(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Adı SoyadıProf.Dr. Nilüfer BERKER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nilüfer BERKER

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Günay ÖMER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Günay ÖMER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,


TES Termoelektrik Ltd. Şirketi

Araştırma Alanları

Nanoteknoloji, Yoğun Maddenin Termoelektrik ve Termal Özellikleri, Yarı iletken Malzeme ve Aygıtlar, Termoelektrik Sistemler, Medikal fizik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

G. Omer, A. H .Yavuz, R. Ahiska, Kagan Ekrem Calisal Smart thermoelectric waste heat generator: Design, simulation and cost analysis, Sustainable Energy Technologies and Assessments 37 (2020) 100623

S.Dislitas, G. Omer , R. Ahıska, Microcontroller-based test system for determining the P-N type and Seebeck coefficient of the thermoelectric semiconductors,ELSEVIER,Measurement,2019,139,361-369

S.Dislitas, H. Yılmaz,G. Ömer , R. Ahıska, Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergesi 25(2), 151-156, 2019

Omer G , H .Yavuz, R. Ahıska ,Heat Pipes Thermoelectrıc Solar Collectors For Energy Applıcatıons, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 1, 1-4

R. AHISKA, L.I. NYKYRUY, G. OMER, G.D. MATEIK, THE THERMOELECTRIC SOLAR PANELS Journal Of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Http://Jpnu.Pu.If.Ua Vol. 3, No. 1 (2016), 9-14

Frek D, Ahıska R, Nukuri L, Omer G, (2013). Synthesis and Analyses of Thermoelectric Lead Telluride . Journal of Materials Science and Engineering B 3(1) (2013) 32-39.

Kandemir B. S, Omer G. Variational calculations on the energy levels of graphene quantum antidots. Eur. Phys.J. B ,86;299-305, 2013.

R. Ahiska, S. Dislitas, G. Omer. A New Method And Computer-Controlled System For Measuring The Time Constant Of Real Thermoelectric Modules, Energy Conversion And Management, 53 (2012) 314 – 321

R. Ahiska, G. Ahiska, K. Ahiska Analysis of a New Method for Measurement of Parameters of Real Thermoelectric Module Employed in Medical Cooler for Renal Hypothermia, Instrumentation Science and Technology, 37: 102–123, 2009

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR

Ankara Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı,
KTO Karatay Üniversitesi

Araştırma Alanları

iç hastalıkları hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, YURTSEVER SABİRE (2018). Care Burden And Quality of Life of Family Members Caring for Cancer Outpatients. International Journal of Caring Sciences, ( EBSCOhost,DOAJ) 3(11), 1516- 1525.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE,ÖZKALP BİROL (2019). Hemodiyaliz Hastalarının Öz Yeterlilik Durumu, Bakım Gereksinimi ve Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirebilme Düzeyleri. Hemşirelik Bilim Dergisi, (ulusal hakemli dergi) 2(1), 5-10.

TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ ESRA,ATAY DOYĞACI AYŞE GÜL,BEKTAŞ AKPINAR NİLAY (2019). Sol Ventrikül Destek Cihazı ve Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Olan Bir Hastada Neuman Sistemler Modeline Göre Hemşirelik Bakımı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 56-64. Index Copernicus International (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5022788)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE, ÖZKALP BİROL (2020). The effect of classical Turkish and Western music on universitystudents’ exam stress level, blood pressure and pulse rate: arandomized controlled trial. Journal of Health Sciences and Medicine, (DOAJ,DOI) 3(3), 214-218., Doi: 10.32322/jhsm.681640 (Yayın No: 6268738

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Evde Hemodiyaliz Uygulaması Hasta ve Hasta Yakınlarının Bakış Açısı: Nitel Çalışma Konya Örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,(ulusal hakemli dergi) 1(1), 24-33.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Afetlerle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Afet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 28-40. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6268709)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,AŞKIN CERAN MERVE (2019). Kronik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Hemşireliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 79-91. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5222094)

Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-1. Bölüm Adı:Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Desteklenmesi, BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, Yayın Yeri:Efeakademi, 2020, Editör:Doç.Dr.Ayten Dinç, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:385


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Selami YILDIRIM
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Selami YILDIRIM

Hacettepe Üniversitesi 1990 Hacettepe Üniversitesi 2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi,
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sağlık Kurumları Yönetimi,
Yönetim ve Organizasyon,
İnsan Kaynakları Yönetimi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KİTAPLAR
Yıldırım, S., Yönetim Teorileri. Tahsil İşçisi Matbaası, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü, 2014.
Kavuncubaşı, Ş., Can, H., Yıldırım, S., Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Siyasal Kitabevi, Altıncı Baskı, Ankara, 2009.
Kavuncubaşı, Ş., Yıldırım, S., Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2010.
Kavuncubaşı, Ş., Yıldırım, S., Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler, Teknikler ve Uygulamalar. Siyasal Kitabevi, Altıncı Baskı, Ankara, 2013.
Mollahaliloğlu, S., Yıldırım, S., Diğerleri., Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliğinin Değerlendirilmesi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Araştırma Serisi:6, Ankara, Aralık, 2011.
MAKALELER
Yıldırım, S.. Profesyonel Hastane Yöneticilerinin Nitelikleri Konusunda Sağlık Meslekleri Mensuplarının Önkabulleri. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 1993.
Yıldırım, S., Örğütsel Etkililik: Yarışan Değerler Yaklaşımı İle Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2001.
Polat, N., Yıldırım, S., Mollahaliloğlu, S., Kavuncubaşı, Ş., Hemşirelik Hizmetlerinde Stres Kaynakları: Saha Çalışma Sonuçları. Hastane Dergisi, Sayı: 61, İstanbul, 2009.
Yıldırım, S., Arıkan, S., Aşan, Ö., Örgütlerin Yönetiminde İletişimin Önemi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 1, Temmuz, Ankara, 1996.
Yıldırım, S., Medikal Sektör Yöneticilerin Liderlik Tarzları Betimlemesi. Hastane Dergisi, Sayı: 61, İstanbul, 2009.
Yıldırım, S., Tıbbi Ürünler Üreten İşletmelerde Personelin İletişim Özellikleri: Johari Penceresi Yaklaşımının Uygulanması. Hastane Dergisi, Sayı: 67, İstanbul, 2010.
Yıldırım, S., Kavuncubaşı, Ş., Can, H., Yarışan Değerler Yaklaşımının Sağlık Sektöründe Uygulanması. 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Eylül, İstanbul, 2001.
Koçak, M., Yıldırım, S., Kavucubaşı, Ş., Hasta Mahremiyeti ve Hastane Bilgi Sistemi. Sağlık ve yönetim, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayın No:2, Ankara, 2012.
Yıldırım, S., Hastanelerdeki Profesyonel Hastane Yöneticileri ve Hekim Kökenli Yöneticiler Arasındaki Çatışma ve Hastanelere Olan Etkisi. Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Sayı:4, Ankara, 1994.
Yıldırım, S., Sağlık Yöneticilerinin Profesyonel Hastane Yöneticilerinin Niteliklerine İlişkin Düşünceleri. Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Sayı:2, Ankara, 1995.
Yıldırım, S., Hacettepe Üniversitesi'nde Stres Tiplerine İlişkin Betimleyici Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Ankara, 1995.
Yıldırım, S., Yöneticilerin Algıladıkları İş Tatmini. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Cilt:50, No:1-2, Ankara, Ocak-Haziran, 1995.
Yıldırım, S., Polat, N., Kavuncubaşı, Ş., Hemşirelik Hizmetlerinde Stres Kaynakları ve İş Doyumu. Hastane Dergisi, Sayı: 57, İstanbul, 2009.
Yıldırım, S., Tedavi Planları ve Tıbbi Bakım Yönetimi. Hastane Dergisi, Sayı: 56, Ocak-Subat, İstanbul, 2009.
Yıldırım, S., İşletmelerin Dış Kaynak Kullanım Sürecindeki Kararlarında Etkili Olabilecek Ayrıntılara İlişkin Bir İnceleme. Hastane Dergisi, Sayı: 68, İstanbul, 2011.
Yıldırım, S., Kavuncubaşı, Ş., Üniversite Yöneticilerinin Lider Etkililiği ve Uyum Sağlama Betimlemesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Ankara, 1997.
Mollahaliloğlu, S., Yıldırım, S., Diğerleri., Economıc Evalutıon of Busıness Process Outsourcıng ın Moh Hospıtals ın Turkey. Sıxth Internatıonal Conference on Health Care Systems, Zirve Üniversity, Gaziantep, 2010.
Yıldırım, S., Hemşirelik Hizmetlerinde Nedensel Yükleme Teorisi: Bir Alan Araştırması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, Ankara, 2012.
Yıldırım, C., Yıldırım, S., Türkiye Tıbbi Ürünler Sektörünün Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, Ankara, 2013.
Yıldırım, S., Balbay, E.G., Işıkhan, V., Sağlık Sektöründe Stres ve Tükenmişlik. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet ve Mülakat Dergisi, Gönül Erkan’a Armağan, Ankara, 2014.
Yıldırım, S., Örgütlerin Amaçlarına Ulaşma Sürecinde Örgütsel Etkililik Kavramının Önemi. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet ve Mülakat Dergisi, Şener Koçyıldırım’a Armağan, Ankara, 2014.
Yıldırım, S., Işıkhan, V., Onkoloji Alanında Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. İkinci Uluslar arası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Bakü, 2014.
Yıldırm, S., Teşkilat Dahili Münasebetler. Magister Pillesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Üçün, Bakü, 2014.
Yıldırm, S., Bisnes Taktikasını Seçilmesi. Magister Pillesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Üçün, Bakü, 2014.
Yıldırım, S., Işıkhan, V., Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Çalışan Yöneticilerin Kişilik Tipleri Analizi. Sahipkarlıq ve Elm, Sayı:2, Bakü, 2014.
Yıldırım, S., Yöneticilerin Koşulsal Elverişlilik ve Stres Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Sahipkarlıq ve Elm, Sayı:2, Bakü, 2014.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ekrem YALÇIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ekrem YALÇIN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Duygu Fevziye VURAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Duygu Fevziye VURAL

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 2010 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sitoloji & Histoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


Journal of Entomology and zooloji studies, Classification of Cell Death. ’’2013;1 (5):22-28 ‘’

Journal of Entomology and zooloji studies, The effect of melatonine on rats gastrocnemius muscle applied with carbon tetrachloride (CCl4). 2017; 5(3): 441-447.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Murat Çağatay SONKAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Murat Çağatay SONKAYA

Ufuk Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Hemşirelik Esasları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları