MUHTELİF BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA ALIMI

AnasayfaİhaleMUHTELİF BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA ALIMI

T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MUHTELİF BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA ALIMI

Muhtelif Beyaz Eşya ve Mobilya Alımı işi Ankara Medipol Üniversitesi  İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/017

1.  İdarenin

a.  Adresi:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara
b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06
c. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres   : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satınalma birimi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara
ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli           : 50,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)
d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00
e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi  İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı:  1. Kısım: 13 kalem muhtelif beyaz eşya, 2. Kısım: 5 kalem muhtelif mobilya  (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında belirtilmiştir.)
b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi
c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 1 gün içerisinde işe başlanacaktır.
ç. Teslim Süresi: 30 (otuz) takvim günüdür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi
b. Tarihi ve saati:  10/09/2021 – 14:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan mali yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile İmza Sirküleri,
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.
4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler.
4.5.2. Yetkili satıcılık belgesi (Sadece 1.Kısım için sunulacaktır.)
5. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com