KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleKORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

T.C ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı, T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/009

1İdarenin

a.  Adresi: Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve Faks Numarası: 0312 508 89 10- 0312 920 10 06

c. İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Adres: Ankara Medipol Üniversitesi Satın alma ve Tedarik Ofisi   Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli: 500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

satın almaları zorunludur.)

d. İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesabı: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00)                                                                                 

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 55 personel ile 24 ay süreli koruma ve güvenlik hizmeti alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır).

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi ve Bağlı Birimleri

c. İşe Başlama Tarihi: 01.07.2022

ç.  Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 24 aydır.

3. İhalenin

a. Yapılacağı Yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara                                                                       

b. Tarihi ve Saati: 03.06.2022- 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son üç ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu

4.1.5. İhaleye teklif verecek olan istekliler, 5188 sayılı kanun gereği; özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İsteklinin yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, 2021 yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

4.2.2.1. İsteklinin 2021 Yıllık Cirosu Min.200.000.000,00 TLolması gerekmektedir

4.2.3.Bankalardan Temin edilecek belgeler:

4.2.3.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin %20’sindenaz olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler son 10 yılda koruma ve güvenlik sektöründe faaliyet göstermiş olmalı ve bu durumu belgelendirmelidir.

4.3.2. İsteklinin, ihale tarihi itibariyle kendisi adına Türkiye genelinde bordrolu ve aktif çalışan toplam güvenlik personel sayısı 3.000’in altında olmayacaktır, ayrıca belgelendirilecektir.

4.3.3. İsteklinin, aktif hizmet verdiği projeleri arasında en az 3 (üç) farklı üniversite yer almalıdır ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.3.4. İş deneyimini gösteren belgeler:

4.3.4.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen koruma ve güvenlik hizmetleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler

4.5.1. İstekliler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeleri ihalede tevsik etmelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

7. Konsorsiyum ve/veya iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com