HARAKETLİ MOBİLYA ALIMI İŞİ İHALE İLANI

AnasayfaİhaleHARAKETLİ MOBİLYA ALIMI İŞİ İHALE İLANI

T.C ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HARAKETLİ MOBİLYA ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Hareketli Mobilya Alımı işi Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/008

1.  İdarenin

a.  Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10- 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği  

ve satın alınabileceği adres: T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli: 350,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın    almaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı 

banka hesabı: Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: Detayları İhale dokümanının parçası olan Teknik Şartnamede ve projelerde belirtilmiştir.

b. Teslim Yeri: Ankara Medipol Üniversitesi Fakülte ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Celal Bayar Bulvarı No:49, 06570 Çankaya/Ankara

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi: 45 (kırkbeş) gündür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b. Tarihi ve saati: 28/04/2022- 11:30


4.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır.

4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son 1 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu (%3)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

4.2.1.1.İsteklinin, son beş yıllık iş hacminin; yurt içi ve yurt dışı olmak üzere asgari $10.000.000,00 (On Milyon Amerikan Doları) (01.04.2022 tarihli döviz TCMB Döviz Satış kuruna göre) iş yapmış olması gerekmektedir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin üretici firma olması zorunludur.

4.3.2. İsteklinin kendisine ait asgari 10.000-m2 kapalı, 20.000-m2 açık alana sahip üretim tesisi olması gerekmektedir.

4.3.3. İsteklinin bünyesinde en az 5’i mimar-mühendis olmak üzere, asgari 75-kişi çalışıyor olması gerekmektedir.

4.3.4. İstekli firma asgari 15 yıldır aktif çalışıyor olmalıdır.

4.3.5. İstekli; 4.3.1., 4.3.2.,4.3.3. ve 4.3.4’üncü maddelerde belirten hususları içeren, TOBB tarafından onaylı en az 31.12.2022 tarihine kadar geçerliliği olan Kapasite Raporunu ihalede idareye sunmak zorundadır.

4.3.6. İsteklinin, ürünlerin teslim edileceği Ankara’da kendine ait üretim tesisi veya asgari bir adet yetkili Şubesi veya Satış Ofisi bulunmalı ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.3.7. İsteklinin, ürünlerin teslim edileceği Ankara ilinde garanti süreçlerinde problemlere müdahale edecek Yetkili Teknik Servisi bulunmalı ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.4 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, resimleri ilişkin bilgiler:

4.4.1. İhale şartnamesinde, İşveren dekorasyon projelerinde öngörülen ürünlerin görselleri yer almakta olup, ihaleye katılacak firmalar, teklif ettikleri kendi ürünlerinin resimlerini detaylı şekilde ihale dosyasında sunacaklardır. 

4.4.2.Teknik şartnamede yer alan ürün ölçüleri, dekorasyon projesinde öngörülen ürünlerin ölçüleri esas alınarak belirletilmiştir. İsteklilerin, teklif verecekleri kendi ürünlerinin ölçüleri, birebir bu rakamları sağlamasa dahi, ölçü değişikliği tolerans miktarı %10 oranını aşamayacaktır. İstekliler kendi ürünlerine ait ölçüleri de ihale dosyasında, görsellerle birlikte belirtmek zorundadırlar.

5. İhaleye, yeterliliği sağlayan sadece yerli isteklilere açıktır.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

HAREKETLİ MOBİLYA ALIMI İŞİ İHALE İLANI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com