STERİLİZASYON ÜNİTESİ CİHAZLARI İLE AMELİYATHANE LAMBASI ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleSTERİLİZASYON ÜNİTESİ CİHAZLARI İLE AMELİYATHANE LAMBASI ALIMI İHALE İLANI

T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
STERİLİZASYON ÜNİTESİ CİHAZLARI İLE AMELİYATHANE LAMBASI ALIMI İHALE İLANI

T.C. Ankara Medipol Üniversitesine Sterilizasyon Ünitesi Cihazları İle Ameliyathane Lambası Alımı işi Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/011

1.  İdarenin

a.  Adresi:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres   : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satınalma birimi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli           : 150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği 16 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet Çift Kapılı Yıkayıcı Dezenfektör, 1 adet Çift Kapılı Buhar Sterilizatörü, 2 adet Sterilizasyon Paketi Kapatma Cihazı, 2 adet Ultrasonik Yıkayıcı Cihazı, 2 adet Hava Su Tabancası, 2 adet İki Başlıklı Ameliyathane Tavan Lambası alımı  (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 1 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi: 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati:  06/07/2021 – 11:30

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, bu Şartnamenin eki olan standart formlarında yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler.

4.5.2. Firma imalatçı ise Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi,

4.5.3. Firma Yetkili Satıcı İse Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

4.5.4. Firma Yetkili Satıcı İse İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi,

5.  İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com