Military Procedures

AnasayfaStudentsMilitary Procedures
Military procedures are carried out in accordance with the law no 1111 by the Registrar’s Office.

Military procedures are carried out in accordance with the law no 1111 by the Registrar’s Office.

Önlisans - Lisans Öğrencileri Asker Alma İşlemleri

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanunun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenmektedir. (http://www.asal.msb.gov.tr )

MADDE 35 C– Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Askerlik tecil işlemleri öğrencinin önlisans / lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren okulun azami süresi dikkate alınır. EK-C2 belgesi düzenlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin kayıt tarihlerini takip eden iki ay içerisinde ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

MADDE 36– Emsali doğumluların yoklaması sırasında;

 • *Lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl,
 • *Fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir.
 • *Çift Anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür. (Madde 35 Değişik22/05/2012-6318/8 md)
 • *Öğrencilerin askerlik ertelemesi hiçbir şekilde 29 yaşı geçmemektedir. 30 yaş ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz.
 • *Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.
 • *Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler.(Madde 36) Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirimde bulunurlar. Bu durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askeralma Daire Başkanlığına bildirilir.
 • *Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (İKİ)yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

Öğrenim Süreleri

 • *Normal eğitim öğretim süresi dört yıl/ sekiz dönem (Lisans programları) olanlar için; azami öğrenim süresi yedi yıl/ondört dönemdir.
 • *Normal eğitim öğretim süresi iki yıl/dört dönem (Önlisans programları) olanlar için;azami öğrenim süresi dört yıl/sekiz dönemdir.
 • *Azami öğrenim süreleri sonunda öğrencilerin askerlikleri ertesi yıla tehir edilmez ve öğrenci bizzat Askerlik Şubesine giderek Askerlik kararı aldırmak zorundadır.
 • *Azami öğrenim süresine katılmayan durumlar:
  • * İngilizce Hazırlık sınıfında geçen dönemler, Hazırlık sınıfında bir yılda,başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Ancak, hazırlık sınıfında bir yıldan sonra geçirilen süreler azami öğretim süresinden kullanılmış sayılır.
  • * İzin (kayıt dondurma) dönemleri,
  • *Af Kanunundan yararlanarak tekrar öğrenciliğe dönenlerin, kayıtsız bulundukları dönemler.

Askerlik Celp ( Çağrı ) Dönemleri

Erteleme Bitiş Tarihi Aralığı Celp (Çağrı/Gidiş) Dönemi
16 Ağustos-15 Kasım Şubat
16 Kasım-15 Şubat Mayıs
16 Şubat-15 Mayıs Ağustos
16 Mayıs-15 Ağustos Kasım

Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin, tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyenler ASAL tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na başvuru yapması gerekir.

Military Service Procedures of Graduate Students

According to the Military Law No. 1111; Postgraduate (English Preparatory, Scientific Preparation, Master’s (with/without thesis), Ph.D., Post-Bachelor’s Doctorate) students’ referral delays are made upon the application of the students. (http://www.asal.msb.gov.tr)

Referrals of students who do not apply will not be delayed. The student, who declares that the referral of military service is postponed, submits the newly dated military status document, which he received from any military service branch, to the Registrar’s Office.

Delay procedures for referral of special students are not carried out in accordance with the Postgraduate Education Regulation (Article 4).

There is no legal opportunity to postpone the referral if the draft has been evaded. For this reason, the student must submit the military status document showing that his evasion status has been removed to the Registrar’s Office.

The referral delays are requested from the Recruitment Regional Directorates to which they are affiliated for once. If he starts the English preparatory or scientific preparatory class, referral is delayed for one year; if he has started the course or started his education in the course phase, provided that it does not exceed the end of the year they turn 35; the referral delays will be:

 • 3 years for non-thesis master’s students,
 • 3 years and 4 months for Master’s students with Thesis,
 • For doctoral students for 6 years.

Referral delays are not made for students who exceed the maximum duration of the program they are studying (except for the additional periods required for thesis work).

Postgraduate students’ referral is delayed until the end of 35 years of age.

The military service of those who study at a school equivalent to or below the education institution they graduated from is not postponed due to their studentship.

If the students who study at two higher education institutions of the same degree at the same time graduate from one of these schools, their military service is not postponed due to their studentship in the other school.

The referral of the student who has completed his master’s education is postponed by the military branches for a period of (ONE) year from the date of graduation. Graduates who want to benefit from this right should apply to the military service branches with their graduation certificates.

There is no legal opportunity for those who have completed their doctorate education to have their referral postponed due to graduation.

During their education, students can cancel their referral delays and go to the military. (Item 36) Students who want to do this should notify the Registrar’s Office with a petition. This situation is reported to the Recruitment Department by the Registrar’s Office.

Postgraduate and doctorate students who do not renew their registration (do not pay fees and/or register for courses) within the maximum period are reported to the Military Service Branches. During these periods, they cannot benefit from student rights. In addition, the periods in which these students do not renew their registration are deemed to have been used from their maximum period.

It is important to report the military information completely and accurately and it is the responsibility of the students.

The military procedures of the students with dual citizenship

*The military procedures of the students with dual citizenship are fulfilled in accordance with Military law no 1111 article 35/C by the Registrar’s Office.

*If foreign students have military service responsibility, military procedures are followed by the students themselves under the regulations of the country of nationality.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com