MUHTELİF MOBİLYA ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleMUHTELİF MOBİLYA ALIMI İHALE İLANI

T.C. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF MOBİLYA ALIMI İHALE İLANI

Muhtelif Mobilya Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ihale ile edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2022/014

1. İdarenin

a-) Adresi: Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b-) Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 / 0312 920 10 06

c-) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi, Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

d-) İhale Dokümanı Satış Bedeli: 250,-TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

e-) İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: Ankara Medipol Üniversitesi- IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00

f-) İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncu maddesi

2. İhale konusu

a-) Niteliği, türü ve miktarı: 19 kalem muhtelif mobilya alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır.)

b-) Teslim yeri: Amfi sıraları, T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü: Celal Bayar Blv. No:49, 06570 Çankaya/Ankara adresine, Diğer Mobilyalar T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Ulus Kampüsü: Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara adresine teslim edilecektir.

c-) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

d-) Teslim süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) gündür.

3. İhalenin

a-) Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Komisyon Başkanlığı

b-) Tarihi ve saati: 11.11.2022- 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son üç ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Bu ihale kapsamında geçici teminat alınmayacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İsteklinin, son beş yıllık iş hacminin; yurt içi ve yurt dışı olmak üzere asgari $10.000.000,00 (On Milyon Amerikan Doları) (01.11.2022 tarihli döviz TCMB Döviz Satış kuruna göre) iş yapmış olması gerekmekte ve ihalede belgelendirmelidir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belgeler

4.3.1. İsteklinin üretici firma olması zorunludur.

4.3.2. İsteklinin kendisine ait asgari 30.000-m2 kapalı, 40.000-m2 açık alana sahip üretim tesisi olması gerekmektedir.

4.3.3. İsteklinin bünyesinde en az 20’i mimar-mühendis olmak üzere, asgari 200-kişi çalışıyor olması gerekmektedir.

4.3.4. İstekli firma asgari 15 yıldır aktif çalışıyor olmalıdır.

4.3.5. İstekli; 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4’üncü maddelerde belirten hususları içeren, TOBB tarafından onaylı en az 31.12.2022 tarihine kadar geçerliliği olan Kapasite Raporunu ihalede idareye sunmak zorundadır.

4.3.6. İsteklinin, ürünlerin teslim edileceği Ankara’da kendine ait üretim tesisi veya asgari bir adet yetkili Şubesi veya Satış Ofisi bulunmalı ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.3.7. İsteklinin, ürünlerin teslim edileceği Ankara ilinde garanti süreçlerinde problemlere müdahale edecek Yetkili Teknik Servisi bulunmalı ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.4. Kalite ve Uluslararası Standartlara İlişkin Belgeler

4.4.1. İsteklinin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri olmalı ve ihalede idareye sunması gerekmektedir.

5. İhaleye, yeterliliği sağlayan sadece yerli isteklilere açıktır.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. İş ortaklıkları ve konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com