza Eker Ayhan, “Outlines of the New Turkish Mediation Act”, Arbitrators and Mediators In Settling National and International Disputes, Baku, 2012.
Av. Feyza Eker Ayhan, 'Türk Arabuluculuk Hukukunda Güncel Sorunlar', Uluslararası Ticari Tahkim ve Arabuluculukta Güncel Sorunlar: Avrasya ve Türkiye Perspektifi Konferansı, Istanbul, 2015.

Name SurnameRes.Assist. Haluk Furkan ÖZDEMİR
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Res.Assist. Haluk Furkan ÖZDEMİR

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameRes.Assist. Hikmet Can DAMAR
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Res.Assist. Hikmet Can DAMAR

Istanbul University

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Internal Assignment