Teaching Staff

(The list is in alphabetical order by title and name.)

Academic Units

Faculty of Law

Name SurnameProf.Dr. Ergin ERGÜL
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Ergin ERGÜL

Istanbul University, 1990 Police Academy, Institute of Security Sciences Police Academy, Institute of Security Sciences

Previous Positions

Ministry of Justice
General Directorate of International Law
And Foreign Affairs
Prime Ministry, Under secretariat of Public
Order and Security Order and Security

Prime Ministry, Undersecretary
The Constitutional Court
Law Faculty of Yıldırım Beyazıt University of Ankara, Visiting lecturer

Law Faculty of Social Sciences University of Ankara, Visiting lecturer

Research Areas

State Theory, Human Rights, Constitutional Law, Judicial Ethics, Turkish Judicial System, International Penal Law, Law and Civilization

Selected Publications / All Publications

Kitaplar
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca Modern Hukuk Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Rumi: a Source of universal justice and peace, Metropolitan Municipality of Konya, Directorate of Culture Publications, Konya 2014
Ergül, Ergin. İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Kuruluşu, Yapısı, Misyonu ve Vizyonu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014
Ergül, Ergin. Rumi: Un guide pour la justice universelle et la paix, les Publications de l’Académie de la Justice de Turquie, Ankara 2017
Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutları, 3. Baskı, Adalet Ergül, Ergin. Yayınevi, Ankara 2018
Ergül, Ergin. Rûmî et sa sagesse politico-juridique, un trésor d'inspiration pour la liberté, la justice et le paix au 21ème siècle, éditions Muse, Riga, 2019
Ergül, Ergin. Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi Şirazi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlana, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Anayasa Hukukuna Başlangıç, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. İbn Haldun’un Teorileri ile Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, 2. Baskı , Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. İlk Çağ'dan Günümüze Karşılaştırmalı Devlet Teorisi, Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Hukuka Genel Giriş, Temel Kavramlar ve Kurumlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2022
Ergül, Ergin. Ibn Khaldun et l'Etat dans la science de la société et de la civilisation, un regard actuel sur les textes politiques et juridiques de la Muqaddima, Adalet, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Temel Hukuk Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Farabi'de Kamu Hukuku ve Siyaset Bilimi, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. İnsan Hakları Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2023

Makaleler ve Bildiriler
Ergül, Ergin. Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri, Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475, s. (213-229)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yabancıları Ülkeden Uzaklaştırma İşlemleri Bağlamında Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Standartları, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2012, Sayı 68, ss.(14-20).
Ergül, Ergin. Avrupa Birliği Müktesebatında Yabancıların Aile ve Özel Hayat Hakkı Çerçevesinde Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3, ss. (195-207)
Ergül, Ergin. Rumi’s Approach To Human Rights and Freedoms, Human Rights Review, Haziran 2014, 2014/1, ss.(1-20)
Ergül, Ergin. Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2014, Sayı: 19 Yıl: 5, ss. (491-517)
Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, EÜHFD, C. XVIII, S. 1–2 (2014) 6, ss. (63-98)
Ergül, Ergin. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz –Ekim 2014, Sayı 3-4, ss.(737-770)
Ergül, Ergin. İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı: 22, Yıl 6, ss. (299-337)
Ergül, Ergin. Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerinde Osmanlı Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı.1, Ocak 2016, ss. (279-323)
Ergül, Ergin. Klasik Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Yönetim Biçimlerine Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2016), ss. (401-431)
Ergül, Ergin. Mevlâna Perspektifinden Kamu Yönetiminde Liyakat ve Ehliyet İlkesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Dergi, Sayı VI, Ocak- Haziran 2017, ss. (79-105)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Göçmen ve Sığınmacıların Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Korunması, Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015, s. (479-501).
Ergül, Ergin. Medeniyetimizde Ombudsmanlık, Oturum 1: Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunu Kuruluş Süreci, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, Ankara 2019, ss. (75-80).
Ergül, Ergin. Mevlâna'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Ed: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Kadim Yayınları Ankara 2020, ss. ( 249-269)
Ergül, Ergin. “Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı” , I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi (11-13 EKİM 2021, Tokat), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Bildiriler Kitabı, ss.293-300, Sözlü bildiri 1.’lik Ödülü. https://togusiddetcongress.gop.edu.tr/document/sonuc_bildiri.pdf
Ergül, Ergin.“Rereading Jalāl Al-Dīn Al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (October 27, 2021): 293–316. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1771.
Ergül, Ergin. İBN HALDUN’UN TEMEL KAVRAMLARININ DEVLET TEORİSİ IŞIĞINDA ÇEVİRİSİ . Ombudsman Akademik , Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15 , 43-81
Ergül, Ergin. Çeviri Makale: Cedric Molino MACHETTO, İKTİDARIN ANTROPOLOJİSİ VE DEVLETİN SOY KÜTÜĞÜ / DELEUZE VE GUATTARI, İBN HALDÛN VE CLASTRES’IN OKUYUCULARI, Ombudsman Akademik , Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 17, 13-42
Ergül, Ergin. DROITS DE L’HOMME DANS LA SCIENCE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CIVILISATION D’IBN KHALDOÛN , LA REVUE DE DROIT&SOCIETE, NO 8, JANVIER-MARS 2023, Pages: 20-37

Name SurnameProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

BTHN 2021 bthn bthn

Previous Positions

Turkish

Research Areas

BTHN

Selected Publications / All Publications

ss0

Name SurnameProf.Dr. Haluk EMİROĞLU
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Haluk EMİROĞLU

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. İsmet SAYHAN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. İsmet SAYHAN

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. Mehmet Ali ERTEN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Mehmet Ali ERTEN

1969

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameAssoc.Prof. Elvan KEÇELİOĞLU
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assoc.Prof. Elvan KEÇELİOĞLU

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameAssoc.Prof. Nesibe KURT KONCA
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assoc.Prof. Nesibe KURT KONCA

University of Ankara 2000 Ankara University Social Sciences Institute Private Law Doctorate Program (Civil Procedure and Execution-Bankruptcy Law) Ankara University Social Sciences Institute Private Law Doctorate Program (Civil Procedure and Execution-Bankruptcy Law)

Previous Positions

Research Areas

Civil Procedure, Execution and Bankruptcy Law

Selected Publications / All Publications

Kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Hükmün Tamamlanması Kurumuna İlişkin Güncel Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi (2021), Kurt Konca Nesibe, İlamat Torbası Cilt 2, İstinaf Mahkemesi Karar İncelemeleri, Editörler, Prof. Dr. Ali Cem Budak Prof. Dr. Varol Karaaslan, ISBN: 9789753686716
2. Güven Veren Ve Erişilebilir Adalet Vizyonunda Üçüncü Yargı Paketi (2020), Kurt Konca Nesibe, Seta | Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 82, ISBN: 978-625-7040-92-1.
3. Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü (2016)., Kurt Konca Nesibe, Yetkin Basım Yayım Ve Dağıtım A.Ş., Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:978- 605-05-0165-0.
4. Hâkim Yardımcılığı Kurumu ve Türkiye De Uygulanabilirliği (2016)., Kurt Konca Nesibe, Seta | Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 74, ISBN:978-605-4023-83-7.
5. Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi (2009)., Kurt Konca Nesibe, Adalet Yayınevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 433, ISBN:9786054144983.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Badur, Emel Kurt Konca, Nesibe (2022). "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinden Doğan Zararların Tazmini ve Görevli Mahkeme" . İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 13, s. 476-490, https://doi.org/10.21492/inuhfd.1159230, https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/71136/1159230
2. Kurt Konca, Nesibe , Selçuk, Seyhan, Geçici Mühletten Sonra Konkordato Komiserinin İzniyle Akdedilen Sözleşmelerden Kaynaklanan Borçların Hukuki Durumu, Prof.Dr.Selçuk Öztek'e Armağan, 2022, 9789753687799.
3. Kurt Konca, Nesibe, (2022). Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasında Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin İşlem ve Kararlarına Karşı Şikâyet Ve İtiraz. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, 18(52), 399 - 436.
4. Kurt Konca, Nesibe , (2022): "Arabuluculukta Özel Uzmanlık Uygulamasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler". Adalet Dergisi 367-408
https://dergipark.org.tr/tr/pub/adaletdergisi/issue/70479/1135214
5. Kurt Konca, Nesibe , Selçuk, Seyhan (2021). "Adî Konkordatoda Rehinli Malın Satış Yasağı Ve İstisnaları". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi / 18 (Aralık 2021): 145-189 . https://doi.org/10.18771/mdergi.1037985(https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/2137679)
6. Kurt Konca Nesibe (2020). 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 7226 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Koronavirüs Pandemisinin İcra Ve İflâs Hukukuna Etkileri. Adalet Dergisi. 2020; (64): 87-123 (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1205181 ).
7. Kurt Konca Nesibe (2020). Dürüstlük Kuralı Perspektifinden Avukatlık Mesleği, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), 2049-2070.
8. Kurt Konca Nesibe (2019). Arabuluculuk Sürecinde Adli Yardım Taleplerinde Görevli Merciye İlişkin Bir Değerlendirme (A Discussion On The Jurisdiction Of Court For Legal Aid Applications In Mediation Process), Türkiye Barolar Birliği Dergisi (125), 231-248 (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2019-142-1847 ).
9. Kurt Konca Nesibe (2016). İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş Ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), 293-312.
10. Kurt Konca Nesibe, Damar Ceren (2016). İş Yargısında İstinaf Kanun Yolu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi (125), 187-230 (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2016-125-1588).
11. Kurt Konca Nesibe (2015). Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Gemi Adamlarının Hizmet Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, 1299-1320 (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/756077 ).
12. Kurt Konca Nesibe (2014). Türk Hukukunda Tebligata İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi (114), 239-274.
13. Kurt Konca Nesibe (2014). Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesinin Sınırlandırılması, SDÜHFD, MİHBİR Özel Sayı, Cilt. 4, Sayı. 2, 65-96.
14. Kurt Konca Nesibe (2013). Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Asliye Ticaret Mahkemeleri. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 4(15), 79-125.
15. Kurt Konca Nesibe (2012). İş Kanunu’nun 6111 Sayılı Kanun İle Değişik 91 ve 92. Maddelerinin Medeni Usul ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24(1), 67-85.
16. Kurt Konca Nesibe (2009). Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen ve Üçüncü Kişinin Üzerinde Mülkiyet İddiasında Bulunduğu Taşınır Mallar Üzerinde Alınacak Muhafaza Tedbirlerinin Kapsamı. Ankara Barosu Dergisi, 67(2), s. 32-42.

Diğer yayınlar
1. Kurt Konca Nesibe (2020), Yargıda Koronavirüs Önlemleri, SETA-Analiz, Sayı: 315, Nisan 2020. (https://setav.org/assets/uploads/2019/06/A286Tr.pdf)
2. Kurt Konca Nesibe (2019). “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk”, Perspektif, S. 225, Aralık 2018 (https://setav.org/assets/uploads/2019/01/225.pdf
3. Kurt Konca Nesibe (2019). Yargılamaya Egemen Olan İlkeler Işığında Yargı Reformu Strateji Belgesi, Analiz, S. 286, Haziran 2019 (https://setav.org/assets/uploads/2019/06/A286Tr.pdf)
4. Kurt Konca Nesibe (2018). Konkordato Uygulamalarına İlişkin Beklentiler Ve Riskler, Perspektif, S.263, Kasım 2018 (https://setav.org/assets/uploads/2018/11/A263_Konkordato.pdf)
5. Konca, Nesibe, (2017). Arabuluculuğa Elverişli Alanlar, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S:1, 2017, s.234-235
6. Kurt Konca Nesibe (2012). Yargısal Konularda Dilekçe Hakkının Sınırlandırılması. Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Armağanı, 549-564.
7. Kurt Konca Nesibe (2010). Sigorta Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü. Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C. 2, s.1343-1365.
8. Kurt Konca Nesibe (2008). Medenî Usul Hukukunda Doğrudan Doğruyalık İlkesi. Prof. Dr. Bilge Öztan'a Armağan (1), 599-625.

Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Adli Yardımdan Yararlanması, II. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ 6-7-8 Aralık 2018 Düzce/Türkiye, http://ugmk.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ugmk/Dosyalar/II.Uluslararas%C4%B1%20G%C3%B6%C3%A7%20ve%20M%C3%BClteci%20Kongresi%20%C3%96zetler.pdf
2. Kurt Konca Nesibe “İhtiyati Tedbir Kararlarına Konu Olan Tapu Sicili Şerhleri”, Tapu Sicili Hukuku Sempozyumu , 7 Nisan 2022, ASBÜ Hukuk Fakültesi, Online
3. Kurt Konca Nesibe “Hukuk Yargısında Çocuğun Adalete Erişimi” BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN KABULÜNÜN 32. YILINDA ÇOCUK HAKLARI SEMPOZYUMU, 20.11.2021, TİHEK ve Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya, https://www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2022/05/1652181189.pdf
4. Kurt Konca Nesibe “Asliye Ticaret Mahkemelerinde Yargılama Usulü”, Özel Mahkemeler ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü, MİHBİR XVII. Antalya Toplantısı/4-5 Ekim 2019, Emsal Matbaa, 2021, s. 19-26. (MİHBİR).

Projeler

1. 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı Yargı Örgütü Akademik E-Ders Projesi, TÜBİTAK Projesi, Yürütücü, 13/06/2016-20/06/2018 (Ulusal)
2. Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi, Danışman (2018) (Birleşmiş Milletler Projesi)
3. Türkiye Adalet Akademisi Müfredat Geliştirme Çalışması, Danışman, 2019 (Ulusal).
4. Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi 2019 Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi.
5. Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi AB Finansmanlı (EuropeAid/139115/IH/SER/TR)
6. Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi 2022 Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi (Uzman)