KİOSK BÜFE KULLANIM AMAÇLI TİCARİ ALAN KİRALAMA İHALESİ

AnasayfaİhaleKİOSK BÜFE KULLANIM AMAÇLI TİCARİ ALAN KİRALAMA İHALESİ

T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KİOSK BÜFE KULLANIM AMAÇLI TİCARİ ALAN KİRALAMA İHALESİ

T.C. Ankara Medipol Üniversitesinde bulunan Kiosk Büfe Kullanım Amaçlı Ticari Alan Kiralama işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre açık teklif usulü ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/007

1.  İdarenin

a.  Adresi: Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 / 0312 920 10 06

c.  İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satınalınabileceği Adres: T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satınalma birimi, Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli: 1.000,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü: Açık Teklif Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi                                                            

2. İhale konusu

a. Niteliği, türü ve miktarı: Kiosk Büfe Kullanım Amaçlı Kiralanacak 1 Adet Ticari Alan.

b. Ticari alan yeri:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Ana Kampüs Yerleşkesi B Blok Zemin Kat.

c. Sözleşmenin süresi: 5 yıl

ç. Aylık tahmini asgari kira bedeli (KDV Hariç): 1.530,-TL.

d. Ticari alanın 5 yıllık tahmini asgari kira bedeli (KDV Hariç): 91.800,-TL.

e Geçici teminat tutarı: 5.000,- TL.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Komisyon Başkanlığı

b. Tarihi ve saati: 06.05.2021 – 14:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası,

4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından yada Meslek odalarından restoran ve yiyecek içecek hizmetleri alanında  iştigal ettiğine ve gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olduğuna dair Belge, (Belge 2021 yılı nisan veya mayıs içinde alınmış olacaktır).

4.3. Gerçek kişi olması halinde ayrıca Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgâh Belgesi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.4.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.4.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.4.3. Vekâleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.6. Geçici teminat mektubu veya nakit yatırıldığına dair banka dekontu

4.7. İhale dokümanının satın alındığına dair idarece verilmiş olan belge,

4.8. İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge

4.9. Yer Görme Belgesi,

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
6.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

7. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı