TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleTAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

T.C. Ankara Medipol Üniversitesine Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2023/004

1. İdarenin

a-) Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b-) Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10- 0312 920 10 06

c-) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

d-) İhale Dokümanı Satış Bedeli: 350,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

e-) İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00

f-) İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a-) Niteliği, türü ve miktarı: 87.000 öğün/adet, öğle yemeğinin taşımalı olarak temini

b-) Teslim Yeri : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü: Celal Bayar Blv. No:49, 06570 Çankaya/Ankara, T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Ulus Kampüsü: Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

c-) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlayacaktır.

d-) İşin Süresi :12 (oniki) aydır.

3. İhalenin

a-) Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b-) Tarihi ve saati: 04/08/2023- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır.

4.1.1. Gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesinin aslı, aslı noter tarafından onaylanmış suretleri veya aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan sureti.

4.1.2. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son üç ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi/Oda Kayıt Belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ilişkin son durumu ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanlarında belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği ihale dokümanlarında belirlenen Geçici teminat mektubu (% 3)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin, 2022 yılı cirosunun en az 40.000.000,00 TL olmalı ve bu hususu ihalede belgelendirmelidir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli, son 3 aya ait SGK bünyesinde 30 adet mutfak üretiminde personel çalıştırdığını gösterir hizmet dökümü teklifiyle birlikte sunacaktır.

4.3.2. İstekli, Eğitim Kurumları’nda günlük en az 5.000 adet yemek üretip, dağıtımını gerçekleştirdiğini ihale dosyasında hakediş/fatura sunarak olarak belgelendirebilecektir.

4.3.3. İsteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, ihale tarihi itibariyle geçerli olan ve günlük üretim miktarı en az 9000 adetlik kapasite raporu.

4.3.4. İstekli, ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan, ISO 10002:2018, ISOO 22000:2018, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO: 14001: 2015 sertifikalarına sahip olmalı ve ihalede belgelendirmelidir.

5. İhale, yeterliliği sağlayan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

10. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on iş günü içinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri idareye vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com