DEMİRBAŞ DAHİL TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleDEMİRBAŞ DAHİL TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
DEMİRBAŞ DAHİL TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

T.C. Ankara Medipol Üniversitesine Demirbaş Dahil Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/020

1.  İdarenin

a.  Adresi                                                           : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası                      : 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği  

ve satın alınabileceği adres                        : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli                   : 350,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını (satın    almaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı 

banka hesabı                                                  :   Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü                                                   : Açık İhale Usulü-  Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı:                         : 5 yıl süreyle 500.000 öğün/adet, öğle yemeğinin taşımalı olarak temini. Bu ihale kapsamında demirbaşlar ihaleyi kazanan istekli tarafından sıfır olarak temin edilecek ve kurulum ile montajı yine istekli tarafından gerçekleştirilecektir

b. Teslim Yeri                                                   : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi: Celal Bayar Blv. No:49, 06570 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Diş Hastanesi  ve Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara adresinde Ulus kampüsünde bulunan yemekhaneler.

c. İşe başlama tarihi                                      : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. İşin Süresi                                                     : 5 (beş) yıldır.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                              :  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati                                             :  25/11/2021 – 14:00


4.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

4.1.1. Gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesinin aslı, aslı noter tarafından onaylanmış suretleri veya aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan sureti.

4.1.2. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son 1 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu (%3)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan Temin edilecek belgeler:

4.2.1.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamuda ve özel sektörde yemek hizmeti yapmış olmak.

4.3.3. TS 13075 Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Belgesi ile TS 13027 Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde hijyen ve Sanitasyon Belgesi

4.3.4. Sözleşme süresi sonunda hiçbir bedel talep etmeksizin demirbaşların idarenin mülkiyetine bırakacağına dair  demirbaş taahhütnamesi.

4.4.  Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

4.4.1. İsteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, ihale tarihi itibariyle geçerli olan ve günlük üretim miktarı en az 1000 öğün/adetlik kapasite raporu. 

5. İhaleye, yeterliliği sağlayan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com