(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Nurzahit KESKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Nurzahit KESKİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mahmut TORBA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mahmut TORBA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1996-1998 TBMM- Danışman,
1998-1998 İSKİ- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü,
1998-2011 Keçiören Belediye Başkanlığı- İnsan Kaynakları Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş, İç Denetçi, Encümen Üyeliği, Genel Koordinatör,
2011-2021-Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü- Araştırmacı,
Muhtelif tarihlerde Üst Düzey Danışmanlık, Ticaret.

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yerel Yönetimler, Milli Savunma, Sağlık Sektörü, Devlet Personel Rejimi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Lisans : İşletme - Anadolu Üniversitesi - Eskişehir-1993
Y. Lisans : İşletme/Yönetim-Organizasyon Afyon Kocatepe Üniversitesi -1995
Doktora : İşletme/Yönetim-Organizasyon Afyon Kocatepe Üniversitesi-2000
Yüksek Lisans Tezi : Askeralma Sisteminde Yönetim ve Orginazasyon (Uygulama, Öneriler)
Doktora Tezi : Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Bir Model Önerisi
ESERLER
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kent Yönetimindeki Rolü, Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi , Türk Belediyecilik Sempozyumu, (Uluslar Arası Katılımlı), 13-14 Aralık 2003, s.94, Ankara
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Belediyeler ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Sen Yayınları, 2000,Ankara (Doktora Tezinin kitap hali)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Dünya’da Kamu Kesiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarından Bazı Örnekler, İller ve Belediyeler Dergisi, Mayıs 2000, Sayı.655, s.298, Ankara
D2. Belediyeler Sorunlarının Çözümü İçin Ne Düşünüyor?, İller ve Belediyeler Dergisi, Ağustos 2000, Sayı.658, s.488, Ankara
D.3 Türkiye’de Belediyelerin Sorunlarına İlişkin Bir Durum Analizi, İller ve Belediyeler Dergisi, Aralık 2000, Sayı.662, s.727, Ankara
D.4 İnsan Kaynakları Yönetimi, İller ve Belediyeler Dergisi, Ocak-Şubat 2004, Sayı.687, s.12, Ankara
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Belediyelerde Norm Kadro Çalışmalarında Sistem Belirlenmesi, Türk Belediyeler Birliği-Konrad Adenauer Vakfı, Ankara Hilton, 14.05.2002, Ankara
F. Diğer yayınlar :
International Symposıum On Water Supply and Treatment, 25-26 May 1998, İstanbul, İstanbul Water and Sewerage Administration-İstanbul Technical University-Water Trusty (Uluslar Arası Su Temini ve Arıtımı Sempozyumu, 25-26 Mayıs 1998, İstanbul, İSKİ-İstanbul Teknik Üniversitesi-Su Vakfı). Sempozyum organizasyon komitesinde görev yapmıştır. Bildiriler İngilizce Kitap olarak basılmıştır.
2013-2020 tarihleri arasında Ankara İl Sağlık Müdülüğünde görevli olduğu süre içinde sağlık alanında karşılaşılan problemlerle ilgili 50’den fazla İnceleme Raporu hazırlanarak ilgili makama sunulmuştur.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ

Hacettepe Üniversitesi (Dr.) 2004 Hacettepe Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi, TOBB ETU, Başkent Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mavi, D. & Ayyıldız, P. & Özdemir, M. (2022). Knowledge production in the field of educational administration in Turkey: evaluation of dissertations within the context of Habermas’s knowledge taxonomy. Research
in Educational Administration & Leadership, (in press).

Ayyıldız, P. (2022). Reading Between/Beyond the Lines: Recent Amendments to Educational Supervision in Türkiye. In 13th International Congress On New Trends In Education Iconte 2022 Abstract Book (p.225).

Ayyıldız, P (2021). Flipped Learning: Philosophy, Modus Operandi, Practicum and a Model in Use. In Flipped Impact Project Conference Abstract Book (p.18).


Ayyıldız, P. & Yılmaz, A. (2021). Adaptation Of The Ready-Willing-Able Measure of Leadership Capacity Scale To Turkish:
A Validity And Reliability Study. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı içinde.

Ayyıldız, P. (2021). Uzaktan Eğitim Stem Uygulamalarında Eleştirel Ve Yaratıcı Düşünme Becerileri. Buket Ertuğrul Akyol, Adem Yılmaz, Meryem Nur Aydede (Eds). Uzaktan Eğitim Sürecinde STEM Uygulamaları İçinde. (5. Bölüm). Ankara: PEGEM.


Ayyıldız, P. (2021). Milli Eğitimde Stratejik Planlama Anlayışı ve Sürdürülebilir Kalkınma. Adem Bayar ve Abdullah Balıkçı (Eds). Kalkınma ve Eğitim İçinde. (249-272). Ankara: Eğitim Yayınevi.


Ayyildiz, P. (2021). The Bridge Across, Not Over the Digital ‘Stream’: a Critical Digital Media Course for Pre-service Teachers. In ATEE Spring Conference 2020-2021 BOOK OF ABSTRACTS (p.87-89).

Ayyıldız, P., & Yılmaz, A. (2021). Putting things in perspective: the COVID-19 pandemic period, distance education and beyond. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,9(6) 1631-1650.

Mavi, D. , Ayyıldız, P. , Topaloğlu, H. & Özdemir, M. (2021). İŞ AKIŞI ENVANTERİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (3) , 1141-1154 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/65184/947178


Ayyıldız, P. (2021). Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmede etkileşim türleri. Burcu Karabulut Coşkun ve Adem Yılmaz (Eds.) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde. Ankara: PEGEM Akademi

Ayyıldız, P. & Durnalı, M. (2021). Hope is on the horizon: Turkish national support program for education. In International Congress of Covid-19: New Norms for Education Abstract Book (p.686).

Ayyıldız, P. (2021). ‘Moving the Kaleidoscope’ to see the effect of creative personality traits on creative thinking dispositions of preservice teachers: The mediating effect of creative learning environments and teachers’ creativity fostering behavior. Thinking Skills and Creativity, 41.


Ayyıldız, P. (2021). Sürdürülebilir Liderlik Anlayışını Eğitim Yönetimine Taşıyabilmek: Lisansüstü Müfredatına Dair Bir Öneri. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
FOR SUSTAINABILITY 2021 (INARS CONGRESS) Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.75-79).

Ayyıldız, P. (2021). CITIZEN SCIENCE: A PROMISING SPHERE WITHIN THE GLOBE OF SOCIAL SCIENCES. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (iHSES) Abstract Book içinde (s.53). New York.

Fidan, T., Ayyıldız, P. & Kurt, T. (2021). Eğitim Liderliği araştırmalarında deneysel desenlerin
yeri. İnayet Aydın (Eds.). Prof. Ali Balcı’ya Armağan içinde. Cebeci, Ankara.

Ayyıldız, P., Yılmaz, A. & H. Ş. Baltacı (2021). Exploring digital literacy levels and technology
integration competence of Turkish academics. International Journal of Educational Methodology (IJEM), 7(1).

Yılmaz, A., Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Speak now or forever hold your peace: Turkish
academics‘ self-efficacy beliefs in their spoken English. The International Journal of Progressive Education (IJPE).

Ayyıldız, P. (2021). Eğitimde Cinsiyet, Sosyal Adalet ve Eşitlik. M.G.Gülcan and Fatih Şahin
(Eds.). Karşılaştırmalı Eğitim: Teori ve uygulama.Pegem: Ankara.

Ayyıldız, P. & Durnalı, M. (2020). Managing diversity through internationalisation: Study in
Turkey initiative. In B. Christiansen & J. Branch, (Eds.), The marketisation of higher education: Policies, practices, and perspectives (Chapter 12). London: Palgrave Macmillan.

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Hold on tight everyone: we’re going down a rabbit hole.
ISEA Special Issue Focusing On Educational Responses to the Pandemic.

Ayyıldız, P. (2020). Yönetici yeterlikleri. Murat Özdemir (Ed). Yönetme Sanatı içinde. Ankara:
Anı Yayıncılık.

Ayyıldız, P. (2021). Arttırılmış gerçeklik (AR) ile değişen tıp eğitiminin nabzını tutmak. Türkiye
Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Sayısı.

Durnalı, M , Ayyıldız, P . (2019). The relationship between faculty members’ job satisfaction
and perceptions of organizational politics. Participatory Educational Research, 6(2), 169-188. DOI: 10.17275/per.19.20.6.2

Ayyıldız, P. (2019): Technology for classroom management. In Mehmet Durnalı (Ed). Utilizing
Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration. IGI Global.

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2019). Derealization or eudaimonia: reaching out international
university students in Turkey. 4th International Higher Education Studies Conference IHEC 2019 Abstracts içinde (s.35-37). Çanakkale.

Ayyıldız P, Baltacı, H. Ş. (2019). Another ethical dilemma? To teach or not to teach ethics at
tertiary level. M. Özmusul (Ed.), Official Abstract Book Questioning of Changes in Education: Looking for Priorities in Education içinde (s.20). Ankara.


Ayyıldız, P. (2019). Eğitim Yönetimi Öğretim Elemanlarının Alanın Bilgisine Dair Epistemik
İnançları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora tezi). Erişim adresi: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8070

Ayyıldız, P. (2018). Know thyself well- nobody is able to do that for you! ERTE Congress II.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Özet bildiriler kitabı içinde (ss.21-22). Aydın.

Temoçin, P. (2018). Decision making processes as part of administration in chaotic and non-
chaotic atmosphere in educational organizations. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 317-326). Lancaster: Springer.

Şenses, B. & Temoçin, P. (2018). An interdisciplinary study: quantum leadership and hybrid
leadership. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 547-559). Lancaster: Springer; 2018.

Ayyıldız, P. (2017) Gnothi seauton: still valid to pave the way for authentic leadership.
International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.221-222). Muğla.

Ayyıldız, P. & Yengel, B. (2015). “Mushrooming” of universities from the perspective of having
access to higher education. 1st International Higher Education Studies Conference Abstracts içinde (s.58). İstanbul.


Kangalgil, M. and Ayyıldız, P. (2015). Views of Prospective Physical Education and Sports
Teachers Regarding Special Field Competencies The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction Abstracts Book içinde (s.326-327). Adana.


Ural, A., P. Ayyıldız and B. Şenses. (2015). The Inconvenient Truth Behind a Current Practice in
Turkey Providing Financial Support for Private Schooling (2015). V. International Conference on Critical Education Abstracts içinde (s.). Wraclow.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ayhan Serkan ŞIK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ayhan Serkan ŞIK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ongoing

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

test

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ayhan SerkanŞık, Arsev UmurAydınoğlu, YeşimAydın Son
Assessing the readiness of Turkish health information systems for integrating genetic/genomic patient data: System architecture and available terminologies, legislative, and protection of personal data
Health Policy, 125 (2021), pp. 203-212, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.12.004

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Tansel ÖZYER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Tansel ÖZYER

Bilkent 1996 Bilgisayar Bilimi, Kalgari Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kalgari Üniversitesi , Alberta, Kanada

Araştırma Alanları

Veri bilimi, biyoenformatik, bilgisayar ile görü, görüntü işleme, sağlık bilişimi, yapay öğrenme, veritabanları, yapay zeka

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ORCID(0000-0002-2529-5533)

Web Site: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~ozyert/

Publications: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~ozyert/#publications

Adı SoyadıDoç.Dr. Ergin ERGÜL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Ergin ERGÜL

İstanbul Üniversitesi 1990 Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Başbakanlık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Başbakanlık, Müsteşar Yardımcısı
Anayasa Mahkemesi Raportör- Hakim
Yıldırım Beyazıt Universitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Devlet Teorisi (Genel Kamu Hukuku), Anayasa Hukuku, İnsan Hakları, Yargı Etiği, Türk Yargı Sistemi, Milletlerarası Ceza Hukuku, Hukuk ve Medeniyet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitaplar
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca Modern Hukuk Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Rumi: a Source of universal justice and peace, Metropolitan Municipality of Konya, Directorate of Culture Publications, Konya 2014
İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Kuruluşu, Yapısı, Misyonu ve Vizyonu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014
Rumi: Un guide pour la justice universelle et la paix, les Publications de l’Académie de la Justice de Turquie, Ankara 2017
Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutları, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018
Rûmî et sa sagesse politico-juridique, un trésor d'inspiration pour la liberté, la justice et le paix au 21ème siècle, éditions Muse, Riga, 2019
Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi Şirazi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlana, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Anayasa Hukukuna Başlangıç, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
İbn Haldun’un Teorileri ile Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Yargı Etiği Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, 2. Baskı , Adalet Yayınevi, Ankara 2022
İlk Çağ'dan Günümüze Karşılaştırmalı Devlet Teorisi, Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Hukuka Genel Giriş, Temel Kavramlar ve Kurumlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2022
Ibn Khaldun et l'Etat dans la science de la société et de la civilisation, un regard actuel sur les textes politiques et juridiques de la Muqaddima, Adalet, Ankara 2022


Makaleler ve Bildiriler
Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri, Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475, s. (213-229)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yabancıları Ülkeden Uzaklaştırma İşlemleri Bağlamında Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Standartları, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2012, Sayı 68, ss.(14-20).
Avrupa Birliği Müktesebatında Yabancıların Aile ve Özel Hayat Hakkı Çerçevesinde Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3, ss. (195-207)
Rumi’s Approach To Human Rights and Freedoms, Human Rights Review, Haziran 2014, 2014/1, ss.(1-20)
Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2014, Sayı: 19 Yıl: 5, ss. (491-517)
Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, EÜHFD, C. XVIII, S. 1–2 (2014) 6, ss. (63-98)
Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz –Ekim 2014, Sayı 3-4, ss.(737-770)
İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı: 22, Yıl 6, ss. (299-337)
Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerinde Osmanlı Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı.1, Ocak 2016, ss. (279-323)
Klasik Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Yönetim Biçimlerine Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2016), ss. (401-431)
Mevlâna Perspektifinden Kamu Yönetiminde Liyakat ve Ehliyet İlkesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Dergi, Sayı VI, Ocak- Haziran 2017, ss. (79-105)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Göçmen ve Sığınmacıların Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Korunması, Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015, s. (479-501).
Medeniyetimizde Ombudsmanlık, Oturum 1: Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunu Kuruluş Süreci, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, Ankara 2019, ss. (75-80).
Mevlâna'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Ed: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Kadim Yayınları Ankara 2020, ss. ( 249-269)
“Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı” , I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi (11-13 EKİM 2021, Tokat), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Bildiriler Kitabı, ss.293-300, Sözlü bildiri 1.’lik Ödülü. https://togusiddetcongress.gop.edu.tr/document/sonuc_bildiri.pdf
“Rereading Jalāl Al-Dīn Al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (October 27, 2021): 293–316. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1771.
İBN HALDUN’UN TEMEL KAVRAMLARININ DEVLET TEORİSİ IŞIĞINDA ÇEVİRİSİ . Ombudsman Akademik , Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15 , 43-81