GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleGÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALIMI İHALE İLANI

T.C ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALIMI İHALE İLANI

Görüntüleme cihazları alımı işi Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/011

1.  İdarenin

a.  Adresi                                                         : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası                     : 0312 508 89 10- 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği  

ve satın alınabileceği adres                       : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli                  : 200 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı 

banka hesabı                                                : Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü                                                : Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı:                        : 10 Adet Duvar Tipi Periapikal Röntgen Cihazı, 1 Adet Mobil Periapikal Röntgen Cihazı, 1 Adet Tomografi Cihazı, 1 Adet Dijital Panoramik ve Sefalometrik Röntgen Cihazı, 2 Adet Fosfor Plak Tarama Cihazı, 1 Adet Fosfor Plak Tarama Cihazı (Oklüzal çekimli)

b. Teslim Yeri                                                 : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi Celal Bayar Bulvarı No:49, 06570 Çankaya/Ankara

c. İşe başlama tarihi                                     : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi                                             : 90 (doksan) gündür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                           : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati                                           : 16/06/2022- 11:30

4.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır.

4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son 1 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu (%3)

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçı ise: Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi.

4.2.2. Yetkili Satıcı İse Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi.

4.2.3. İsteklinin kendi teknik servis departmanı olmalı ve hususu ihalede belgelendirmelidir.

4.2.4. Cihaza bağlı bilgisayar, donanım, yazılım ve network desteği verebilecek istekli bünyesinde çalışan mcse sertifikalarına sahip en az 1 (bir) personeli olmalı ve bu hususu ihalede belgelendirilmelidir.

4.2.5. İsteklinin teknik servis departmanında istekli bünyesinde çalışan en az 2 Adet biyomedikal mühendisi

olmalıdır ve bu husus ihalede belgelendirilmelidir.

4.2.6. Cihazlar UTS sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5. İhaleye, yeterliliği sağlayan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com