(The list is in alphabetical order by title and name.)

Academic Units

Faculty of Political Sciences

Name SurnameProf.Dr. Kudret BÜLBÜL
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL

İstanbul University, 1991 Ankara University Ankara University

Previous Positions

Research Areas

He focuses on academic studies such as globalization, freedom, identity, belonging, youth, bureaucracy, soft power, conflict resolution and Turkish political thought during the Constitutional Monarchy period. He has written many books and articles published on these subjects.
During and after the bureaucratic positions he held, he focused on raising the bar of democracy and freedom in Türkiye, strengthening Turkey's diaspora, parliamentary diplomacy, re-establishing lost relations with kin and relative communities, protecting the freedoms of Muslim communities and human rigts violantions issues in Western countries, providing support to international students studying in Türkiye.

Selected Publications / All Publications

I) KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi: 07.01.1970
Doğum Yeri: Akkise/Bozkır/Konya
Medeni Hali: Evli/Üç çocuk
Dil: İngilizce
Osmanlıca


II) MESLEKİ DENEYİM

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı TBMM 2021 ----2023
Dekan AYBÜ-SBF 2017-2021
Başbakanlık Müşaviri Başbakanlık 2016-2017
Başkan Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2014-2016
Müsteşar Yardımcısı-Müsteşar Vekili Başbakanlık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 2010-2014
Yunus Emre Yön K.Üyeliği Ankara 2014-2016
Bölüm Başkanı Kırıkkale Ü., İİBF, Kamu Yönetimi 2008 -2011
Doç. Dr. Ar. Gör. Kırıkkale Üniversitesi 2007-2008
Dr. Ar. Gör. Ankara Ü./Kırıkkale Ü. 2004-2007
Ar. Gör. Kırıkkale Üniversitesi/Ankara Üniversitesi 1993-2005


III) AKADEMİK DENEYİM
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Profesörlük Siyaset Bilimi AYBU 2017
Doçentlik Siyaset Bilimi/Siyasal Düşünceler YÖK 2007
Doktora Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (siyaset Bilimi)/SBE Ankara Üniversitesi 2004
Y. Lisans Siyaset Bilimi/SBE İstanbul Üniversitesi 1995
Lisans Kamu Yönetimi/SBF İstanbul Üniversitesi 1991
Lise Konya Gazi Lisesi 1987


Doktora Tezi: Küreselleşme, Kültür ve Siyaset: Türk Siyasal ve Düşünsel Yaşamında Küreselleşme Yaklaşımları, Prof. Dr. Ömür Sezgin, (2004)
Yüksek Lisans Tezi: Bir Siyasal Düşünür Olarak Prens Said Halim Paşa, Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, Doç. Dr. Birsen Örs, (1994)

Yurd Dışı Deneyim
Visiting Scholar University of Kansas/ABD 2000-2002
Dil Kursu North West London College, Evendine College, London/UK 1996

Son İki Yılda Verdiği Dersler
Lisans
Introduction to Politics, Bahar ve Güz dönemleri
Siyaset Bilimi, Bahar
Lisans Üstü
Soft Power and its Institutions in Turkey, Bahar dönemi
Conflict Resolutions, Güz dönemi
Seminer
Danışmanlık

Yönettiği Doktora Tezleri
1) Hacer Coşkun, 2022, (Global Politics of Anglican Church (Anglikan Kilisesinin Küresel Politikaları), Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.
2) Md Nazmül İslam, 2021, Culture, politics, and interests: Comparing China and India's soft power strategy ‎in the ‎case of Pakistan and Iran, (Kültür, siyaset ve menfaatler: Pakistan ve İran örneğinde Çin ve Hindistan'ın ‎yumuşak güç atratejisinin karşılaştırması), Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.
3) Ülkü Nur Zengin, 2021, Civilian oversight of the armed forces: Turkey, USA and France cases (Silahlı kuvvetlerin sivil denetimi: Türkiye, ABD ve Fransa örnekleri), Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri
1) İlyas Balcı, 2020, Effects of the usd use on global politics, (Dolar kullanımının küresel siyasete etkileri), Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.
2) Hayrettin Doğansoy, 2019, International police cooperation in counter-terrorism European Union and Turkey, (Terörle mücadelede uluslararası polis işbirliği, Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.
3) Faruk Yahşi, 2014, Türkiyelilik Kavramı: Siyasal ve Sosyolojik Bir Analiz, (The Concept of Türkiyelilik: A Political and Sociolojical Analysis), Kırıkkale Üniversitesi.
4) Melda Çeliker, 2013, Türkiye'de alevilik: siyasal bir analiz, (Alevi culture in Turkey: political analysis), Kırıkkale Üniversitesi.
5) Betül Vural, 2010, Platon ve Farabi'nin siyaset felsefelerinde ideal yönetim, (The ideal administration in Plato?s and al-Farabi?s philosophies of politics), Kırıkkale Üniversitesi.


IV) PROJE VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARI DENEYİMİ

1) Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu’nda Proje başvuru ve kabul sistematiği kurma, kurum yöneticisi olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası Projelerin kabulü ve uygulanması konusunda karar verme.
2) TUBİTAK Projelerinde Panelist
3) AB ULUSAL AJANS Projelerinde Dış Uzman
4) AB Projelerinde (Merkezi İhale Birimi-CFCU), Bağımsız Değerlendirici
5) Araştırmacı, SETA 2007-2009; ANAR 2008
6) National consultant, Supporting Project of the Formulation of Legislative Framework on Internationally Displaced Persons (IDPs) in Turkey, UNDP AND MININSTY OF INTERIOR, 2010.
7) Proje Yürütücüsü, Türkiye Toplumunda Batı Algısı, TÜBİTAK Projesi, 2006-2007
8) Proje Koordinatörü, Medeniyetler İttifakı: Evrensel Barış İçin Kolektif Bir İnisiyatif Oluşturmak, SETA Projesi, (B. Berat Özipek ile beraber), 2006.
9) National Adviser, Strategic Options for the Implementation of the Health Sector Transformation in Turkey (Stakeholder analysis), WORLD BANK and MINISTRY OF HEALTH, 2004.


V) SİVİL TOPLUM DENEYİMİ

1) Başbakanlık KDGM ve YTB’de ulusal ve uluslararası pek çok kamu kuruluşu, düşünce kuruluşu ve sivil toplum örgütü ile birlikte yapılan ortak çalışmalar
2) SETA, SDE, ADAM, Liberal Düşünce Topluluğu, Cihannüma Der gibi kuruluşlarca düzenlenen pek çok çalışmaya katkı.
3) SETA Vakfı’nda Araştırmacı 2006-2008
4) ADAM (Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi) Kurucu Üyeliği
5) Bozkırlılar Vakfı Kurucu Üyeliği
6) İlim Yayma Vakfı Talebe Yurdu Yöneticiliği 1990-1993


VI) ESERLER

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1) Bülbül, K; B. B. Özipek; İbrahim Kalın, “Turkish Perception of the West”, Insight Turkey, vol: 10, No: 1, pp 129-147, (2008). (Derginin tarandığı alan endeksleri: IBSS, ESO, IBZ, IBR, CIAO, EBSCO, GALE-Cengage).
2) Bülbül, K., “Looking Turkey-Balkans Relations from Civilizational Perspective or Making Geography Common”, Adam Akademi, Volume 2, June (2012).
3) Bülbül, K., “Turkey and The EU: A Survey On Turkish MPs’ EU Vision”, Alternatives, Volume 5, Number 3, Fall (2006), pp 32-60, (e journal: http://www.alternativesjournal.net/volume5/number3.htm) (ISNN Number: 1303-552) (Derginin tarandığı bazı alan endeksleri: CSA World Wide Political Science Abstract, Sociological Abstract, Academic Search Premier, Linguistics&language Behavior Abstracts).
4) Bülbül, K. ve R. Yaslıkaya R., “Sivil Topluma Siyasal Güven: Türk Milletvekillerinin Sivil Toplum Örgütlerine Güven Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, Sivil Toplum Dergisi, 04/16, 91-105, 2006. (Derginin tarandığı alan endeksleri: CSA World Wide Political Science Abstract, Sociological Abstract, Sociological Information).

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

1) Bülbül K., “Küreselleşme, Batı ve Göç: Acıyı Yurt Edinmek”, Uluslararası Göç Sempozyumu, Uluslararası Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan, 18 Nisan 2018
2) Bülbül, K., “Küresel Çağda Müslümanlar”, Sivil Toplum ve Din Sempozyumu, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Mardin 18 Mayıs 2017
3) Bülbül, K. “Deepening Democracy in Turkey: 2002-2012”, Turkish-Yemeni Relations: Joining Perspectives For Partnership, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) and TAWQ /(Democratic Awakening Movement), San’a/Yemen 04 March 2013.
4) Bülbül, K. “Küreselleşme, Sivil Toplum ve Yeni Ortadoğu”, II. Arap Türk Sosyal Bilimciler Kongresi, SDE ve Kahire Üniversitesi, Kahire/Mısır, 18 Mart 2012
5) Bülbül, K., “Intelletuals, A Civilization Perspektive, Turkey and Azerbaıjan in the New Millenium” Improving Relations among Turkey, Caucasus and Central Asia Through Cooperation in Trade and Energy, and Cultural Integration, ADAM and Azerbaijan University, Baku, May 20-21 2010. (Bildiri kitabı için bkz: Economic, Political and Cultural Cooperation in Caucasus and Central Asia, Eds: Mehmet Bulut, Recai Aydın, ADAM, 2011.
6) Bülbül, K., “East-West Preceptions of Turkish People”, International Conference on East-West Relations: Past, Present, Future, Co-organized ADAM and International University of Sarajevo, Sarajevo, 14-15 February 2008. (Bildiri kitabı için bkz: East-west Relations, Turkish and Bosnian Perspectives, Eds: Ramazan Gozen, Mehmet Bulut, Elif Nuroğlu, International University of Sarajevo, 2009
7) Bülbül, K., “Structural Changes to have a free democratic Society in Turkey”, Political Culture, Rule of Law and Democracy, Friedrich - Naumann Foundation, Lauenburg, Germany, 30.01.1998-06.02.1998.

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1) Bülbül, Kudret; Islam, Md. Nazmul; & Khan, Md. Sajid, Eds. Rohingya Refugee Crisis /in Myanmar: Ethnic Conflict and Resolution. Basel/New York: Palgrave Macmillan (Springer Nature) 2022
2) Bülbül, K., (B. Berat Özipek ile beraber), From the Dialogue to the Alliance of Civilizations - A Collective Initiative For Universal Peace, Orient Yayınları, 2007, Ankara,
3) Bülbül, K., “Turkey and The EU: A Survey On Turkish MPs’ EU Vision”, Rethinking Turkey – EU Relations, Eds: Kenan Dağcı, Gül Tuba Dağcı, Wıssenchaft, Auflage, 2007, (Daha önce Alternatives’de yayınlanmış makale).


D. TANINMIŞ ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAP VEYA KİTAPTA BÖLÜM

1) Bülbül Kudret, 2022, Siyaset Bilimi, Kavramlar, Kurumlar, İdeolojiler, Ankara: Adres Yayınları, 2022, 3. Baskı.
2) Bülbül Kudret, Political Science, Conceptes, Institutions, Ideologies Adres Yayınları, Ankara: 2021, 2. Baskı.
3) Bülbül Kudret, Siyaset Bilimi Sözlüğü, Adres Yayınları, Ankara: 2021, 2. Baskı.
4) Bülbül Kudret, Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik, Harf Yayınları, Ankara: 2022, 6. Baskı.
5) Kudret Bülbül, Bürokrasiname, Yeni Sistem, Yeni Bürokrasi, Sorunlar, Tespitler, Öneriler, Liberte, 2018
6) Bülbül Kudret, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Nedenler, Tespitler, Beklentiler, ilk basım tezkire yay, Ankara, 2017; 2. Basım NEU Yayınları, Konya, 2017
7) Bülbül, Kudret, Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa, Kadim yayınları, Ankara, 2006; Siyasal Bir Düşünür ve devlet Adamı Said Halim Paşa, Tezkire Yay, Ankara, 2015, Genişletilmiş 2. Baskı
8) Bülbül, Kudret, Zor ve Rıza, Küreselleşmeler Arasında Türkiye, Küre Yayınları, İstanbul, 2009.
9) Bülbül, Kudret (Ed), Küreselleşme, Temel Metinler, Orion Yayınları, Ankara, 2009 (daha önce iki cilt olarak yayımlanmış çalışmanın tek cilt halinde yeni basımı)
10) Bülbül, Kudret, (B. Berat Özipek ve İbrahim Kalın ile beraber), Aşk ve Nefret Arasında, Türkiye’de Toplumun Batı Algısı, Seta Yayınları, Ankara, 2008.
11) Bülbül, Kudret, (Haz.), Muhafazakârlık, Düş ve Gerçek, Robert Nisbet, Kadim Yayınları, Ankara, 3. Baskı 2014, İlk baskı Ankara 2006.
12) Bülbül, Kudret, (Ed), Yerel Kimliklerden Küresel Stratejilere Küreselleşme, Kültür, Medeniyet, Kadim yayınları, Ankara, 2007.
13) Bülbül, Kudret, (Ed.), Küreselleşme Okumaları - Ekonomi ve Siyaset, Kadim Yayınları, Ankara, 2006.
14) Bülbül Kudret, “19. yüzyıldan 21. Yüzyıla, Said Halim Paşa Bugüne Ne Söyler”, Said Halim Paşa Kitabı, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür, Haz: Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, İstanbul: 2021
15) Bülbül, Kudret, “Kuleden Bakmayan, Ceht Eden Bir Akademisyen: Necmettin Erbakan”, İman-Feraset-Heyecan Necmettin Erbakan içinde, Ed: Kemal Şamlıoğlu, Memur Sen Yayınları, Ankara, 2021.
16) Bülbül Kudret, “Bir Beka Meselesi Olarak Dil ya da Türkçenin Küresel Huzur Açısından İmkânı", Disiplinler Arası Politika Vizyonu ve Stratejiler içinde, Ed: İbrahim Demir, Iksad publishing house, 2021
17) Bülbül Kudret, “Entelektüel müstemlekeciliğe karşı son Osmanlı: Cemil Meriç”, Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye Cemil Meriç, Ed: Beyhan Kanter, Mehmet Yalçınkaya, Bülent Ayanoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2021
18) Bülbül Kudret, “Küreselleşme, Şehir ve Aidiyet: ‘Şar’ı Geleceğe Taşımak, Kent ve Maneviyat içinde, Ed: Seyfettin Erşahin, Zehra Erşahin, Ankara: İdealkent Yayınları, 2020
19) Bülbül Kudret, “Demokrasilerde Özgürlük-Güvenlik Dengesi”, Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek, Haz: Av. Ahmet Akcan, Lale Yayıncılık, İstanbul, 2020.
20) Bülbül, Kudret, “Batı ve İslam Düşüncesinde Adalet” ss. 136-154. Sosyal Düşünce ve Gelenek, ed. Musa Kazım Arıcan-Muhammet Enes Kala, Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara, 2019.
21) “Yitik Şehrin Küreselliği versüs ‘Şar’ı Geleceğe Taşımak”, Ankara Özelinde Kentleşme ve Göç, Ed: M. Akif Kireçci, Derya Çağlar, Şar Yayınları, Ankara, 2017
22) Bülbül, Kudret, "Balkanları Ortaklaştırılmış Bir Coğrafya ve Değerler Üzerinden Yeniden Düşünmek", Muhammet Savaş Kafkasyalı (Ed.), Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut, cilt I: Muğlaklıktan Berraklığa, TİKA Yay., Ankara, 2016, s. 331-350
23) Bülbül, K., (B. Berat Özipek ile beraber), “Robert Nisbet’i Okumak”, Muhafazakârlık: Düş ve Gerçek içinde, ss. 1-17, Haz.: Kadim yayınları, Ankara, 3. baskı, 2014.
24) Bülbül, Kudret, “Türkiye’de Demokrasinin Derinleşmesi 2002-2012”, Türkiye’de Demokrasinin Dönüşümü 2002-2012, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları, (Genişletilmiş 2. Baskı), Ankara, 2013.
25) Bülbül, Kudret, "Türkiye Küreselleşme Literatürü 1990-2008", Düzleştirici ve Özgürleştirici Bir Süreç Olarak Küreselleşme içerisinde, Mustafa Acar, Orion Kitabevi, Ankara, 2009.
26) Bülbül, Kudret, “Küreselleşmeler ve Sonrası: Bir Dikotomiler Dizgesi”, Küreselleşme, Temel Metinler içinde, Ed. Kudret Bülbül, Orion Yayınları, Ankara, 12-27, 2009.
27) Bülbül Kudret, “Kültür ve Medeniyet Tartışmalarına Türkiye’den Bakmak”, Küreselleşme, Temel Metinler içinde, Ed. Kudret Bülbül, Orion Yayınları, Ankara, 251-271, 2009.

E. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Bülbül Kudret, “Kimliksiz Şehirlere Karşı ‘Şar’ı Geleceğe Taşımak “Küreselleşme, Şehir ve Aidiyet Üzerine Düşünceler”, İnsan ve Mekan Dergisi, Ankara, 2021, Sayı 1
2. Bülbül Kudret, “Bir Beka Meselesi Olarak Dil ya da Türkçenin Küresel Huzur Açısından İmkânı", ULİSA, Sayı 12, 2021.
3. Bülbül Kudret, “İslam’da Demokrasi: Küfür mü Kurtuluş mu?” Cihannüma Dergisi, Sayı 6, 2021
4. Bülbül Kudret, “İslam’da Adalet: Prof. Dr. Sabri Orman ile Yazışmalar”, İstanbul Ticaret Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, V 19, Temmuz 2020, Özel Ek, 2020. https://dergipark.org.tr/en/pub/iticusbe/issue/56181/779541
5. Bülbül Kudret, “Uluslararası Eğitim ve Türkiye: Uluslararası Öğrenciler”, Yurt Dışından Gençlerin Türkiye’deki Üniversitelere İlgileri (Uluslararası Öğrenciler: Sorunlar, Tespitler, Fırsatlar), Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Yay Haz: Mehmet Aslan, Sultangazi Belediyesi, İstanbul, 2018, S 143-161
6. Bülbül Kudret, “Said Halim Paşa: Çağları Aşan Tespitler”, Tezkire Dergisi, S 48, Mart/Nisan/Mayıs 2014.
7. Bülbül Kudret, Balkanlar ve Türkiye İlişkilerine Medeniyet Perspektifinden Bakmak ya da Coğrafyayı Ortaklaştırmak, Avrasya Etüdleri, Sayı 43, 2013/1
8. Bülbül Kudret, “Özgürlük Kavramı ve Modern İdeolojilerin Özgürlük Anlayışları” Eskiyeni Dergisi, Sayı 20, Kış 2011
9. Bülbül Kudret, “Intelletuals, A Civilization Perspektive, Turkey and Azerbaıjan in the New Millenium” Improving Relations among Turkey, Caucasus and Central Asia Through Cooperation in Trade and Energy, and Cultural Integration, ADAM and Azerbaijan University, Baku, May 20-21 2010. Yayın için bkz: Economic, Political and Cultural Cooperation in Caucasus and Central Asia, Eds: Mehmet Bulut, Recai Aydın, ADAM, 2011
10. Bülbül Kudret, 2011, “Said Halim Paşa’yı Yüzyıl Sonra Yeniden Okumak”, TYB Akademi, Yıl 1, Sayı 3, Eylül 2011.
11. Bülbül Kudret, Hegemonya ve Kendiliğindenlik Arasında Küresellik: TBMM Üyeleri Üzerine Bir Alan Araştırması”, AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61/3, 39-72, 2006.
12. Bülbül Kudret, B. B. Özipek, “Türkiye Toplumunda Batı Algısı: İlk Bulgular”, Tezkire, sayı: 43-44, 169-185, (2006).
13. Bülbül Kudret, “Beş Yıl Önce-Beş Yıl Sonra, Dönemsel Değişime Bir Üst Bakış: Daha Fazla Demokrasi, Daha Az Bürokrasi Süreci”, Demokrasi Platformu, Sayı 8, 159-176, 2006.
14. Bülbül Kudret, “Ulus-devlet, Ulusallığın Dönüşümü ve Türkiye”, İÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 35, 23-47, 2006.
15. Bülbül Kudret, “Antonio Gramsci: Bir Yaşam Felsefesi ya da Felsefi Bir Yaşam”, Felsefelogos Dergisi, Yıl 10, Sayı 30-31, 93-111, 2006.
16. Bülbül Kudret, “Türkiye Küreselleşme Literatürü: 1990-2004” Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi, Yıl 3, Sayı 5, 1-35, 2006, Bülbül Kudret, “Küreselleşen Kültür ve Değişen Yerleşik Siyasal Konumlar” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 3, Sayı 9, 205-245, 2006.
17. Bülbül Kudret, Fedayi Cemal, “II. Meşrutiyet Dönemi Türkçülük Düşünceleri ve İslamcı Eleştiriler” Demokrasi Platformu, Sayı 8, 145-158, 2006.
18. Bülbül Kudret, “Hazmetmeye” Ne Kadar Hazırız: TBMM Üyelerinin AB Perspektifleri Üzerine Bir Araştırma, Liberal Düşünce, Sayı 40, 125-145, 2005.
19. Bülbül Kudret, “Türkiye Küreselleşme Literatürü Üzerine Analitik Bir İrdeleme: Büyük Anlatılardan Korkulara”, Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt 7, Sayı 3, 105-121, 2005.
20. Bülbül Kudret, “Küreselleşme ve Değişim: Yeni ve Farklı Olan Nedir?”, Muhafazakâr Düşünce, sayı 4, 65-76, 2005.
21. Bülbül Kudret, “Jefferson’ın Umutlarından Reagan’ın Anti-Çevreciliğine Amerikan Çevrecilik Düşüncesinin Gelişimi” İÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 16-19, 83-94, 1997-1998.
22. Bülbül Kudret, “Locke, Mill, Hayek ve Liberal Özgürlük Düşüncesinin Gelişimi” Liberal Düşünce, Sayı 8, 122-133, 1997.
23. Bülbül Kudret, “Mondros Mütarekesi, (Psiko-Sosyolojik Bir İrdeleme)” Türkiye Günlüğü, Sayı 47, 112-129, 1997.

F. ÇEVİRİLER

• Kitap Çevirisi
1. Serenli F., K. Bülbül, (çeviren), Muhafazakârlık, Düş ve Gerçek, Robert Nisbet, Kadim Yayınları, Ankara, 2007. 3. baskı (2014).

• Kitapta Bölüm Çevirileri
2. Bülbül, K., (Çev.), “Küreselleşme, Kültür ve Kimlik Krizi”, Robert J. Lieber-Ruth E. Weisberg, Yerel Kimliklerden Küresel Stratejilere Küreselleşme, Kültür, Medeniyet içinde, Ed. Kudret Bülbül, Kadim yayınları, Ankara, 2007.
3. Bülbül, K., (çev.), “Modernitenin Küreselleşmesi”, Anthony Giddens, Küreselleşme Okumaları - Ekonomi ve Siyaset içinde, Ed.: Kudret Bülbül, Kadim Yayınları, Ankara, 2006.
4. Bülbül, K.ve R. Yaslıkaya, (çev.),“Küreselleşme”, George Modelski, Küreselleşme Okumaları -Ekonomi ve Siyaset içinde, Kadim Yayınları, Ankara, 2006.
5. Bülbül, K., (çev.), “Küreselleşme Nedir?”, Ulrich Beck, Küreselleşme Okumaları -Ekonomi ve Siyaset içinde, Ankara: Kadim yayınları, 2006.

• Makale Çevirileri
6. Bülbül, K., (çev), “Ayn Rand’ın Özgürlüğe Katkısı”, Roderick T. Long, Liberal Düşünce, Sayı 37, Kış 2005.
7. Bülbül, K., (çev), “Durdurulamayan Rothbard”, Mises Institute, Liberal Düşünce Sayı 37, Kış 2005.
8. Bülbül, K., (çev.),“Avrupa’da Fhiladelphia Yok”, Norman Barry, Liberal Düşünce, Sayı 17, 2000.
9. Bülbül, K., (çev),“Küçük Korkunçtur”, Max More Liberal Düşünce, sayı 18, (2000).
10. Bülbül, K., (çev.), “Piyasa ve Siyasal Özgürlük”, Marangos, Liberal Düşünce, Sayı 16, (1999)

G DİĞER ÇALIŞMALAR

GENEL MAKALELER

1-86) Bülbül, Kudret, Küresel Perspektif genel başlığı ile, 2018-2019 yıllarında, 160 ülkeye yayın yapan TRT-Türkiye’nin sesi için yazılan ve TRT tarafından 35 dile çevrilip ilgili sitelere konan ve bu dillerde TRT radyolarında okunan toplamda 86 Makale.
87. Bülbül, Kudret, “Said Halim Paşa Üzerinden Entelektüel Bir Muhasebe”, Sebilürreşad, Ocak 2022, Sayı 1072
88. Bülbül Kudret, Bölgesel Krizlere Küresel Aktörlerle mi, Bölge Ülkeleriyle mi Çözüm Aranmalı, Yakın Asya Forum, https://yakasya.com/bolgesel-krizlere-kuresel-aktorlerle-mi-bolge-ulkeleriyle-mi-cozum-aranmali-16, Ocak 2022
Bülbül Kudret, “Şehir, Kültür, Aidiyet ve Medeniyet” Şehir ve Siyaset, S. 7, Haz-Temmuz 2022
88. Bülbül Kudret, Ziyaüddin Serdar’ın Cenneti Arayan Adam Kitabının Çağrıştırdıkları, Cihannüma dergisi, Sayı 9, 2022 http://www.cihannuma.org/cihannumadergi/9/index.html
89. Whether Regional Crises should be Resolved by the Global Actors or Regional Countries? Yakın Asya Forum
https://yakasya.com/en/bolgesel-krizlere-kuresel-aktorlerle-mi-bolge-ulkeleriyle-mi-cozum-aranmali-16, 2022
90. Bülbül Kudret, Türkiye: Ötekisi Olmayan Ülke, Cihannüma dergisi, Sayı 5, 2021
91. Bülbül Kudret, “Türkiye Dünkü Türkiye Değil, Ya Siz?”, Cihannüma Dergisi, sayı 4, 2020
92. Bülbül Kudret, Müslüman Bilincin İnşaası, Küresel Adaletin İfası, Cihannüma dergisi, Sayı 1, 2020
93. Bülbül Kudret, “Aydınlanmış Akıl’ İki Büyük Dünya Savaşının Nedenlerindendir”, Star Açık Görüş, 15.11.2020
94. Bülbül Kudret, “Avrupa Hitler’ini Arıyor”, Star Açık Görüş, 01.11.2020
95. Bülbül Kudret, “Evladı Çalınan Annelerin Sessiz Çığlığı”, Yeni Şafak, 04.11.2019
96. Bülbül Kudret, “Necip Fazıl: Ricat Zamanı Hücum”, Star Gazetesi, Necip Fazıl Eki, 25.12.2017
97. Bülbül Kudret, “İyi Olan kazanır”, Yenişafak 21 Nisan 2017
98. Bülbül Kudret, “Türkiye Karşıtlığı Avrupa’yı Kurtarır mı”, Yeni Şafak, 07 Mart 2017
99. Bülbül Kudret, “Türkiye’de Kutuplaşma Artıyor mu?” Yeni Şafak, 02. Şubat, 2017
100. Bülbül Kudret, “Avrupa’yı 28 Şubat’ından Kim Çıkaracak”, Star Açık Görüş, 17.12.2016
101. Bülbül Kudret, "Türk dünyası arasındakı əlaqələri daha da gücləndirməliyik", Röportaj [Azerice], 525. Gzet, 28 Kasım 2016 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=68496
102. Bülbül Kudret, "İntellektual və mədəni işbirliyi sahəsində daha çox çalışmalıyıq", Röportaj, Medeniyet Gazetesi, 23 Kasım 2016 http://old.medeniyyet.az/new/?name=content&content=34877
103. Bülbül Kudret, “Filipinler/Moro Müslümanları ve Ötesi”, Yenişafak, 31 Ekim 2016
104. Bülbül Kudret, “Said Halim Paşa’da Doğu-Batı Karşıtlığı: Farklı Toplumlar, Farkı Çözümler, Sebilürreşad Dergisi, S. 1009, Eylül 2016
105. Bülbül Kudret, “FETÖ İnsanlık için bir Tehdittir” Röportaj: Fatma Gülşen Koçak, Yeni Akit Gazetesi, 29 Ağustos 2016
106. Bülbül Kudret, “Avrupa’daki medyamız Yurtdışı Vatandaşlarımız için çok önemli”, Röportaj, Regensburg Haber Dergisi, 9 Ağustos 2016
107. Bülbül Kudret, “Yurtdışında Yalnız Değilsiniz”, Röportaj, Forum USA, 8 Mart 2016, http://www.forumusa.com/ytb-baskani-bulbul-yurtdisinda-yalniz-degilsiniz/
108. Bülbül Kudret, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”, Türk Yurdu, Sayı 338, Ekim 2015
109. Bülbül Kudret, “Türkiye’de eğitim için en doğruadres: Türkiye Bursları”, Gündem Avrasya, Röportaj, Temmuz/Ağustos 2015, s. 58-68
110. Bülbül Kudret, “Kudret Bülbül ile Ropörtaj”, Siyasetname Dergisi, Sayı 1, 2015, http://www.siyasetname.net/kudret-bulbul-ile-roportaj/
111. Bülbül Kudret, “Nerede Bir Vatandaşımız, Soydaşımız, Akrabamız Varsa Biz Oradayız”, Röportaj, Yerli Düşünce, Haziran 2015
112. Bülbül Kudret, “Europe must raise the bar of freedom” Daily Sabah, June 25, 2015
113. Bülbül Kudret, “Turkey has become the center of international attraction for education”, interview, Daily sabah, June 21, 2015
114. Bülbül Kudret, “YTB Faaliyetleri”, Röportaj, Gündem Gazetesi, 15 Temmuz 2015, http://www.gundemgazetesi.com/haber/detay/533
115. Bülbül Kudret, “Avrupa Özgürlükler Çıtasını yükseltmeli”, Star Açık Görüş, 13 Haziran 2015
116. Bülbül Kudret, “İnsan Hakları ve Evrensel Değerler Bir ülkenin Sınırlarına hapsedilemez” söyleşi, Perspektif Sayı 236, Aralık 2014
117. Bülbül Kudret, “Yurtdışında yerinde oy kullanmanın anlamı: Demokrasiye geçiş”, Star açık görüş, 03 Ağustos 2014
118. Bülbül Kudret, “Yurt Dışında Yerinde Oy Kullanmanın Anlamı”, Artı 90 Dergisi, Sayı 9, Temmuz 2014
119. Bülbül Kudret, “YTB, Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Düzeyde Yeniden İnşasına Katkı Sağlayacak En Önemli Kuruluşlardan Birisidir”, Söyleşi, Artı 90 Dergisi, Sayı 9, Temmuz 2014
120. Bülbül Kudret, "Closer Ties w Turkish Diaspora" , interview, Daily Sabah, 08 Nisan 2014
121. Bülbül Kudret, “Devrim, Değişim ve Türkiye Tartışmaları Arasında Mısır”, Star, Açık Görüş, 2 Nisan 2012
122. Bülbül Kudret, “Açık Toplum Karşıtları ve Ortadoğu’daki Dönüşümler”, Stratejik Düşünce Dergisi, Nisan 2012.
123. Bülbül Kudret, ”Üniversite ve Medeniyet”, Akademik Bakış Dergisi, Y. 12, S. 9, 2010 (Aynı makale için bkz: Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi, Y. 1, S.1, 2011)
124. Bülbül Kudret, “Çağdaş Yerel Seçimlerin Anlamı: Ulusallığı Aşan Yerel Liderler”, Stratejik Boyut, Sayı 2, 2009 (Aynı makale için bkz, Akkise Gazetesi 2009
125. Bülbül Kudret, “Kudret Bülbül ile Röportaj” Siyasal Vakfı Bülteni, Y. 19, S. 33 2011
126. Bülbül Kudret, “Said Halim Paşanın Düşünceleri Eleştirel Değerlendirmeleri Fazlası ile Hak Etmektedir”, Söyleşi, Ümran Dergisi S. 206, Ekim 2011.
127. Bülbül Kudret, “İki Farklı Rapor, Bir Ortak Sonuç: İslam AB’ye Engel midir?” Taraf Gazetesi, 14 Mayıs, 2008
128. Bülbül Kudret, “Korkarım Yeni Bir Anayasamız Olmayacak” Star Gazetesi, 12. 11.2007
129. Bülbül Kudret, “Yeni”, ya da “Sivil” Anayasanın Temel Prensipleri Neler Olmalıdır”, Siyasal Vakfı Bülteni, sayı 20, Aralık, 2007
129. Bülbül Kudret, Söyleşi, Bu sistemde İdealist İnsan Yetişmiyor, Diriliş Postası, 13 Şubat 2018, https://www.dirilispostasi.com/mulakat/bu-sistemle-idealist-insan-yetismiyor-5a81e86ef0fd0a0c565fb906

SEÇİLMİŞ KONFERANS, SUNUM, RADYO-TV PROGRAMI, SÖYLEŞİ VE TEBLİĞLER

1-86) Bülbül Kudret, 2018 ve 19 yıllarında, Çeşmi Cihan ismiyle, TRT/Türkiye’nin sesi için hazırlanan ve 160 ülkeye yayın yapılan toplamda 86 adet radyo programı yapımcılığı ve sunuculuğu (Siyaset, bürokrasi, kültür ve akademi dünyasından üst düzey konukların katılımıyla gerçekleştirilen siyaset, kültür, medeniyet içerikli bir program)
87. Bülbül Kudret, panelist, “İslam Karşıtlığı ile Yeni Nesil Mücadele”, Medya ve İslamofobi Forumu, RTÜK, İletişim Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı, ATO Conressium, 15 Mart 2022
88. Bülbül Kudret, e-seminer, Küreselleşme ve Sivil Toplum 1- İnsani Gelişim Derneğince sivil toplum temsilcilerine yönelik yürütülen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü "Sivil Toplum Dünyaya Açılıyor" Projesi, 29 Ağustos 2022
89. Bülbül Kudret, e-seminer, Küreselleşme ve Sivil Toplum -2, İnsani Gelişim Derneğince sivil toplum temsilcilerine yönelik yürütülen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü "Sivil Toplum Dünyaya Açılıyor" Projesi; 1 Eylül 2022, 21.00
90. Bülbül Kudret, e-Panelist, 28 Şubat Kime Darbe, Odtü-Mebiva, 28 Şubat 2022, 20.00
91. Bülbül Kudret, Moderatör, 28 Şubat: Aktörler, Söylemler, Gerilimler, Türkiye Hukuk Platformu, Ankara Ulucanlar Kültür ve Sanat Merkezi, 28 Şubat 2022, 10.00
92. Bülbül, Kudret, Oturum Başkanlığı, “İslamcılık, Batıcılık, Muhafazakarlık Bağlamında Said Halim Paşa”, Şehadetinin 100. Yılında Said Halim Paşa Sempozyumu, Muhafazakar Düşünce Dergisi, 17 Aralık 2021, Grand Ankara Otel, Ankara
93. Bülbül Kudret, Panelist, “Said Halim Paşa’nın Entelektüel Mirası”, Şehit Edilişinin 100. Yılında Said Halim Paşayı Anma Paneli, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 8 Aralık 2021, 14.00
94. Bülbül Kudret, e-Panelist, “Darbelerin Sosyo-ekonomik Etkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi”, Gazi Antep Üniversitesi, 13 Temmuz 2021, saat: 14.00
95. Bülbül Kudret, “Küresel Çağda Nasıl Bir Yöneticilik”, İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kursu, 29 Mart 2021, Bakanlık Eğitim Dairesi.
96. Bülbül Kudret, Çağrılı Konuşmacı, “Entelektüel müstemlekeciliğe karşı son Osmanlı: Cemil Meriç”, Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye Cemil Meriç e-Sempozyumu, Mardin Artuklu Üniversitesi, 03 Haziran 2021
97. Bülbül Kudret, Moderatör, 2020, Dış Politikada Değişen Dengeler, Cihannüma e-panel. Katılımcılar, Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Prof. Dr. M. Akif Kireççi, ASBÜ SBF Dekanı, Prof. Dr. Ahmet Uysal, Orsam Başkanı, 23.12.2020, 21.00
98. Bülbül Kudret, 2020, Moderatör, “Bir Gençlik, Bir Gençlik, Bir Gençlik” Cihannüma E Panel, Katılımcılar: Salih Turhan, AGD Başkanı, Enes Eminoğlu Tugva Başkanı, Salih Sarıyıldız Yedihilal Genel Başkanı, Mustafa Şen Cihannüma Genel Başkanı, 07 Eylül 2020, 20.30
99. Bülbül Kudret, 2020, “Demokrasilerde Özgürlük-Güvenlik Dengesi, Tebliğ, Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu, 14 Temmuz 2020 (e-konuşmacı)
100. Bülbül Kudret, 2020, “Fetö: Küresel Bir İhanet Şebekesi” tebliğ, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, 15 Temmuz 2020, Bartın Üniversitesi ve Bartın Valiliği, Bartın, 14.00
101. Bülbül Kudret, 2020, “Sosyal Bilimler Batı Bilimleri midir? E-konferans, Mardin Artuklu Üniversitesi, 15 Nisan 2020, 21.00
102. Bülbül Kudret, 2020, “Siyaset Bilimi Çalışmalarına Yeni Bir Bakış: Sosyal Bilimler Batı Bilimleri midir?, Konfreans, Liberal Düşünce Topluluğu, 9 Ocak 2020, 18.30
103. Bülbül Kudret, Moderator, “Ortadoğu’da Yeni Dengeler” Panelistler: Mehmet Güllüoğlu, AFAD Başkanı, Alparslan Bayraktar, Enerji Bakan Yardımcısı, Medeniyet Derneği, Ankara 7 Aralık 2019
104. Bülbül Kudret, “Sosyal Bilimler Batı Bilimleri midir?” Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, Açılış Konuşması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 07.11.2019, 10.00
105. Bülbül Kudret, “3. Yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Seta, 18.11.2019, 17.30, Ankara
106. Bülbül Kudret, “Kriz ve Belirsizlik Ekseninden Barış ve İstikrara Özgür Cammu Keşmir” Moderatör, Uluslararası Konferans, Cansuyu Derneği, Dernek Merkezi, Balgat, 15.10.2019, 14.00
107. Bülbül Kudret, “Küresel Alanda FETÖ ile Mücadele”, Panelist, Hazal Duran, Birol Akgün, Ramazan Yıldırım ile beraber, 3. Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele Sempozyumu, SETA, 16 Temmuz 2019, 15.30
108. Bülbül Kudret, “İçişleri Bakanlığı’nın Vizyonu ile Merkez ve Taşra Teşkilatı Yapısına Bakış”, Panelist, İçişleri Bakanlığı’nın Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı, İçişleri Bakanlığı, Green Park otel, 11 Ocak, 09.30
109. Bülbül Kudret, “Türkiye’deki Özbek ve Uluslararası Öğrenciler ya da Çok Yönlü Elçiler” Bildiri, 3. İpek Yolu & 14. ADAM Sosyal Bilimler Kongresi, ADAM, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Özbekistan Milli Üniversitesi (National University of Uzbekistan), 24-29 Nisan 2019 Taşkent/Özbekistan
110. Bilge Lider Aliya’yı Anlamak, Panel, oturum başkanı Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, Külliye 30 nisan 2019. 13.30
111. Bülbül Kudret, Davetli Konuşmacı, “Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik”, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Üsküp, Makedonya 29 Haziran 2019, 11.00
112. Bülbül Kudret, “28 Şubat’dan 2023’e Türkiye’de Demokrasi” moderatör, Konuşmacı: KDK Başkanı Şeref Malkoç, AYBÜ SBF, 28 Şubat 2019, 15.30
113. Bülbül Kudret, “Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik?”, COJEP International, Fransa, 23 Şubat 2019
114. Bülbül Kudret, “Çin’in Batı Asya Stratejisi ve Kuşak Yol Girişimi Uluslararası Sempozyumu Açılış Konuşması, İRAM&AYBÜ, 25 Kasım 2018, 10.00
115. Bülbül Kudret, “Speech for International Newcomer Students”, UGBA, Bakider, Akgençlik, Ankara, 20 Ekim 2018, 17.00 YTB Hamamönü ofisi
116. Bülbül Kudret, “Uluslararası Eğitim ve Türkiye: Uluslararası Öğrenciler”, Uluslararası Gençlik Sempozyumu, Sultangazi Belediyesi, 5 Ekim 2018, 10.00, İstanbul. Bildiri kitabında yayınlandı.
117. Bülbül Kudret, “Yeni Sistem, Yeni Bürokrasi: Sorunlar, Tespitler, Öneriler”, Ankara Siyasal Vakfı, 24.04.2018, Vakıf Merkezi
118. Bülbül Kudret, “Dünyevileşme ve Münzevileşme Arasında Hayat”, 11 Mayıs 2018, Saat: 10.00, Konya STK Platformu, 15. Ufuk Turu, 09-13 Mayıs 2018, Bursa
119. Bülbül Kudret, Batı ve Evrensel Değerlere Dair Nasıl Bir Konumlanma, Konferans, ADAM Hamamönü, 14 Nisan, 2018. 14.00
120. Bülbül Kudret, Oturum Başkanı, “Siyasetname Geleneği ve Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi”, Panelistler: Kadir Canatan, Musa Şamil Yüksel, Parisa Safafiasl, Bahger Ahmadi, “1000. Yılında Nizamülkmülk: Devlet ve Eğitim Geleneğine Yolculuk" sempozyumu, Türkiye Yazarlar Birliği, 7 Nisan 2018, Konya Nov Otel
121. Bülbül Kudret, Panelist, “Başkanlık Sisteminde Bürokrasi, Siyaset ve Belediye İlişkileri, Oturum Başkanı: İsa Akgül-Ahırlı Belediye Başkanı, panelistler: Refik Tuzcuoğulu-Müsteşar Yardımcısı, Harun Tüfekçi-Bakan yardımcısı, Ahırlı Belediyesi, Akkise, 10 Mart, 20.00
122. Bülbül Kudret, Panelist, Salim Uslu ile birlikte, 28 Şubattan 15 Temmuza Darbeler ve Demokrasi Mücadelemiz, Moderatör: Tarkan Zengin, Tokat belediyesi, 26 Şubat, 2018 18.30 Tokat
123. Bülbül Kudret, Açılış Konuşması, Batı, Göç ve Müslümanlar, Sınır Ve Göç Yönetimi Konferansı, İçişleri Bakanlığı&İngiltere Büyükelçiliği, 21 Şubat 2018, Grant Ankara Otel.
124. Bülbül Kudret, Yönetici, Dünden bugüne, Türkiye, Darbeler ve ’28 Şubat Paneli, Panelistler: Prof. Dr. Ejder Okumuş, Mehmet selami Aslan, Cengiz Ocakçı, İsmail Aydos, AYBU İslami İlimler Uygulama Merkezi, 28 Şubat, 2018 saat 11. Esenboğa Külliyesi
125. Bülbül Kudret, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Avrupa’daki Son Gelişmeler”, Canlı Yayın, Doğruya Doğru Programı, Kon TV, 23.30-24.30, 18 Mart 2017
126. Bülbül Kudret, Oturum Başkanı, “Valilik ve Kaymakamlıkların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Paneli” İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı&Hacettepe Üniversitesi, 2-3 Aralık 2017, 11.00, Sharoton Otel/Ataköy İstanbul
127. Bülbül Kudret, Oturum Başkanı, “Küresel ve Bölgesel Jeopolititakadaki Kaymaları anlamak, Understanding the Shifts in Global and Gegional Geopolitics”, Küresel ve Bölgesel Jeopolitikadaki Kaymaları Anlamak Kongresi Açılış Paneli, Panelistler: Erdal Tanas karagöl, Muhitttin Ataman, Muhsin Kar, saat 16. 9 kasım 2017, AYBÜ Rektörlük/Ank.
128. Bülbül Kudret, “Sivil Toplum, Akademi ve Bürokrasi: Türkiye’nin Sivil Toplum Tecrübesi”, İRAM, 09.30 23 Ekim 2017, İram/Balgat/Ankara
129. Bülbül Kudret, “Academic Pursuit and Beyond”, Turken Foundation, 09 October 2017, Turken foundation/Manhattan/Newyork.
130. Bülbül Kudret, “Modern Çağda Neyi Kaybettik, Neyi Arıyoruz?”, Panelist, 11.15, 08 October 2017, Wisdomnet Retreat 2017, Pacono Manor/USA
131. Bülbül Kudret, “Batı, Göç ve Müslümanlar: Yurtdışında Duruşumuz ve İstikametimiz”, 15.00, 07 October 2017, Wisdomnet Retreat 2017, Pacono Manor/USA
132. Bülbül Kudret, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Panelist, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Cihannüma Derneği Samsun Temsilciliği, 23 Mart 2017
133. Bülbül Kudret, “15 Temmuz Darbe Girişimi, Jeopolitik Riskler ve Ekonomi Güvenliği", Panel (Prof Mazhar Bağlı, Yard. Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof Adem Üzümcü ile) Kars Kafkas Üniversitesi, 26 Aralık 2016, 14.00
134. Bülbül Kudret, Bangsamoro-Türkiye İlişkileri”, Panelist ve oturum başkanı (Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim, Konya MV Ahmet Sorgun, İHH Moro Temsilcisi Ömer Kesmen ile beraber). İHH Konya/Bangsamoro-Türkiye Gençlik Forumu, Konya Nov Otel, 24 Aralık 2016
135. Bülbül Kudret, “Kolombiya’dan, Endonezya’ya YTB ve Yeni Türkiye”, Sunum, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, 17 Kasım 2016
136. Bülbül Kudret, “Ahıska, Kırım, Balkanlar Bu coğrafyanın Kilididir”, Ahıska Sürgünü 72. Yılı Anma Programı, YTB ve DATÜB, Ankara, 16 Kasım 2016
137. Bülbül Kudret, “Afrikalı Gazeteci ve Öğrencilere Konuşma”, YTB Hamamönü ofisi, Ankara, 15 Kasım 2016
138. Bülbül Kudret, “Batı Afrika Ülkeleri Gazetecilerine Konuşma”, YTB ve BYEGM Programı, YTB, 15 Kasım 2015
139. Bülbül Kudret, Dünyadaki Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, Sunum, Türk Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Köln/Almanya 26 Kasım 2016
140. Bülbül Kudret, “Çin Halk Cumhuriyeti Gazetecilerine Konuşma”, YTB ve BYEGM Programı, YTB, 25 Kasım 2015
141. Bülbül Kudret, Türkiye ve Avrasya Arasında Köklü İlişkiler Kurulmalı”, Avrasya Düşünce Kuruluşları Buluşması Açılış Konuşması, YTB ve Yesevi Üniversitesi, Ankara, 22 Kasım 2016
142. Bülbül Kudret, “Türkmenistan’ın 25. Bağımsızlık Yılı kutlaması konuşması”, YTB ve Türkmenistan Büyükelçiliği Programı, YTB, 27 Ekim 2016
143. Bülbül Kudret, “Elitler Etkileşimi Korkuları Aşar”, 2. Balkan Think Thank Convention, YTB, SETA, Democracy for Development, Priştina/Kosova, 3 Kasım 2016
144. Bülbül Kudret, “Balkan Ülkeleri Gazetecilerine Konuşma”, YTB ve BYEGM Programı, YTB 25 Ekim 2016
145. Bülbül Kudret, “Zagreb Gençlik Okulu Öğrencilerine Konuşma”, Hırvatistan İslam Birliği Başkanlığı, Zagreb/Hırvatistan. 22 Ekim 2016
146. Bülbül Kudret, “Rus Gazeteci Heyetine Konuşma”, YTB& BYEGM Programı, YTB, 13 Ekim 2016
147. Bülbül Kudret, “Kosovalı Diplomatlara Konuşma”, Dışişleri Bakanlığı ve YTB, 12 Ekim 2016
148. Bülbül Kudret, “Barış Adası Ortadoğu Bugün Emperyalizmin At Koşturduğu Bir Coğrafyaya Dönüştü” Açılış konuşması, 3. Ortadoğu Siyaset ve Toplum Kongresi, YTB ve Sakarya Ü., Sakarya, 11 Ekim 2016
149. Bülbül Kudret, “Güney Asya Ülkeleri Gazetecileri ile Konuşma”, YTB ve BYEGM, YTB, 4 Ekim 2016
150. Bülbül Kudret, “Hindistan ve Pakistanlı Akademisyenlere Konuşma”, GASAM ve YTB, YTB, 26 Ağustos, 2016
151. Bülbül Kudret, “Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu, Ted Üniversitesi, 27 Temmuz 2016, http://www.orsam.org.tr/files/Tutanaklar/39/39tr.pdf
152. Bülbül Kudret, “Avrupa Türk İnsan Hakları Derneklerine Konuşma”, YTB, Ankara, 21.07. 2016
153. Bülbül Kudret, Solingen Faciasının 23. Anma Töreni Konuşması, Solingen/Almanya, 29 Mayıs 2016
154. Bülbül Kudret, “Balkan Ülkeleri Gazetecilerine Konuşma”, BYEGM, Ankara, 27 Mayıs 2016
155. Bülbül Kudret, “Balkanları Çalışan Akademisyenlere Konuşma”, Balkan Çalışmaları Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı, 14 Mayıs 2016
156. Bülbül Kudret, “Farklılıklar Zenginlik Olarak Görülmeli”, Avusturya 11. Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Konuşması, 1 Mayıs 2016
157. Bülbül Kudret, “Sahra Altı Afrika Ülkeleri Gazetecilerine Konuşma”, BYEGM, 19 Nisan 2016
158. Bülbül Kudret, “Ortadoğu Gazetecilerine Konuşma”, BYEGM, Ankara 13 Nisan 2016
159. Bülbül Kudret, “Montreal Türk Sivil Toplum Örgütlerine Konuşma, Montreal, Kanada, 10 Mart 2016
160. Bülbül Kudret, “Toronto Türk Sivil Toplum Örgütlerine Konuşma, Toronto, Kanada, 11 Mart 2016
161. Bülbül Kudret, “Türkiye’nin Bölge Ülkeleri ile Yönetici elit etkileşimini arttırmalıyız”, 8. Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığı, 13 Ocak 2016, Ankara
162. Bülbül Kudret, Dört Eğilim Programı, Canlı Yayın, Almanya, Sunan: Oğuzhan Erkmen, Kanal Avrupa TV, 27 Kasım 2016, 13.00
163. “Türkiye’nin Uzun Kolları mı? Sorun Avrupa’nın İçe Kapanması”, Röportaj, Marloes Koning, Netherland Wordt, 10 Ekim 2016 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/10/een-turkse-lange-arm-het-probleem-is-de-europese-paniek-4759402-a1525896
164. Bülbül Kudret, Medya Temsilcilerine Konuşma, Newyork, 8 Mart 2016
165. Bülbül Kudret, “Türkiye, İslam ve ABD”, Turken Derneği, New York, 8 Mart 2016
166. Bülbül Kudret, “Said Halim Paşa”, Musiad USA, Washington, 5 Mart 2016
167. Bülbül Kudret, “ABD Türk STK’larına Konuşma”, Washington Türkiye Büyükelçiliği, Washington, 5 Mart 2016
168. Bülbül Kudret, “Türk Amerikan Liderlik Akademisi Konuşması” SETA DC, Washington, 4 Mart 2016
169. Bülbül Kudret, Üç Gün Programı, Canlı yayın, (Mustafa Kartoğlu, Yıldıray Oğur programı), TRT Haber, 30 Nisan 2015
170. Bülbül Kudret, “Bakış Açısı Programı”, Canlı yayın, (Nur Özkan Erbay’ın programı), TRT TURK, 21 Nisan 2015, 21.50
171. Bülbül Kudret, Avrupa’da Yükselen Irkçılık Üzerine, TRT TURK Canlı yayın, 10 Mart 2015, saat 20
172. Bülbül Kudret, “Horasan’dan bugüne medeniyet yürüyüşümüz bin yıllık iyilik hareketidir” Başbakanlık Uzman Yardımcılarına konuşma, 31 Aralık 2015, YTB Ankara
173. Bülbül Kudret, “Türkiye-Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması Açılış Konuşması”, YTB&ORDAF, İstanbul, 19 Aralık 2016 (Başbakan Yardımcısı ve Sn Başbakan’ın Katılımlarıyla)
174. Bülbül Kudret, “Lübnan Sivil toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Programı Konuşması”, ORSAM&YTB, Ankara, 07 Aralık 2015
175. Bülbül Kudret, “24. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Açılış Konuşması”, ESAM, İstanbul, 29 Kasım 2015
176. Bülbül Kudret, “Türkiye Artık göç alan bir ülke”, Türkiye’den İsveç’e İşçi Göçünün 50’nci Yılı: Geçmişe Bakış ve Çıkarımlar Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi ve İsveç Ankara Büyükelçiliği, Ankara Hilton Otel, 12 Kasım 2015
177. Bülbül Kudret, “7. İslam Ülkeleri Kanaat Önderleri Forumu Açılış Konuşması”, İstanbul, 17 Ekim 2015
178. Bülbül Kudret, “Latin Amerikalı Gazetecilere Konuşma”, YTB&BYEGM, Ankara, 15 Eylül 2015
179. “Türkiye-Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması Konuşması”, (Başbakan Yardımcısının katılımı, Sn Cumhurbaşkanının heyeti kabulü ile) YTB&SDE, 15 Eylül 2015
180. Bülbül Kudret, “7. Uluslararası Hukukçular Buluşması Açılış Konuşması”, Ankara 09 Eylül 2015
181. Bülbül Kudret, “Türkiye’nin Siyasal Sınırları, Siyasal Sınırlarını Fersah Fersah Aşar”, Lübnan’da Türk Varlığı ve Osmanlı Mirası Sempozyumu açılış konuşması, YTB&ORSAM, Ankara. 31 Temmuz, 2015
182. Bülbül Kudret, “Türkiye Bursları Çok geniş bir coğrafyaya ulaşıyor”, 4. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni, (Cumhurbaşkanımızın katılımıyla), YTB, 11 Haziran 2015
183. Bülbül Kudret, “Ortak Bir Geleceğin Kapısını Birlikte Aramak”, 1. Balkan Düşünce Kuruluşları Buluşması, SETA&YTB, Ankara, 5 Haziran 2015
184. Bülbül Kudret, “Avrupa yeniden Faşizme ve Nazizme Teslim Olmamalı”, “İslamofobi ve Güvenlik Endişeleri Arasında Avrupa'daki Müslüman Topluluklar" Paneli, Sosyal Uyum İçin Avrupa Müslüman İnisiyatifi (EMISCO), Avrupa Parlamentosu, Brüksel, 26 Mayıs 2015
185. Bülbül Kudret, “Ufuk Turu Toplantısı Açılış Konuşması”, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Ankara, 21 Mayıs 2015
186. Bülbül Kudret, “Diaspora&Anavatan ilişkisi”, Uluslararası Bürokrasi Akademisi, YTB, 08 Nisan 2015
187. Bülbül Kudret, “Kolombiya’dan Kamboçya’ya YTB”, Kaymakamlara konuşma, İçişleri Bakanlığı, 24 Mart 2015
188. Bülbül Kudret, “Lozan’da Vatandaşlarımızla Buluşma”, Türk-İslam Kültür Merkezi, Lozan, 23 Ocak, 2015
189. Bülbül Kudret, “Melbourne Alevi-Bektaşi Toplumuna Konuşma”, 19 Aralık 2014, Melbourne, Avustralya
190. Bülbül Kudret, “Sidney Türk STK’larına Konuşma”, Sidney, 15 Aralık 2014
191. Bülbül Kudret, "Türkçe'yi kaybetmek, Türkiye'yi kaybetmektir", Avustralya SBS Devlet Radyosuna mülakat, 18 Aralık 2014
192. Bülbül Kudret, “Azerbaycan-Türk İşadamlarına Konuşma”, Azerbaycan-Türk İşadamları Birliği, Bakü, 3 Kasım 2014
193. Bülbül Kudret, Yurtdışı Basın Müşavirlerine Konuşma, BSEGM, Ankara, 03 Eylül 2014
194. Bülbül Kudret, “Boşnak yazar, aydın ve entellektüellere Konuşma”, Saraybosna, 14 Haziran 2014
195. Bülbül Kudret, “Türk kurum ve STK temsilcilerine Konuşma”, Saraybosna, 14 Haziran, 2014
196. Bülbül Kudret, “Türkiye Mezunlarına Konuşma”, Saraybosna, 13 Haziran 2014
197. Bülbül Kudret, “Türk STK ve İşadamlarına Konuşma”, Cidde Başkonsolosluğu, 28 Mayıs 2014
198. Bülbül Kudret, “Yeni Türkiye ve Fransa’da Yapılması Gerekenler”, Fransa Türk STK’larına Konuşma, Paris Başkonsolosluğu, 18 Mayıs 2014
199. Bülbül Kudret, “Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri müdürlerine konuşma, YEE, Ankara, 17 Nisan 2014.
200. Bülbül Kudret, “Afrika Ülkeleri Büyükelçilerine, YTB'de "Ortak Bir Gelecek için Eğitimde İşbirliği Konuşması", YTB, Ankara, 12 Mart 2014
201. Bülbül Kudret, “Said Halim Paşa: Çağları Aşan Tespitler”, Doğumunun 150. Yıl dönümü vesilesiyle Buhranlar Döneminde Bir Siyasetçi ve Mütefekkir Said Halim Paşa Sempozyumu, Düzenleyen: Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Kongre Merkezi, 28 Aralık 2013
202. Bülbül Kudret, “Küresel Politik Buhranlar ve Hikmet Medeniyeti Arayışımız I, Oturum Başkanı, (Panelistler: Mustafa Özel, Muhittin Ataman, Sibel Eraslan), Wisdom Net 1. Türkiye Buluşması 31 Ağustos 2013, Akçakoca
203. Bülbül, Kudret “Deepening Democracy in Turkey: 2002-2012”, Turkish-Yemeni Relations: Joining Perspectives For Partnership, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) and TAWQ (Democratic Awakening Movement), San’a/Yemen 04 March (2013).
204. Bülbül Kudret, “Civil Society and Globalization vis-a-vis the New Middle East”, ARAB-TURKİSH CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, March 17-19, 2012, Cairo University, Cairo
205. Bülbül Kudret, “Turkey and Balkans from Civilizational Perspective or Making Geography Common” International Symposium on Past, Present, Future of Turkish-Albenian-Macedonian Relations, Co-organized ADAM and International Balkan University, Skopje/Macedonia 27-29 May 2011.
206. Bülbül Kudret, “Knowledge, Society and Policy”, 9th International Conference on Knowledge, Economy and Management, (Oturum Başkanı), Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 23-25 Haziran 2011, Saraybosna/Bosna-Hersek.
207. Bülbül Kudret, “PKK Terörüne Mikro ve Makro Yaklaşımlar” (Moderatör), II. Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu, Polis Akademisi Başkanlığı, 7-9 Aralık 2010, Ramada Plaza, Antalya
208. Bülbül Kudret, “Conference on Turkey, Syria and the Middle East: Prospects, Challenges and Opportunities of Cooperation”, Discussant, Syrian International Academy, 1-3 May, 2010 Damasqus, Syria
209. Bülbül Kudret, “East-West Preceptions of Turkish People”, International Conference on East-West Relations: Past, Present, Future, Co-organized ADAM and International University of Sarajevo, Sarajevo, 14-15 February 2008. (Bildiri kitabı için bkz: East-west Relations, Turkish and Bosnian Perspectives, Eds: Ramazan Gozen, Mehmet Bulut, Elif Nuroğlu, International University of Sarajevo, 2009.
210. Bülbül Kudret, “Aşk ve Nefret Arasında Türkiye’de Toplumun Batı algısı”, sunum ve kokteyl, (B. Özipek ve İ. Kalın ile beraber), SETA, 8 Mayıs 2008.
211. Bülbül Kudret, “Türkiye’de Toplumun Batı Algısı Üzerine”, TV programı, Açık Şehir, haber 7, 2 Mayıs 2008, 15.15-16.00

DERGİ KURUL ÜYELİKLERİ

1) Co-Chair, International Congress on Political, Economic and Social Studies, PESA&AYBU, , 9-11 November 2017 Ankara//Turkey
2) Artı Doksan Dergisi, YTB adına sahibi, 2014-2016
3) International Journal of Inquiry, ISSN Number from the Library of Congress: 1539-6916, Book Review Editor, (e-journal), (2002).
4) Şehir ve Medeniyet Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
5) Muhafazakar Düşünce Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
6) Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
7) Karamanoğlu Mehmet Bey Ü. İİBF Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
8) Sayıştay Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği
9) Ombudsman Akademik, Danışma Kurulu Üyeliği
10) Maarif Vakfi ve TuBA tarafından çıkarılmakta olan Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Üyeliği.

Name SurnameAssist.Prof. Ersin İÇÖZ
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assist.Prof. Ersin İÇÖZ

Fatih University 2008 Marmara University Marmara University

Previous Positions

İstanbul Medeniyet University (2011 - 2012)
Marmara University (2012 - 2018)

Research Areas

Iranian Politics, Iranian Foreign Policy, American Foreign Policy, Political Psychology, Theories of International Relations, Foreign Policy Analysis

Selected Publications / All Publications

Name SurnameAssist.Prof. Hüsna TAŞ YETİM
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assist.Prof. Hüsna TAŞ YETİM

Sakarya University 12 Haziran 2012 Sakarya University Sakarya University

Previous Positions

Eskişehir Osmangazi University (Teaching Lecturer Dr.)
2021-Jenuary 2023

Research Areas

Turkish Foreign Policy
Hierarchy Theory of IR Discipline
Great Powers
Global Politics

Selected Publications / All Publications

MAKALELER

TAS YETIM HÜSNA (2023). Informal imposed hierarchies in world politics and internal instabilities in subordinate states: the Afghanistan and Iraq cases. Third World Quarterly,
44(5), 985-1002., Doi: 10.1080/01436597.2023.2171391

TAS YETIM HÜSNA, HAZAR AYSE (2023). S400s, sanctions and defiance: explaining Turkey’s quest for strategic autonomy and the US response. South East European and Black Sea
Studies, 23(1), 179-199., Doi: 10.1080/14683857.2022.2095698

TAS YETIM HÜSNA (2023). Argümanları, Gücü ve Sınırları ile Uluslararası Iliskilerde Kurumsal Hiyerarsi Teorisi. Insan ve Toplum Dergisi, 13(3), 187-217., Doi: 10.12658/M0719


TAS YETIM HÜSNA, BALCI ALI (2021). Why Subordinate States Quest for Autonomy? Explaining the Crisis in Turkish-American Relations during the 1964-1975 Period. GAZI
AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, 15(29), 195-220.


TAS YETIM HÜSNA (2023). Fiyat Arttırma ve Negatif Dengeleme Stratejileri Ekseninde Çin’in Körfez ve Suudi Arabistan Siyaseti. Journal of Academic Inquiries, 18(1), 182-205., Doi:
10.17550/akademikincelemeler.1242590


TAS YETIM HÜSNA (2020). Devletler Egemenliklerini Neden Transfer Eder? Hiyerarsi Yaklasımı. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 397-420., Doi:
10.17494/ogusbd.

TAS YETIM HÜSNA (2020). Kahire Konusmasından Obama Doktrinine: Tek Lider Üç Farklı Ortadogu Politikası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(38), 113-133.

YETIM MUSTAFA, TAS YETIM HÜSNA (2019). RADICAL PERIOD on THE USE of FORCE: BUSH DOCTRINE, INVASION of IRAQ and INTENSIFYING JUST/HOLY WAR DEBATES. Sosyal
Bilimler Arastırmaları Dergisi, 14(1), 343-362.

TAS YETIM HÜSNA (2013). The role of identity in Turkey’s new Middle East policy: The case of JDP’s Palestine policy. IZÜ Sosyal Bilimler Dergisi/IZU Journal of Social Science, 1(2), 83-99.

KİTAPLAR

TAS YETIM HÜSNA (2023). ABD Hegemonyasına Meydan Okuma: Türk Dıs Politikasında Otonomi Arayısı (1964-75). Lejand Kitap, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 354, ISBN:978-625-8452-87-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).

KİTAP BÖLÜMLERİ

TAŞ YETİM, HÜSNA (2023), Uluslararası Örgütler: Tarih, Kuram ve Örnekler, Bölüm Adı: (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği: Gelişimi, İşlevleri, Etkisi ve Sınırları), Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yayınları, Editörler: Hacı Mehmet Boyraz ve Filiz Cicioğlu, Basım Sayısı: 1, ss. 201-218.

TAS YETIM HÜSNA, YETIM MUSTAFA (2023). 21. Yüzyılda Türkiye’nin Dış Politikası, Bölüm adı: (Türkiye’nin Son Dönem Latin Amerika Politikası). Kadim, Editör: Erdağ Ramazan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 344, ISBN:978-605-7629968, Türkçe (Bilimsel Kitap)

TAS YETIM HÜSNA (2023). Ortadoğu Yıllığı 2022, Bölüm adı: (Fas 2022) Ortadoğu Yayınları, Editör: Kemal İnat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 400, ISBN:978-625-8452-87-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)

TAS YETIM HÜSNA (2022). Son Yirmi Yılın Krizi Afganistan, Bölüm adı: (Taliban’ın Kontrolü: Birinci Afganistan İslam Emirliği (1996-2001) , SETA Kitapları, Editör: Erdag Ramazan, Aslan Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 300, ISBN:978-625-8322-21-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).

TAS YETIM HÜSNA (2021). 21.Yüzyılda Türkiye`nin Ortadogu Ülkeleri ve Büyük Güçlerle Iliskileri, Bölüm adı: (Soguk Savas Dönemi Sonrasında Türkiye-Israil Iliskileri), Orion Kitabevi,
Editör: Kalaycı Rıdvan, Akdogan Ismail, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 510, ISBN:978-625-7294-42-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)

YETIM MUSTAFA, TAS YETIM HÜSNA, (2019). Ortadogu Yıllıgı , Bölüm adı:(Katar 2018). Ideal/Kültür Yayıncılık, Editör:Inat Kemal, Ataman Muhittin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 452, ISBN:978-605-2101- 67-84, Türkçe(Bilimsel Kitap)

CICIOGLU FILIZ, TAS YETIM HÜSNA (2017). Kurulusundan Bugüne Ak Parti: Dıs Politika, Bölüm adı:(Uyumdan Güven Bunalımına: Türkiye- AB Iliskileri) (2017)., SETA Kitapları, Editör:Kemal Inat, Ali Aslan ve Burhanettin Duran,, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 326, ISBN:978-975-2459-45-8, Türkçe(Bilimsel Kitap).

KONGRELER VE BİLDİRİLER

TAS YETIM HÜSNA, YETIM MUSTAFA (2019). Kahire Konusmasından Obama Doktrinine: Tek Lider Iki Ortadogu Temsili. MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-II, 205-212, (Tam metin bildiri).

TAS YETIM HÜSNA, Han Rabia (2022). Ortadogu’da ABD Hiyerarsisi: Güçlenen Otokrasiler, Artan Bagımlılıklar ve Iç Istikrarsızlıklar , .. VI. ORTADOGU’DA SIYASET VE TOPLUM
KONGRESI/VI. MIDDLE EAST CONGRESS ON POLITICS AND SOCIETY, 15-32., (Tam metin bildiri).

YETIM MUSTAFA, TAS YETIM HÜSNA (2019). Uluslararası Iliskilerin Dönüsen Ontolojisi ve Devlet Dısı Silahlı Aktörler , .. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası Iliskiler Kongresi, 1(1), 206-208., (Özet bildiri).

TAS YETIM HÜSNA (2022). Russia’s Path to Coercive Hierarchy for Recruiting ExSubordinate States? The Case of Ukraine Invasion. 2nd SIVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, 1112-1117. (Tam metin bildiri).

TAS YETIM HÜSNA (2022). Iran'da Mahsa Amin Protestoları, Kadın Hakları ve Iran Iç Siyaseti , . 2nd International Conference on Scientific Research, 3, 581-585. (Tam metin bildiri)

KİTAP KRİTİKLERİ

TAS YETIM HÜSNA (2022). Alexander D. Barder, Empire Within: International Hierarchy and its Imperial Laboratories of Governance. International Affairs, 59(1), 99-102., Doi:
10.1177/00208817211060913.

TAS YETIM HÜSNA (2021). Constructing Global Order: Agency and Change in World. ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, 18(72), 4-111.

TAS YETIM HÜSNA (2021). Book Review: Great Powers and International Hierarchy. World Affairs, 184(4), 560-563., Doi: 10.1177/00438200211052048
M-855-9486

TAS YETIM HÜSNA (2021). Hierarchy in International Relations (Book Review). Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 677-682., Doi: 10.18037/ausbd.959298

TAŞ YETİM, Hüsna (2024). “Paul D’Anieri Ukraine and Russia: From Civilized Divorce to Uncivilized War” (Book Review). Uluslararası İlişkiler Dergisi., 1-3.

RAPORLAR

TAŞ YETİM HÜSNA (2022). 2000'li Yıllarda Türkiye-Fas İlişkileri, ORSAM RAPOR, NO. 37. https://www.orsam.org.tr/tr/2000li-y

TAŞ YETİM HÜSNA (2021). İran’ın, Hindistan Ve Pakistan Siyasetinde Afganistan Ve Taliban Etkisi, ORSAM RAPOR, NO. 34.

Name SurnameAssist.Prof. Seher BULUT
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assist.Prof. Seher BULUT

Previous Positions

Research Areas

Israeli Foreign Policy,
Turkish foreign Policy,
Syria Crisis,
Diaspora Studies

Selected Publications / All Publications

YAYINLAR
ARAB PEOPLE'S APPROACH TO ISRAELI POLICIES TOWARD PALESTINIANS: A TWITTER ANALYSIS STUDY ON SHEIKH JARRAH CRISIS, ORSAM, Rapor 285, 2021.
TURKİSH-ISRAELI RAPPROCHEMENT: COOPERATION AND PROBLEM AREAS, MENA Affairs, March 2022.
ELECTIONS IN ISRAEL: BACKGROUND, BLOCS, FORECASTS ORSAM POLICy BRIEF:224 2022/9
THE TÜRKİYE-ISRAEL RAPPROCHEMENT PROCESS:IS AN ENERGY COOPERATION POSSIBLE? MENA AFFAIRS
TURKISH-ISRAELI RAPPROCHEMENT: COOPERATION AND PROBLEM AREAS MENA AFFAIRS
SURİYE KRİZİNİN İSRAİL’E YANSIMALARI: İSRAİL’İN ‘KIRMIZI ÇİZGİ’POLİTİKASI VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐
Yıl: 2018, Sayı: 20, Sayfa: 521‐557.
TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI: ANLAŞMANIN TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNE MUHTEMEL ETKİLERİ,Bilge Strateji 12 (22), 25-52.
İRAN’IN SİBER ALAN FAALİYETLERİ: KAPSAMLI ORTAK EYLEM PLANI (KOEP) SÜRECİNE DAİR BULGULAR,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (20), 166-191.
2006 TEMMUZ SAVAŞI, 2011 SURİYE KRİZİ VE 2019 PROTESTOLARI PERSPEKTİFİNDEN HİZBULLAH’IN LÜBNAN’DAKİ ROLÜ, Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 (1), 101 - 120.
SURİYE’Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK: RUSYA ve İRAN’IN POZİSYONLARI, Ortadoğu Analiz,12 (99), 30-33.
İSRAİL–ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA ASKERİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐ Yıl: 2019, Sayı: 22, Sayfa: 365‐384.

KİTAP BÖLÜMLERİ
ORTADOĞU YILLIĞI - İsrail 2021 ORTADOĞU YAYINLARI Ortadoğu Yayınları 17, 111-128.
BİR ULUSLARARASI GÜVENLİK PROBLEMİ OLARAK COVID-19 PANDEMİSİ VE KÜRESEL SİSTEME ETKİLERİ Medipol Üniversitesi Yayınları S.S. 179-209.

BİLDİRİLER
1. PDAF "DIGITAL SOLIDARITY FOR JUSTICE": ARAB STANCES ON TWITTER TOWARD THE PALESTINIAN CAUSE DURING SHEIKH JERRAH CRISIS 2022.
2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘GLOBAL’ SECURITY: NATION-STATES AND FRAGILE TRANSNATIONALISM: RE-EVALUATING THE REGIONAL INTEGRATION IN THE ME: A CAUSE FOR REGIONAL (IN)SECURITY? 2022.
3. 4. ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2021: KÖRFEZ ÜLKELERİNİN İSRAİL VE SURİYE İLE BAŞLATTIĞI NORMALLEŞME SÜRECİ BAĞLAMINDA İSRAİL-SURİYE İLİŞKİLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK 2021
4. 22. ULUSLARARASI BEYTÜLMAKDİS SEMPOZYUMU, İSRAİL'İN YENİ GÜVENLİK ÇERÇEVESİ BAĞLAMINDA FİLİSTİN MESELESİNE BAKIŞI 2022.

Name SurnameLect. Rabia Yağmur ÖZDAL
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Lect. Rabia Yağmur ÖZDAL

Yeditepe University (BA), Regent's University London (MA) ŞUBAT 2017 (LİSANS) - EKİM 2018 (YÜKSEK LİSANS) Yeditepe University Yeditepe University

Previous Positions

Research Areas

Theories of International Relations, Baltic Countries and Energy Securitization, Foreign Policy Analysis, International Relations, Research Methods, European Union and Brexit Studies

Selected Publications / All Publications

Internal Assignment

Name SurnameProf.Dr. Aydın ÇELEN
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Aydın ÇELEN

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Çelen A. (2023), “Does the Turkish Statistical Institute Understate Inflation Figures after It Stopped Disclosure Item Price Details in the Inflation Basket?”, American Journal of Finance, 8(1), 46-59.

Çelen A. (2023), “Rekabet Kurumu’nun Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Uyguladığı Uzlaşma Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Teorik ve Politik Yönleriyle İktisadi ve Finansal Alanda Yaşanan Gelişmeler, Ekin Yayınevi, Bursa

Mohamed, H. ve Çelen, A. (2022). “Impact of Foreign Financial Aid on Uganda’s Economic Growth”. International Academic Journal of Economics and Finance, 3(7), 429-446.

Çelen A. (2022), “Is Home Advantage Lost When Football Matches Are Played Behind Closed Doors Without Spectators? Evidence from Top European Football Leagues in the Covid-19 Era”, International Sports Studies, 44(1), 67-81.

Çelen A. ve Baran Ş. (2021), “Fiyat Algoritmaları ve Rekabet Hukuku”, Yapay Zeka: Güncel Yaklaşımlar & Uygulamalar, Beta Basım Yayın, İstanbul

Çelen A. ve Demirel C.A. (2021), “Trade Structure And Trade Flows In Turkey: A Gravity Model”, Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte İktisat Uygulamaları, Gazi Yayınevi, Ankara.

Çelen A. (2020), “Rekabet Kurulu’nun Banka Karteli Kararı Sonrası Zarar ve Tazminat Hesaplaması”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 652, 165-192.

Çelen A. (2019), “Anticompetitive Effects of the Banking Cartel in Turkish Loan Market”, Sosyoekonomi, 27(40), 211-227.

Çelen A. (2018), “Cartel Screening In Public Tenders of Roadway Guardrail”, Journal of Management and Economics Research, 16(4), 54-70.

Çelen A., Dalgıç B. ve Özekici A.İ. (2018), “Rekabet Kurumu’nun Etkinliğinin Ölçülmesi: Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, 51(3), 173-204.

Çelen A. ve Kalkan E. (2018), “Analysis of Intermodal and Intramodal Competition in Freight Transport Market between Turkey and Europe”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 4(2), 67-86.

Çelen A. ve Demirel A. (2018), “A Complementarity Index Study: The Case Of Turkey”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 20, 101-118.

Çelen A. (2016), “Technical Efficiency in Turkish Electricity Distribution Market: An Application of Stochastic Frontier Analysis (SFA)”, Ekonomik Yaklaşım, 27(101): 161-183.

Çelen A. (2015), “Influence of Holy Month Ramadan on Alcohol Consumption in Turkey”, Journal of Religion and Health, 54(6), 2122-2133.

Çelen A. (2014), “Comparative Analysis of Normalization Procedures in TOPSIS Method: With an Application to Turkish Deposit Banking Market”, Informatica, 25(2), 185-208..

Çelen A. (2014), “Evaluating the Financial Performance of Turkish Banking Sector: A Fuzzy MCDM Approach”, Journal of Economic Cooperation and Development, 35(2), 43-70.

Çelen A. (2013), “The Effect of Merger and Consolidation Activities on the Efficiency of Electricity Distribution Regions in Turkey”, Energy Policy, 59, 674-682.

Çelen A. ve Kalkan E. (2013), “An Impact Analysis on the Exemption of the Banking Industry from the Merger Control Regime in Turkey”, İktisat İşletme ve Finans, 28(327), 9-30.

Çelen A. (2013), “Efficiency and Productivity (TFP) of the Turkish Electricity Distribution Companies: An Application of Two-Stage (DEA&Tobit) Analysis”, Energy Policy, 63, 300-310.

Çelen A. (2013), “A Review and Synthesis of Empirical Studies on Technical Efficiency Measurement in Turkish Electricity Market”, Rekabet Dergisi,14(2), 43-64.

Çelen A. ve Yalçın N. (2012), “Performance Assessment of Turkish Electricity Distribution Utilities: An Application of Combined FAHP / TOPSIS / DEA Methodology to Incorporate Quality of Service”, Utilities Policy, 23, 59-71.

Çelen A. (2012), “Performance Evaluation of Turkish Electricity Distribution Market Using a Combined FAHP / TOPSIS Method”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 29(2), 1263-1276.

Çelen A. ve Günalp B. (2010) “Do Investigations of Competition Authorities Really Increase the Degree of Competition? An Answer from Turkish Cement Market”, Prague Economic Papers, 2, 150-168.

Çelen A. (2003), “İngiltere Çay Pazarındaki Rekabetin Yoğunluğunun Ölçülmesi: Bir Dinamik Hata Düzeltme Yaklaşımı”, Rekabet Dergisi,14, 75-116.