İdari ve Mali İşler Dairesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemizde hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üniversitemizin öngörülen bütçesi için gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplayarak değerlendirmek ve plan, program ve ilkelere göre hazırlamak. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli araç-gereç, makine-teçhizat, demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini için gerekli planlamaları yaparak bunlarla ilgili ayniyat işlemlerini yürütmek. Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için gerekli malzeme ve hizmetlerin ilgili yasa ve mevzuat dahilinde; mevcut kaynaklar ile satın alınması. Tüm akademik ve idari personelin bordro işlemleri, Sosyal güvenlik kesintileri ve vergilerin hesaplanması, ek ders ücretlerinin hesaplanması ve ödenmesi, öğrenci kayıt döneminde ücretlerin hesaplanması, tahsili ve takibi, demirbaş ve envanter işlemlerinin takibi, gelirlerin toplanması, tahsili ve takibi, borç ve alacakların takibi, tüm muhasebe işlemleri, kayıt ve belgelerinin takibi, finans hizmetleri, yasal beyan ve bildirgelerin süresi içerisinde tanzimi ve bildirimi bu birimin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com