SABİT MOBİLYA VE DEKORASYON İŞLERİ İÇİN MALZEME TEMİNİ (Uygulama dahil) İŞİ İHALE İLANI

AnasayfaİhaleSABİT MOBİLYA VE DEKORASYON İŞLERİ İÇİN MALZEME TEMİNİ (Uygulama dahil) İŞİ İHALE İLANI

Sabit Mobilya ve Dekorasyon İşleri İçin Malzeme Temini (Uygulama dahil ) işi Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/005

1.  İdarenin

a.  Adresi                                                         : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası                     : 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği  

ve satın alınabileceği adres                       : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli                   : 350,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın    almaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı 

banka hesabı                                                : Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü                                                : Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı:                        : Detayları İhale dokümanının parçası olan Teknik Şartnamede ve projelerde belirtilmiştir.

b. Teslim Yeri                                                 : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi Celal Bayar Bulvarı No:49, 06570 Çankaya/Ankara

c. İşe başlama tarihi                                     : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim  Süresi                                            : 120 (yüzyirmi) gündür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                           :  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati                                           :  18/03/2022 – 11:30


4.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır.

4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son 1 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu (%3)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

4.2.1.1. İsteklinin iş hacminin;  2017 yılından içinde bulunan mali yıla kadar yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere minimum 35.000.000 USD iş yapmış olması gerekmektedir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerin,TOBB tarafından onaylı, en az Nisan 2023 tarihine kadar geçerliliği olan, Kapasite Raporu

4.3.2. İsteklilerin üretim fabrikası Ankara’da olmalı, en az 2.500 m2 kapalı alanı bulunmalıdır.

4.3.3. İstekliler bünyesinde en az 8 mühendis, 25 usta, 3 teknisyen, bulundurmalı ve bu durumu kapasite raporunda göstermek suretiyle tevsik etmelilerdir.

4.3.4.  İsteklilerahşap üretim hanesinde;  kenar bant makinası, yatay daire, çizgili yatar daire, sıcak pres, talaş toplama sistemi, 70’lik şerit testere, planya, palet zımpara, kalınlık makinası, çoklu delik makinası, kampresör, profil kesme makinası, baş kesme makinası, wenng profil makinası, naksing kenar bantlama makinası, CNC 5 eksen panel işleme, ebatlama makinası, kaplama kesme makinası, talaş silosu, yatay delik makinası, dikey delik makinası, yatay freze, dikey freze, kaplama dikme makinası, kalibre zımpara, CNC ebatlama makinası, weining profil makinası, laminasyon ahşap pres makinası, ahşap boy ekleme presi ve kurt dişi açma makinası, forklift bulundurmalıdır ve bu durumu kapasite raporunda göstermek suretiyle tevsik etmelilerdir.

4.3.5. İstekliler minimum 15 yıldır aktif çalışıyor olmalıdır.

5. İhaleye, yeterliliği sağlayan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com