İhale İlanı

Anasayfaİhaleİhale İlanı

T.C. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNE 3 KALEM MUHTELİF BİLGİSAYAR ALIMI

İHALE İLANI

T.C. Ankara Medipol Üniversitesine 3 kalem muhtelif bilgisayar alımı işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2019/001

1.  İdarenin

a.  Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası                 : 0312 508 06 66-0312 920 10 06

c. İhale Dokümanının Görülebileceği ve : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

Satınalınabileği Adres                            

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli              :50,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

 satınalmaları zorunludur. )

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı  :T.CAnkara Medipol Üniversitesi –

Banka hesabı                                            IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                              

e. İhale Usulü                                       :Açık İhale Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale         

                                                                 Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı                       : 3 kalem muhtelif bilgisayar alımı işi                                                                                              

                                                                  (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).

b. Teslim Yeri                                       : T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

c. İşe başlama tarihi                              : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi                                    : 30 (otuz) takvim günüdür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                  : T.C.Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati                                   : 10.10.2019 – 14:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son 6 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.3. İhale tarihi itibariyle İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına dair belge,

4.4. İhale tarihi itibariyle İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına dair belge,

4.5. İhale tarihi itibariyle Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,           

4.6. İhale tarihi itibariyle Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

4.7. İhale tarihi itibariyle İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

4.8. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.               

4.9. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.10. Geçici teminat mektubu verilmeyecektir.
4.11. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.12. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.12.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler

4.12.2. Teklif edilen bilgisayar üreticilerinin Türkiye’de kendisine ait veya anlaşmalı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip servis organizasyonu bulunacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili sitesinden alınmış “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik” (SSHY)  belgeleri ile servis istasyonlarını gösterir ek liste teklif aşamasında ihale komisyonuna sunulacaktır.

4.12.3. İsteklinin Türkiye’de kendisine ait veya anlaşmalı TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip servis organizasyonu bulunacaktır. İstekliye ait ihale tarihi itibari ile geçerli TSE belgesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili sitesinden alınmış “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik” (SSHY)  belgeleri ile servis istasyonlarını gösterir ek liste teklif aşamasında ihale komisyonuna sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com