TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleTEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

T.C. Ankara Medipol Üniversitesine Temizlik Hizmeti Alımı İşi Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/018

1.  İdarenin

a.  Adresi:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres   : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satınalma birimi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli           : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı:  Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                        

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği 16 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 36 ay süreyle özel temizlik hizmetlerinin yürütülmesi işi. Bu ihale kapsamında 61 personel çalışacaktır. (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.)

b. Yapılacağı Yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç.  Süresi: 36 (otuzaltı) aydır.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati:  14/10/2021 – 11:30

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1.Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan mali yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.4 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

4.2.2.1. İsteklinin 2020 Yıllık Cirosu Min. 100.000.000,00  TL olması gerekmektedir.

4.2.3. Bankalardan Temin edilecek belgeler:

4.2.3.1    İsteklinin teklif ettiği bedelin % 20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli son 3 yılda temizlik sektöründe faaliyet göstermiş olmalı ve bu durumu  belgelendirmelidir.

4.3.2. İsteklinin kendisi adına Türkiye genelinde bordrolu ve aktif çalışan toplam personel sayısı 5.000’in altında olmayacaktır, ayrıca belgelendirilecektir.

4.3.3 İsteklinin, aktif hizmet verdiği projeleri arasında en az 3 farklı üniversite yer almalıdır ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.3.4. Makine ve  ekipman taahhütnamesi ( Ayrıntıları idari şartnamede belirtilmiş sıfır 16 kalem sıfır makine ve ekipman için)

4.3.5. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.6.1. Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü temizlik hizmeti, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.7. İstekliler bu ihalede kapsamıda makine ekipman taahütnamesi verecektir.

4.4. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler

4.4.1. İstekliler, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olmalıdır ve bu sertifikaları ihalede belgelendirmelidir.

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
7.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

8. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com