LABORATUVAR CİHAZLARI ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleLABORATUVAR CİHAZLARI ALIMI İHALE İLANI

T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
LABORATUVAR CİHAZLARI ALIMI İHALE İLANI

Laboratuvar Cihazları Alımı işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/003

1.  İdarenin

a.  Adresi : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara
b.  Telefon ve faks numarası : 0312 508 89 10 – 0312 920 10 06
c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara
ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli  : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın    almaları zorunludur.)
d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı : Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00
e. İhale Usulü : Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 4 kısım 70 kalem muhtelif laboratuvar cihazı
b. Teslim Yeri : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara
c. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içerisinde işe başlanacaktır.
ç. Teslim  Süresi : 90 (doksan) gündür.

3. İhalenin
a. Yapılacağı yer :  T.C. Ankara Medipol Üniversitesi
b. Tarihi ve saati :  10/03/2022 – 11:30

4.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır.
4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son 1 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu (%3)
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a-)Firma imalatçı ise : Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi
b-) Firma Yetkili Satıcı İse:
1- Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi
2- İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi
4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
4.3.1. İstekliler teklif ettikleri cihazların ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal Kataloglarını ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarında bulunduracaklardır.
4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.  Marka ve model bilgisini, antetli kâğıda yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak sunacaklardır.
4.3.3. Cihazların teknik şartnamesindeki maddelerin karşılandığını, orijinal kataloglarda madde madde işaretlenerek belirtilecektir.
4.4. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler:
4.4.1. Kısımlar bazında istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.
1. Kısım için : İstekliler, ISO 9001:2015, ISO 17025, ISO TS EN 13485:2016, TS 12426 (HYB) belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeyi ihale dosyasına eklemelidir. İstekliler, üretici, distribütör ve/veya ithalatçı firmaların belgelerini sunabilmesi için üretici firma tarafından yetkilendirildiğini belgelendirmeli ve ihale dosyasına eklemelidir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde teklif edilen marka belirtilmiş olmalıdır.
2. Kısım için : İstekliler,  TS EN 13485:2016, belgesine sahip olmalıdır ve bu belgeyi ihale dosyasına eklemelidir. İstekliler, üretici, distribütör ve/veya ithalatçı firmaların belgelerini sunabilmesi için ilgili firma tarafından yetkilendirildiğini belgelendirmeli ve ihale dosyasına eklemelidir.
3. Kısım için : İstekliler, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001:2015 kalite belgesine sahip olmalıdır ve bu belgeleri ihale dosyasına eklemelidir. İstekliler, üretici, distribütör ve/veya ithalatçı firmaların belgelerini sunabilmesi için ilgili firma tarafından yetkilendirildiğini belgelendirmeli ve ihale dosyasına eklemelidir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde teklif edilen marka belirtilmiş olmalıdır
5. İhaleye, yeterliliği sağlayan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com