TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleTAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

T.C.
 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI


T.C. Ankara Medipol Üniversitesine Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı işi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16’ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası: 2021/004
1.  İdarenin
a.  Adresi : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara
b.  Telefon ve faks numarası : 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06
c. İhale dokümanının görülebileceği  
ve satın alınabileceği adres : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara
ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli  : 150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını (satın    almaları zorunludur.)
d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı 
banka hesabı :   T.C. Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               
e. İhale Usulü : Açık İhale Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi
2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı : 1 yıl süreyle 37.800 öğün/adet, öğle yemeğinin taşımalı olarak temini
b. Teslim Yeri : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi
c. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.
ç. Teslim Süresi : 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer :  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi
b. Tarihi ve saati :  30/03/2021 – 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4.1.1. Gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesinin aslı, aslı noter tarafından onaylanmış suretleri veya aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan sureti.
4.2. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.
4.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.5. Geçici teminat alınmayacaktır.
4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.6.1. TS 13075 Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Belgesi ile TS 13027 Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde hijyen ve Sanitasyon Belgesi
4.7. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
4.7.1 İsteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, ihale tarihi itibariyle geçerli olan ve günlük üretim miktarı en az 300 adetlik kapasite raporu. 
5. İhaleye, sadece yeterliliği sağlayan yerli isteklilere açıktır.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com