KOMPLE DİŞ ÜNİTİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

AnasayfaİhaleKOMPLE DİŞ ÜNİTİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

T.C ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KOMPLE DİŞ ÜNİTİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Komple Diş Üniti Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/007

Komple Diş Üniti Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/007

1. İdarenin

a. Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b. Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10- 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli: 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: Ankara Medipol Üniversitesi- IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00 

f.İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği 16’ncı maddesi

2.İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 37 Adet Komple Diş Üniti (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunmaktadır).

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Celal Bayar Bulvarı No:49, 06570 Çankaya/Ankara

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

d. Teslim Süresi: 90 (doksan) takvim günüdür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b. Tarihi ve saati: 06/04/2022 Saat: 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,

4.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu

4.5 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,                      

4.6 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.6.1 İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler;

4.6.1.1 Firma imalatçı ise Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi

4.6.1.2 Firma Yetkili Satıcı İse Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi

4.6.2 Cihazlar UTS sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge

5.Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler;

5.1 İstekliler ISO 13485: 2016, ISO 9001:2015 ve CE   Belgesine sahip olacak ve ihalede belgeleyeceklerdir.

5.2 Cihazların üzerinde bulunan ilave enstrümanlar CE belgesine sahip olacak ve ihalede belgelendirilecektir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

6.1 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat %30, fiyat dışı unsurlar %70 ağırlık oranına sahiptir (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).

7. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

11. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com