MERKEZİ SWİTCH ALIMI İŞİ İHALE İLANI

AnasayfaİhaleMERKEZİ SWİTCH ALIMI İŞİ İHALE İLANI

T.C ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ SWİTCH ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Merkezi Switch Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/006

1.  İdarenin

a.  Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres   :  Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli           : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği 16’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı:   2 Adet Merkezi Switch (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunmaktadır).

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi: 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b. Tarihi ve saati:  25/03/2022 Saat : 11:30

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler;

4.5.1.2. İstekliler, teklif edilecek ürünün üreticisinden alınan ürünü satmaya yetkili olduğunu gösterir belgeye sahip olmalı ve teklifleriyle birlikte idareye sunmalıdır.

4.6. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler

4.6.1. İstekliler, Türk Akreditasyon Kurumundan onaylı ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı ve belge ihale tarihinde geçerli olmalıdır. 

4.6.2. İstekliler, ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı ve belge ihale tarihinde geçerli olmalıdır.

4.6.3. İstekliler, Türk Akreditasyon Kurumundan onaylı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı ve belge ihale tarihinde geçerli olmalıdır.

4.6.4. İstekliler, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı ve belge ihale tarihinde geçerli olmalıdır.

4.6.5. İstekliler, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi belgesine sahip olmalı ve belge ihale tarihinde geçerli olmalıdır.

4.6.6. İstekliler, Türk Akreditasyon Kurumundan onaylı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı ve belge ihale tarihinde geçerli olmalıdır.

4.6.7. İstekliler, ISO/IEC 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri belgesine sahip olmalı ve belge ihale tarihinde geçerli olmalıdır.

4.6.8. Teklif edilen ürünlerin hali hazırda kurulu bulunan sistemlerle tam uyumluluğu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir

5.  İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com