Beslenme ve Diyetetik

Toplumun yaşam boyu yeterli ve dengeli beslenmesiy­le sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçeve­sinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip Diyetisyen yetiştirir. Eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan bölümümüz AYT-Say pu­anı ile öğrenci almaktadır. Bu bölümün öngördüğü dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Diyetisyen” unvanı alarak mezun olur.


Bölümün Amaçları
Beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanmasını, alanında çalışacak insan gücünü yetiştir­meyi ve bu alanda araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

 • Toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, önce­liklerin saptanması,
 • Toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler geliştirerek uygu­lanması,
 • Besin analizlerinin yapılması,
 • Farklı yaş gruplarının enerji ve besin ögesi ihti­yaçlarının belirlenmesi,
 • Çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlan­ması ve uygulanması,
 • Toplu beslenme hizmeti veren kurum ve ku­ruluşlarda (yataklı tedavi kurumları, eğitim kurumları, askeriye, konaklama işletmeleri vb.) hizmetin yürütül­mesine ilişkin yönetim ve organizasyon aktivitele­rinin gerçekleştirilmesi,
 • Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında gerekli sınavlarda (ALES, YDS, YÖKDİL) puan şartı sağlandıktan sonra mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek akademik unvan alabilmeleri için yönlendirmektir.

Çalışma Alanları

 • Yataklı tedavi kurumlarında,
 • Renal bakım üniteleri ve diyabet eğitim mer­kezlerinde,
 • Enteral-parenteral beslenme ekibinde,
 • Özel diyet poliklinikleri ve zayıflama merkezle­rinde,
 • Toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb.),
 • Gıda sanayinde,
 • Besin ve beslenme ile ilgili özel veya kamu ku­ruluşlarında,
 • Halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, yaşlı bakım merkezlerinde,
 • Spor merkezli okullarda,
 • Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, hastalıktan koruyucu ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Eğitimi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü ders programında Beslenme Bi­limleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Top­lum Beslenmesi olmak üzere 4 Anabilim Dalı’nda bulunan teorik ve uygulamalı dersler yer al­maktadır. Bölümümüzde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) uygulanmaktadır. Öğrenci­lerimizin pratik eğitimleri laboratuvar ortamı ardından genellikle protokol imzalanan Sağlık Araştırma ve Uygula­ma hastanelerinde gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzdeki lisans programı ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dâhil toplam 240 AKTS’ lik derslerden oluşur. Seçmeli dersler programın en az %25’ini oluş­turur.

Bölüm İmkânları
Öğretim Elmanı Sayısı: Bölümümüzde 1 profesör, 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmak­tadır.

Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim İmkânları:  Bölümümüz yüksek lisans programı açma çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca mezuniyet sonrası sertifikalı kurs programları yürütülmektedir.

Derslik ve Laboratuvar İmkanları: Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları: 30 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonları: Bir adet toplantı ve seminer salonu mevcuttur.

Kütüphane: Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları: Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik verdiği sosyal, spor kültürel, danışma ve rehberlik faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı beslenme birimi üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği verilmesini  organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre günlük menüler oluşturulmaktadır.

Erasmus
Bölümümüzün Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir.

Bölüm Laboratuvarları
Bölümümüzde Beslenme İlkeleri Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Besin Kimyası ve Analizleri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı ve Diyet Polikliniği bulunmaktadır. Laboratuvarlar, derslerin pratik uygulamalarının yanı sıra yüksek lisans tez çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasında aktif olarak kullanılmaktadır.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

Duyurular

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com