Askerlik İşlemleri

AnasayfaÖğrenciAskerlik İşlemleri
Askerlik İşlemleri 1111 sayılı kanun uyarınca Öğrenci İşleri Birimi Tarafından Yürütülmektedir.

Askerlik İşlemleri 1111 sayılı kanun uyarınca Öğrenci İşleri Birimi Tarafından Yürütülmektedir.

Önlisans - Lisans Öğrencileri Asker Alma İşlemleri

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanunun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenmektedir. (http://www.asal.msb.gov.tr )

MADDE 35 C– Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Askerlik tecil işlemleri öğrencinin önlisans / lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren okulun azami süresi dikkate alınır. EK-C2 belgesi düzenlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin kayıt tarihlerini takip eden iki ay içerisinde ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

MADDE 36– Emsali doğumluların yoklaması sırasında;

 • *Lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl,
 • *Fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir.
 • *Çift Anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür. (Madde 35 Değişik22/05/2012-6318/8 md)
 • *Öğrencilerin askerlik ertelemesi hiçbir şekilde 29 yaşı geçmemektedir. 30 yaş ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz.
 • *Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.
 • *Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler.(Madde 36) Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirimde bulunurlar. Bu durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askeralma Daire Başkanlığına bildirilir.
 • *Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (İKİ)yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

Öğrenim Süreleri

 • *Normal eğitim öğretim süresi dört yıl/ sekiz dönem (Lisans programları) olanlar için; azami öğrenim süresi yedi yıl/ondört dönemdir.
 • *Normal eğitim öğretim süresi iki yıl/dört dönem (Önlisans programları) olanlar için;azami öğrenim süresi dört yıl/sekiz dönemdir.
 • *Azami öğrenim süreleri sonunda öğrencilerin askerlikleri ertesi yıla tehir edilmez ve öğrenci bizzat Askerlik Şubesine giderek Askerlik kararı aldırmak zorundadır.
 • *Azami öğrenim süresine katılmayan durumlar:
  • * İngilizce Hazırlık sınıfında geçen dönemler, Hazırlık sınıfında bir yılda,başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Ancak, hazırlık sınıfında bir yıldan sonra geçirilen süreler azami öğretim süresinden kullanılmış sayılır.
  • * İzin (kayıt dondurma) dönemleri,
  • *Af Kanunundan yararlanarak tekrar öğrenciliğe dönenlerin, kayıtsız bulundukları dönemler.

Askerlik Celp ( Çağrı ) Dönemleri

Erteleme Bitiş Tarihi Aralığı Celp (Çağrı/Gidiş) Dönemi
16 Ağustos-15 Kasım Şubat
16 Kasım-15 Şubat Mayıs
16 Şubat-15 Mayıs Ağustos
16 Mayıs-15 Ağustos Kasım

Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin, tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyenler ASAL tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na başvuru yapması gerekir.

Lisansüstü Öğrencilerin Askerlik İşlemleri

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre; lisansüstü (İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Yüksek lisans (tezli/tezsiz), Doktora, Lisans Sonrası Doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. (http://www.asal.msb.gov.tr)

Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz. Askerlik sevk tehir işleminin yapılmasını beyan eden öğrenci herhangi bir askerlik şubesinden almış olduğu yeni tarihli askerlik durum belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder.

Özel öğrencilerin sevk tehir işlemleri Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Madde 4) gereği yapılmaz.

Bakaya kalan öğrencinin sevk tehirine yasal imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple öğrencinin bakaya durumunun kaldırıldığını gösteren askerlik durum belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

İngilizce hazırlık ya da bilimsel hazırlık sınıfına başlayacak ise bir yıl sevk tehiri, ders aşamasına geçen ya da ders aşamasında eğitimine başlayan öğrencilerin sevk tehirleri bir defaya mahsus olmak üzere 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla ;

 • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için 3 yıl,
 • Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay,
 • Doktora öğrencileri için 6 yıl bağlı oldukları Askeralma Bölge Başkanlıklarından istenir.

Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin (tez çalışması için istenen ilave süreler hariç) sevk tehirleri yapılmamaktadır.

Lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar uzatılmaktadır.

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Aynı anda aynı derecedeki iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (BİR)yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkan bulunmamaktadır.

Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler.(Madde 36) Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirimde bulunurlar. Bu durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askeralma Daire Başkanlığına bildirilir.

Azami süre içinde kayıt yenilemeyen (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) yüksek lisans ve doktora öğrencileri Askerlik Şubeleri’ne bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca, bu öğrencilerin kayıt yenilemedikleri dönemler azami sürelerinden kullanılmış sayılır.

Askerlik bilgilerinin tam ve doğru bildirilmesi önem arz etmekte olup öğrencilerin sorumluluğundadır.

Çift Uyruklu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Asker Alma İşlemleri

*Çift uyruklu öğrencilerin askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Madde35/C ye göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

*Yabancı uyruklu öğrencilerin askerlik yükümlülükleri var ise askerlik işlemleri,vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com