MUHTELİF EĞİTİM MOBİLYALARI ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleMUHTELİF EĞİTİM MOBİLYALARI ALIMI İHALE İLANI

Eğitim Mobilyaları Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2024/003

1. İdarenin

a. Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b. Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10- 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara.

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli: 500 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur).

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: : Ankara Medipol Üniversitesi- IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi.

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: Amfi Sıra, Çalışma Sandalyesi, Hoca Masası ve Kolçaklı Sandalye alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır).

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi, Anafartalar ve Ulus Kampüsleri

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi : 60 (altmış) gündür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati: 10/06/2024- 11:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır.

4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son 1 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi/Oda Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu (%3)

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İhale tarihi itibariyle geçerli Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi.

4.2.2. İsteklinin üretici firma olmalı ve bu hususu ihalede belgelemelidir.

4.2.3. İstekli, ihale konusu sektörde asgari 2 yıldır aktif çalışıyor olmalı ve ihalede belgelemelidir.

4.2.4. İsteklinin, ürünlerin teslim edileceği Ankara ilinde garanti süreçlerinde problemlere müdahale edecek Yetkili Teknik Servisi bulunmalı ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.2.5. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2.6. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Kamuda ve/veya öze sektörde eğitim mobilyaları satışı yapmış olmak.

4.3. Kalite ve Uluslararası Standartlara İlişkin Belgeler

4.3.1. İsteklinin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri olmalı ve ihalede idareye sunması gerekmektedir.

5. İhaleye, yeterliliği sağlayan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on iş günü içinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri idareye vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com