DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN OTOMATİK KAYAR KAPI, DÖNER KAPI VE ALÜMİNYUM KAPI YAPIMI İŞİ İHALE İLANI

AnasayfaİhaleDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN OTOMATİK KAYAR KAPI, DÖNER KAPI VE ALÜMİNYUM KAPI YAPIMI İŞİ İHALE İLANI

Diş Hekimliği Fakültesi İçin Otomatik Kayar Kapı, Döner Kapı ve Alüminyum Kapı Yapımı İşi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/004

1.  İdarenin

a.  Adresi:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres   : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli           : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı:  Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C. Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği 16’ncı maddesi

2. İhale konusu yapım işinin

a. Niteliği, türü ve miktarı: Detayları Teknik Şartname ve projelerde belirtilen 25 adet muhtelif ölçülerde otomatik kayar kapı, 1 adet otomatik döner kapı, 3 adet alüminyum kapı yapımı  (Ayrıntılar ihale dokümanında belirtilmiştir.)

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Celal Bayar Bulvarı No:49, 06570 Çankaya/Ankara

c. İşe başlama tarihi:  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç. İşin Süresi: 45 (gün) takvim günüdür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer:  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b. Tarihi ve saati:  11/03/2022 – 11:30

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan mali yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.

4.5. Son bir ay içinde alınmış SGK pirim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge

5.  İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com