KIRTASİYE VE FOTOKOPİ KULLANIM AMACIYLA TİCARİ ALAN KİRAYA VERME İHALESİ

AnasayfaİhaleKIRTASİYE VE FOTOKOPİ KULLANIM AMACIYLA TİCARİ ALAN KİRAYA VERME İHALESİ

T.C. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KIRTASİYE VE FOTOKOPİ KULLANIM AMACIYLA TİCARİ ALAN KİRAYA VERME İHALESİ

Kırtasiye ve Fotokopi kullanım amaçlı ticari alan kiraya verme işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre açık teklif usulü ihale ile edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2023/002

1. İdarenin

a-) Adresi: Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b-) Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 / 0312 920 10 06

c-) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi, Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

d-) İhale Dokümanı Satış Bedeli: 2000,-TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

e-) İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: Ankara Medipol Üniversitesi- IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00

f-) İhale Usulü: Açık Teklif Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi

2. İhale konusu

a-) Niteliği, türü ve miktarı: Kırtasiye ve Fotokopi Kullanım Amacıyla Kiraya Verilecek Ticari Alan (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır.)

b-) Ticari alan yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü Celal Bayar Bulvarı No:49, 06570 Çankaya/Ankara

c-) Sözleşmenin süresi: 3 yıl

d-) Aylık tahmini asgari kira bedeli (KDV Hariç): 3.380,00 TL

e-) Ticari alanın 3 yıllık tahmini asgari kira bedeli (KDV Hariç): 121.680,00 TL

f-) Cirosal kira bedeli: Kiracının gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği toplam gelirden KDV düşüldükten sonra kalan miktarın %10’u ciroya dayalı aylık kira bedeli olarak tespit edilmiştir. Eğer ciro esasına göre hesaplanan aylık kira bedeli ilgili ay için fatura edilen Aylık asgari kira bedelinden yüksek ise, aradaki fark, kiracıya fatura edilir ve bu fark ilgili faturanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde kiracı tarafından kiraya veren idareye ödenir.

g-) Geçici teminat tutarı: 7.300,80 TL

3. İhalenin

a-) Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Komisyon Başkanlığı

b-) Tarihi ve saati: 21.06.2023- 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından yada Meslek odalarından Kırtasiye ve Fotokopi Çekim işi ile iştigal ettiğine ve gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olduğuna dair Belge, (Belge 2023 yılı mayıs veya haziran ayı içinde alınmış olacaktır).

4.1.3. Gerçek kişi olması halinde ayrıca Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgâh Belgesi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. Vekâleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.7. Geçici teminat mektubu veya nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair idarece verilmiş olan belge,

4.1.9. Son bir ay içinde alınmış SGK pirim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge,

4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belgeler

4.2.1. İhaleye katılacak isteklinin kamu ve özel üniversitelerde en az 1 yıl (12 ay) süre ile hizmet verdiğini gösterir belge,

4.2.2. İhaleye katılacak isteklinin aşağıda anılan cihazları envanterinde bulundurması ve ihalede belgelendirmesi gerekmektedir.

4.2.2.1. 2 adet Ricoh-MP 9003 siyah-beyaz, dakikada 95 baskı yapan çok fonksiyonlu yazıcı veya dengi,

4.2.2.2. 1 adet Ricoh-MP 9003 renkli dakikada 95 baskı yapan çok fonksiyonlu yazıcı veya dengi,

4.2.3. İstekli, en az 5 yıldır ihale konusu sektörde faaliyet gösteriyor olmalıdır,

4.2.4. İhaleye katılacak isteklinin ihale konusu olan yerleşkede sigortalı 4 personel çalıştıracağına dair taahhütname,

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

7. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com