Teaching Staff

(The list is in alphabetical order by title and name.)

Academic Units

Faculty of Law

Name SurnameProf.Dr. Ergin ERGÜL
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Ergin ERGÜL

Istanbul University, 1990 Police Academy, Institute of Security Sciences Police Academy, Institute of Security Sciences

Previous Positions

Ministry of Justice
General Directorate of International Law
And Foreign Affairs
Prime Ministry, Under secretariat of Public
Order and Security Order and Security

Prime Ministry, Undersecretary
The Constitutional Court
Law Faculty of Yıldırım Beyazıt University of Ankara, Visiting lecturer

Law Faculty of Social Sciences University of Ankara, Visiting lecturer

Research Areas

State Theory, Human Rights, Constitutional Law, Judicial Ethics, Turkish Judicial System,
Climate Law, AI law, International Penal Law, Law and Civilization

Selected Publications / All Publications

Kitaplar
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca Modern Hukuk Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Rumi: a Source of universal justice and peace, Metropolitan Municipality of Konya, Directorate of Culture Publications, Konya 2014
Ergül, Ergin. İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Kuruluşu, Yapısı, Misyonu ve Vizyonu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014
Ergül, Ergin. Rumi: Un guide pour la justice universelle et la paix, les Publications de l’Académie de la Justice de Turquie, Ankara 2017
Ergül, Ergin, Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutları, 3. Baskı, Adalet Ergül, Ergin. Yayınevi, Ankara 2018
Ergül, Ergin. Rûmî et sa sagesse politico-juridique, un trésor d'inspiration pour la liberté, la justice et le paix au 21ème siècle, éditions Muse, Riga, 2019
Ergül, Ergin. Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi Şirazi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlana, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Anayasa Hukukuna Başlangıç, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. İbn Haldun’un Teorileri ile Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. İlk Çağ'dan Günümüze Karşılaştırmalı Devlet Teorisi, Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Hukuka Genel Giriş, Temel Kavramlar ve Kurumlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, 2. Baskı , Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2022
Ergül, Ergin. Ibn Khaldun et l'Etat dans la science de la société et de la civilisation, un regard actuel sur les textes politiques et juridiques de la Muqaddima, Adalet, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Temel Hukuk Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi , Ankara 2022
Ergül, Ergin. Farabi'de Kamu Hukuku ve Siyaset Bilimi, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. İnsan Hakları Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2023
Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 2. Baskı, Adalet Yayınevi Ankara 2023
Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, İlaveli ve Güncel 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2023
Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, İlaveli ve Güncel 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2023
Ergül, Ergin. İnsan Hakları Hukuku Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2023
Ergül, Ergin. Bilge Siyasetin İlkeleri, Tahir.b. Hüseyin, 3. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara 2024
Ergül, Ergin. Yapay Zekâ ve Hukuk, Adalet Yayınevi, Ankara 2024

Makaleler ve Bildiriler
Ergül, Ergin. Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri, Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475, s. (213-229)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yabancıları Ülkeden Uzaklaştırma İşlemleri Bağlamında Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Standartları, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2012, Sayı 68, ss.(14-20).
Ergül, Ergin. Avrupa Birliği Müktesebatında Yabancıların Aile ve Özel Hayat Hakkı Çerçevesinde Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3, ss. (195-207)
Ergül, Ergin. Rumi’s Approach To Human Rights and Freedoms, Human Rights Review, Haziran 2014, 2014/1, ss.(1-20)
Ergül, Ergin. Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2014, Sayı: 19 Yıl: 5, ss. (491-517)
Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, EÜHFD, C. XVIII, S. 1–2 (2014) 6, ss. (63-98)
Ergül, Ergin. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz –Ekim 2014, Sayı 3-4, ss.(737-770)
Ergül, Ergin. İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı: 22, Yıl 6, ss. (299-337)
Ergül, Ergin. Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerinde Osmanlı Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı.1, Ocak 2016, ss. (279-323)
Ergül, Ergin. Klasik Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Yönetim Biçimlerine Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2016), ss. (401-431)
Ergül, Ergin. Mevlâna Perspektifinden Kamu Yönetiminde Liyakat ve Ehliyet İlkesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Dergi, Sayı VI, Ocak- Haziran 2017, ss. (79-105)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Göçmen ve Sığınmacıların Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Korunması, Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015, s. (479-501).
Ergül, Ergin. Medeniyetimizde Ombudsmanlık, Oturum 1: Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunu Kuruluş Süreci, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, Ankara 2019, ss. (75-80).
Ergül, Ergin. Mevlâna'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Ed: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Kadim Yayınları Ankara 2020, ss. ( 249-269)
Ergül, Ergin. “Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı” , I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi (11-13 EKİM 2021, Tokat), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Bildiriler Kitabı, ss.293-300, Sözlü bildiri 1.’lik Ödülü. https://togusiddetcongress.gop.edu.tr/document/sonuc_bildiri.pdf
Ergül, Ergin.“Rereading Jalāl Al-Dīn Al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (October 27, 2021): 293–316. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1771.
Ergül, Ergin. İBN HALDUN’UN TEMEL KAVRAMLARININ DEVLET TEORİSİ IŞIĞINDA ÇEVİRİSİ . Ombudsman Akademik , Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15 , 43-81
Ergül, Ergin. Çeviri Makale: Cedric Molino MACHETTO, İKTİDARIN ANTROPOLOJİSİ VE DEVLETİN SOY KÜTÜĞÜ / DELEUZE VE GUATTARI, İBN HALDÛN VE CLASTRES’IN OKUYUCULARI, Ombudsman Akademik , Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 17, 13-42
Ergül, Ergin. DROITS DE L’HOMME DANS LA SCIENCE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CIVILISATION D’IBN KHALDOÛN , LA REVUE DE DROIT&SOCIETE, NO 8, JANVIER-MARS 2023, Pages: 20-37
Ergül, Ergin.1876 Osmanlı Anayasası’nın Hazırlanması Sürecinde Mevlevi Şeyhi Osman Selâhaddin Dede’nin Rolü, Astana 2. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11-12 Kasım 2023, İstanbul/Türkiye, Bildiriler Tam Metin Kitabı, 25 Aralık 2023 ANKARA, s.396-424, https://www.astanasempozyum.com/e-kitap/astana-tam-metin-kitabi-2023.pdf
Ergül, Ergin, Konfüçyüs ve Mevlâna'da İyi Yönetişim, Ombudsman Akademik , Yıl 2023, Cilt 10, Sayı 19, 11-54
Ergül, Ergin, İklim Değişikliği ve Hukuk, SELÇUK HUKUK KONGRESİ III 2024 KAMU HUKUKU BİLDİRİLERİ TAM METİN KİTABI, s.1-57, Nobel Yayınları, 2024

Name SurnameProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

BTHN 2021 bthn bthn

Previous Positions

Turkish

Research Areas

BTHN

Selected Publications / All Publications

ss0

Name SurnameProf.Dr. Haluk EMİROĞLU
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Haluk EMİROĞLU

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. İsmet SAYHAN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. İsmet SAYHAN

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. Mehmet Ali ERTEN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Mehmet Ali ERTEN

1969

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. Muhammed Fatih UŞAN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Muhammed Fatih UŞAN

1990

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
A1. Women Conditions of Women Workers in The Turkish Labour Law, II. International Women’b Congress, Florence, İtaly, 9-11 May,2018.
A2. Taşeron İşçisi De İşçi: Öyleyse Ona Da İş Sağlığı Ve Güvenliği, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İstanbul, 4-7 Mayıs 2014.
A3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 6111 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III, Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, C2, Özel Hukuk, Samsun, 4-5 Mayıs 2012.
A4. Küreselleşme, Küresel Ekonomi ve İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi (Globalisation, Global Economy And Their Relations With Occupational Health And Safety), 19. Dünya İş Sağlığı Kongresi, ISSA, ÇSGB., 11-15.09.2011 İstanbul
A5. Employment of Disabled in Turkish Employment Law, International Conference for Academic Diciplines, International Journal of Arts and Sciences, 29.5-2.6.2011, Boston University, Cambridge, Massachusetts.
A6. Employment of Disabled in Turkish Employment Law, American Canadian Conference for Academic Disciplines, Ryerson University, International Journal of Arts and Sciences, 23-25.2011, Toronto, Canada.
A7. Sosyal Sigortaların Kişi Bakımından Kapsamı, 1. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, 14-15 Mayıs Ankara 2010.
A8. Sosyal Güvenlik Hukukunda Yeni Gelişmeler, Hukuk İlminin Güncel Problemleri, II. Uluslarası Konferans, Bakü Devlet Üniversitesi ve Qafqaz Üniversitesi, Bakü, 29 Nisan-1.Mayıs 2010.
A9. Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) Temel Özellikleri, (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak), Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi, Bakü 29-30 Eylül 2005, s.123-160. Ayrıca bu Tebliğ Sempozyum Kitapçığı dışında Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) Temel Özellikleri (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak) Kamu-İş, C.8, S.3, 2005, s.17-51’de yayınlanmıştır.

B. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
B1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
B1.1. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Işığında, Bireysel İş Hukuku ve İş Yargılaması, Ersin Erdoğan ve Canan Erdoğan ile birlikte, İntes Yayını, Ankara 2021.
B1.2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Canan Erdoğan ile birlikte, 4.B. Ankara 2023.
B1.3. İş ve Sosyal Sigorta Kanunları, 2.B. Ankara 2023.
B1.4. Hukuka Giriş, Editör, Ortak Yazar, Konya 2010.
B1.5 Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2.B., Ankara 2009.
B1.6. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, C.1, İş Hukuku, Ankara 2009.
B1.7. İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve Rekabet Yasağı) Ankara 2003.
B1.8. İş ve Sosyal Sigorta Uygulamasında Parça Başına Ücret, Ankara 2003.
B1.9. Temel İş Kanunları, Ortak Çalışma, Konya 2003.
B1.10. İş Hukukunda Sakat İstihdamı, Ankara 1999.
B1.11. Çıraklık Sözleşmesi, Konya 1994.

B2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
B2.1.İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Çalıştırılmak Üzere Yurt Dışına Götürülen İşçilerin Bireysel İş Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar, Doğan, Vahit editör, Yetkin, Ankara 2023.
B2.2. Kent İşyerinde Maneviyat, Kent ve Maneviyat, Erşahin, Seyfettin/Erşahin, Zeynep editör, İdealkent, Ankara 2020.
B2.3. Bireysel İş Hukuku, Açık Öğretim Fakültesi 7 ve 8. Bölümler, 4.B., Eskişehir 2017.

C. Ulusal/Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
C1. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi veya Bölünmesinde İşçi Alacaklarının Durumu, TFM., C.8, S.1, 2022, s.1-28, 2022.
C2. Kanun Yapmak Bu Kadar Kolay mı, Yahut Bu Kadar Zor mu? YBHD., S.1, 2016, s.209-228.
C3. Yargıtay Kararları Işığında İş Kanunu Açısından Tarım İşleri (4773 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklilerin Değerlendirilmesi), Kamu-İş, C.7, S.2 2013, s.511-534.
C4. Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte), Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara 2011.
C5. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Taşıması Gereken Şartlar ve Bunun Geçerliliği Meselesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme, Sicil, S.21, 2011, s.116-128.
C6. Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları, Kamu-İş, C.10. S.1. 2008. s.1-48.
C7. İşçinin Kendisinin İşi İle İlgili Olmayan Bir Hastalığa Yakalanması, Haklı Fesih Nedeni Sayılıp, Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Bir Durum Mudur? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Yakın Tarihli İki Farklı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme), Çalışma ve Toplum, S.17, 2008/2, s.201-218.
C8. 4857 sayılı İş Yasası’nın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişik ve Uygulama Sorunları, DEÜ. HFD. C.9, Özel Sayı, Prof. Dr. Ünal NARMANLOĞLU’na Armağan, İzmir 2007, s.211-271.
C9. İş Kanununun İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ’a Armağan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İstanbul 2006.
C10.Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşyeri Hekiminin Sözleşmesinin Susma İle Yenilenmesi Halinde, Tarafların Sözleşmede Kararlaştırdıkları Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesinin Uygulanabilirliği, Çimento İşveren, C.20, S.3, Mayıs 2006, s. 40-51.
C11. Teşmil Edilen Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006, s.631-639.
C12. Türk Tabipler Birliğinin İşyeri Hekimlerine İlişkin Ücret Belirleme Yetkisi Var Mıdır ? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Çimento İşveren, C.19, S.5, Eylül 2005, s.56-65.
C13. İş Sözleşmesinin Feshinde İşverenin Eşit Davranma Borcu Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.2, S.8, 2005, s.1624-1632.
C14. İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası mıdır? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.10, 2005, s.119-126.
C15. Mirasçıların Alacakları Kıdem Tazminatında Borçlanılan Askerlik Süresi Dikkate Alınabilir Mi? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Prof. Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.
C16. Kamu ve Özel Sektör Açısından Özürlü İşçi İstihdamı (4857 sayılı İş Kanunu ve Buna Dayalı Düzenlemelerin Getirdiği Hükümlerin Eleştirel Açıdan Değerlendirilmesi), Öz-Veri, C.1, S.2, 2004.
C17. Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş Mevzuatı, e-akademi, S.15, Mayıs 2003. ( http://www.e-akademi.org/makaleler/fusan-1.htm ).
C18. Yargıtay Kararları Işığında İş Kanunu Açısından Tarım İşleri (4773 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler de Dikkate Alınarak) Kamu-İş, C.7, S.2, 2003, Prof. Dr. Kamil Turan’a Armağan, Ankara 2003, s.511-534.
C19. Parça Başına Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Parça Başına Çalışan İşçinin Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.1-2, Haziran-Analık 2000, s.90-116.
C20.Çıraklık Alanında Yapılan Son Yasal Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren, C.17, S.1, Ocak 2003, s.19-29.
C21. Asıl İşverenin Alt İşverenin Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Borçlarından Sorumluluğu, (Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Kamu-İş, C.7, S.1, 2002, 81-91.
C22. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Konut Kapıcıları (1994 tarihli Tüzük Hükümleri Çerçevesinde Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile Sosyal Sigortalar Hukuku ile Kapıcı Eşine Yardım Eden Kişinin Niteliği ile İlgili Bir Değerlendirme), Kamu-İş, C.5, S.1, Temmuz 1999, 63-100.
C23. Çıraklıkta Geçen Süre Sigortalılık Başlangıcının Tesbitinde Dikkate Alınır mı? (Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.3-4, 2002, s.143-147.
C24. Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Ölen İşçinin Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetleri Birleştirilebilir mi? (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Bir Değerlendirme), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Milenyum Armağanı, C.8, S.1-2, 2000, s.689-698.
C25. Sağlık Durumuna Bağlı Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Kamu-İş, C.5, S.2, Ocak 2000, s.59-65.
C26. İşyeri Uygulaması-İşverenin Yönetim Hakkı-İşyerinin Değiştirilmesi-Hizmet Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi-Bildirimli Fesih-İhbar ve Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, 1999, s.391-396.
C27. Çıraklık Sözleşmesi-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, 1999, s.385-390.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Dava Şartı Arabuluculukta Beklentiler, Gözlemler ve Sonuçlar, I. İş Hukuku Kongresi, Aristo, 2022, s.431-460.
D2. Adalet Eğiliminde Yeni Yaklaşımlar (Klasik Metottan Ayrılma Gerekliliği), Adalet Şurası, Ankara 10-11 Ocak 2018.
D3. Sendikalar Hukukuna İlişkin Değişiklikler, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi,15.3.2013 Eskişehir, 20. Yıl Konferansları, Eskişehir 2013.
D4. Yargıtayın Sosyal Sigortalar Hukukuna İlişkin 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 23-24 Kasım 2012 İstanbul 2013, s.339-559.
D5. Hizmet Alımlarında Asıl İşveren (Üst Yüklenicilerin) Sorumluluğu, 4. Ulusal Sağlık Kurultayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, SAYED (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği) 17 - 21 Ekim 2012 Belek/Antalya, Ankara 2013 (yayınlanacak).
D6. Çalışma Hayatında İSG Alanında Yaşanan Hukuki Sorunlar, 24. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 4-5.5.2010, Konya.
D7. Türk Hukukunda Çıraklar, Çocuk İşçilerin Dünü, Bugünü Ve Yarını, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiler Çalışma Grubu, 21-22 Nisan 2006 İstanbul 2006, z.40-60.
D8. Özürlüler de İnsan: Özürlülere de İnsan Hakları (Mevzuatta Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi), Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, 7-9.12.1998 Ankara, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara 2000, s.549-569.
D9. İş Hukukunda Özürlü İstihdamı Yöntemleri, (1-2.12.1997 tarihinde Ankara’da Altı Nokta Körler Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Müdürlüğünce düzenlenen “Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sorunları Sempozyumu” na sunulmuş olup, bildiri kitabında da yayınlanmıştır.) Prof. Dr. Süleyman Arslan’a Armağan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1-2, 1998, s.851-883.

E. Diğer (Hakemsiz) Makaleler:
E1. Hesap Benim, Eleştireni Engellerim (Sosyal Medya Platformlarında Engellenme-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Uygulaması Kapsamında Bir Değerlendirme), YBHD., Prof. Dr. M. Fatih UŞAN’a Dekanlıkta 10. Yıl Anısına Teşekkür Armağanı, Y.7, S.2022/2, s.79-105.
E2. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Neler Oluyor?, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Y.52, S.609, Şubat 2013, s.68-71.
E3. Taşerona Müracaat Bazen Haklı Olabilir, Ama Bir de Yol Açtığı Sorunlar Olmasa! Taşeronlaşma Sorununa Siyasi ve Akademik Bakış, Tes-İş, Ağustos 2010, s.100-102
E4. 5510 Sayılı Kanun Karşısında İlave Tediyelerden Sosyal Sigorta Primi Kesilemeyeceğine İlişkin Kuralın Yürürlükte Olduğu Söylenebilir mi? Sicil, S.17, 2010, s.253/258
E5. Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı, Terazi, S.34, Haziran 2009, s.137-142.
E6.Yargıtay ve Danıştay Kararları Işığında İşçi ve İşveren Sendikalarının Yargılama Hukukuna İlişkin Faaliyetleri, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte), Haluk Konuralp Armağanı, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C.1, Ankara 2009.
E7. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Başlangıcına İlişkin Tespitler, Sicil, Y.4, S.14, Haziran 09, s.239-248.
E8. Türkiyede Bulunan Şubede Çalışanlar İçin İş Güvencesi Uygulamasında Aynı İşverene Ait Yurt Dışında Bulunan İşçilerin De Sayıda Dikkate Alınması Kararına Getirilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi, (Yrd. Doç. Dr. Musa Aygülle Birlikte), Legal İHSGHD., C.5,S.17, 2008, s.47-57.
E9. İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatı Açısından Çalışılan Tüm Süre Birleştirilirken Bir Yıldan Az Olanlar da Dikkate Alınabilir mi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerin Değerlendirme), Prof. Dr. Bilge ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2008, s.917-934.
E10. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçi İçin Toplu İş Sözleşmesi İle Getirilen İş Güvencesi Tazminatı, İş Kanununda Öngörülen İş Güvencesi Tazminatından Daha Fazla Olabilir mi? Sicil, Y.3, S.9, Mart 2008, s.102-111.
E11. İşyeri Hekimi ile İşveren Arasında Yapılan Sözleşmenin Belirli Süreli Yapılması Gerekliliği Konusunda Yargıtay Görüş mü Değiştirdi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerin Değerlendirme) İşveren, C.46, S.5, Şubat 2008, s.81-84.
E12. Sosyal Güvenlik Hukukunda Neler Oluyor? Hukuk ve Strateji, Y.1, S.1, Ocak-Şubat 2008, s.8-10.
E13. Kıdem Tazminatı Açısından Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetler Birleştirilirken Bir Yıldan Az Süreler De Dikkate Alınabilir Mi? Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Legal YKİ, C.2, S.4, 2007.
E14. Kamu İşverenleri Açısından Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği! Ne Kadar? (Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği-Toplu İş Sözleşmesine Yargısal Müdahale), Legal İHSGHD., C.4, S.15, 2007, s.973-979.
E15. Kıdem Tazminatına İlişkin Düzenlemenin Hâla Mutlak Emredici Niteliğini Koruyup Korumadığı Sorunu, Terazi, Y.2, S.13, Eylül 2007, s.57-68.
E16. İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanmasında 30 İşçi Çalıştırılması Açısından Gerekli Sayının Tesbitinde Türkiye’de Bulunan İrtibat Bürosunda Çalışan İşçiler İçin Yurt Dışındaki Çalışan İşçiler Dikkate Alınabilir mi? (Yrd. Doç. Dr. Musa AYGÜL ile birlikte), (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Legal YKİ, C.2, S.3, 2007, s.80 vd.
E17. İş Güvencesi-İşe İade, DAK, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Temmuz 2006, s.33-35.
E18. Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Sicil, S.1, Mart 2006, s.53-71.
E19. İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Mercek, Yıl 10, S.38, Nisan 2005, s.97-120.
E20. İşverenin İşçisini Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Sonuçları (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2000, s.1213-1227.
E21. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tutuklu ve Hükümlü Çalışması, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C.2, İstanbul 2001, s.1436-1473.
E22. Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracı Borcunun Hizmet İfası (Kapıcılık) ile Yerine Getirilmesi Halinde Hukuki İlişkinin Niteliği Konusunda Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.1, S.1, Ocak 2002, s.848-856.
E23. Özürlü Çalıştırma Yükümlülüğüne Aykırılığın Müeyyidesi: Yüzyirmidört Milyon Türk Lirası, Mercek Dergisi, Y.4, S.14, Nisan 1999, s.68-81.
E24.İstifa-Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi-Haksız Fesih-İhbar Tazminatı-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay Hatırasına Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1999, s.639-644.
E25. İş Hukuku Uygulamasında Sözleşmeli Personel ve Özelleştirmenin Bunlara Etkisi, Prof. Dr. Halil Cin’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Ayrı Basım, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konya 1995, s.553-600.
E26.İş Kaybı Tazminatı, Kamu-İş, C.4, S.1, Ocak 1995, s.103-115.
E27. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ve Yetkisi Açısından Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Yargıtay ile Öğreti Arasındaki Görüş Farklılıkları), Kamu-İş, C.3, S.4, Temmuz 1994, s.131-153.
E28. Toplu Görüşme, Çimento İşveren, C.6, S.4, Temmuz 1994, s.19-25.
E29. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun Çıraklık Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıkları ve Çözüm Önerileri, Çimento İşveren, C.6, S.2, Mart 1994, s.9-21.

F. Çeşitli Mesleki Toplantılarda Sunulan Tebliğlerden Bazıları
F1. Kıdem Tazminatı Uygulama Sorunları, Türkiye Barolar Birliği, Manisa Barosu, 6098 sayılı 22.03.2014 Manisa.
F2. İş Sırrı ve Korunması, Ankara Barosu VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2014.
F3. Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi ve Yargıtay Başkanlığı tarafından ortaklaşa Yargıtay üye ve tetkik hakimlerine yönelik olarak düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Semineri, 7-8.01.2013, Afyonkarahisar.
F4. Kıdem Tazminatı, İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Trabzon Barosu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 Aralık 2013 Trabzon.
F5. Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı, İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Adana Barosu, Aralık 2013.
F6. Türk Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk- Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu-V 19-20 Eylül 2013, Kayseri 2013.
F7. Sendikal Güvenceler, Toplu İş Hukuku’nda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman İş Hukuku Sempozyumu IV, 07.06.2013 İstanbul.
F8. Borçlar Kanunu Çalıştayı, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi, 19-20.6.2013, Afyonkarahisar.
F9. Türk İş Hukukunun Temel Özellikleri, Türk-Rus İş Hukuku Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Rus Adalet Akademisi, 6-8 Mayıs 2013 Ankara.
F10. Bireysel İş Hukukunda Üçlü İlişkiler ve Sonuçları/ Asıl işveren-Alt işveren İlişkisi; İş Yeri Devri; İş Sözleşmesinin Devri; Geçici İş İlişkisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Akademisi Bireysel İş Hukuku Eğitim Semineri İş Mahkemesi Hakimlerine Yönelik), 8-9 ve 10-11 Nisan 2013 Ankara.
F11. Meslek Hastalıkları Çalıştayı, YBÜ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) işbirliği ile 17.01.2013 Ankara.
F12. İş Yargılaması, Sağlık Bakanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Hukuk Müşavirliği Muhakemat Hizmetleri Eğitimi”, 19-25.02.2012 ve 27.02.2012-2.03.2012, Antalya.
F13. Kıdem Tazminatı Uygulama Sorunları, Kıdem Tazminatı Paneli, YBÜ Hukuk Fakültesi, Marmara Çalışanlar Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası, 19.01.2012, İstanbul.
F14. Tarihsel Arkaplan ve Yeni Anayasanın Olası Hükümet Sistemi, Yeni Anayasa Süreci Paneli, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara 20.12.2011.
F15. İşveren ve İşveren Vekillerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarındaki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Botaş Eğitim Semineri, Çorlu 17-18.Kasım 2011.
F16. Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Türk Mevzuatındaki Yeri, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Toplantıları, MESS, Ankara 9.5.2011.
F17. İşe İade Davalarında Önleyici İK Uygulamaları, Eğitim Semineri, Tepe Güvenlik Şirketi Yöneticilerine Yönelik, Bilkent Holding, Ankara 18.03.2011.
F18. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları, Eğitim Semineri, Bilkent Holding, Ankara 26-27.Ocak.2011.
F19. İşveren ve İşveren Vekillerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarındaki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Botaş Eğitim Semineri, Ankara 23-24.Aralık 2010.
F20. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet-İşçi-İşveren Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?, Sosyal Sorumluluk Eğitim Semineri, Çasgem, Hak-İş, Konya Büyükşehir Belediyesi, 11.6.2010, Konya.
F21. 4857 sayılı İş Kanunu ve Uygulaması, Botaş, Eğitim Semineri, Ceyhan Adana 14-15.Haziran 2010.
F22. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulaması, Botaş, Eğitim Semineri, Ceyhan Adana 21-22.Haziran 2010.
F23. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Karatay Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programı, 9.11.2009 Konya.
F24. Ekonomik Krizin Etkilerinden Kurtulmada İş Hukuku Düzenlemeleri, Çalışma Hayatı, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler, 16.19.11.2009, Öz-İplik İş Sendikası Eğitim Semineri, Antalya 2009.
F25. İşe İade Davalarının Sonuçları, Adana Barosunun Avukatlar Günü Kutlama Etkinlikleri, 31 Mart-5 Nisan 2008 çerçevesinde, 1.4.2008 tarihinde sunulan tebliğ,
F26. 4857 sayılı Yasanın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları, Yargı Kararları Işığında Ücret, Yıllık İzin, Fazla Çalışma, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve İbraname Uygulamaları, Mersin Barosu Hukuk Toplantıları, 12.4.2008, Mersin.
F27. İşçi ve İşverenlerin Hukuki Yönden Hakları ve Sorumlulukları, Selçuklu Belediye Başkanlığı, 23-24.7.2007 Konya.
F28. SSK Mevzuatı ve Uygulamaları, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü AŞ Personel Ve Tahakkuk Şefleri İçin Eğitim Semineri, Eskişehir (26-27 Nisan 2005) ve Ilgın (3-4.Mayıs 2005).
F29. Türkiye’de Özürlülerin İstihdamı, Selçukludan Günümüze Özürlüler Politikası, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi, 15 Nisan 2006 Konya.
F30. Sendika, Sendikal Örgütlenme, Sendikal Haklar, Sendikaların Görevleri ve Türkiyede Sendikal Örgütlenme, Şeker-İş Sendikası, Eğitim Semineri, Konya, Ilgın ve Ereğli, Mayıs 2004.
F31. 4857 sayılı İş Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Demiryolu İş Sendikası Eğitim Semineri, 16.4.2004, Konya.
F32. İş Hukuku Eğitim Semineri, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 7.4.2004 Konya.
F33. 4857 sayılı İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri ile Çalışma Hayatında Özel Risk Grupları İçin Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik ve Çevre (HESME), Eğitim Treni Güneydoğu Anadolu Seferi (1-27 Eylül 2003), Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri ve Çalışma Yaşamında Özel Risk Gruplarının Önemi Paneli, 12.9.2003 Karaman.
F34. İş Hukuku ve Güncel Gelişmeler (Yeni İş Kanunu, İşçi-İşveren İlişkileri), Karaman Ticaret ve Sanayi Odası İşletme Yöneticileri İçin Eğitim Semineri Programı, 27-28 Haziran 2003, 12 Temmuz 2003, Karaman.
F35. Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi Mevzuatı ve İş Mevzuatı, Mülki ve Mahalli İdarelerin Sosyal Hizmet Kapasitesinin Artırılması, Engelliler ve Hukuk, Galatasaray Üniversitesi, Bakırköy Belediyesi, 1.12.2001İstanbul.
F36. Sendikalar Hukuku, Teminatlar, Sendikal Faaliyetler, Sendika Üyeleri, Sendika Üyelerinin Güvencesi, Tes-İş Sendikası Eğitim Semineri, 26.3.2001, Konya.

Name SurnameAssoc.Prof. Cem Duran UZUN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assoc.Prof. Cem Duran UZUN

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications