JENERATÖR GRUPLARI TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleJENERATÖR GRUPLARI TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İHALE İLANI

Jeneratör Grupları Temini, Montajı ve Devreye Alınması işi, Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2024/001

1. İdarenin

a. Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b. Telefon ve faks numarası: 0312 508 89 10- 0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi satın alma birimi Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara.

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli: 500 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur).

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: : Ankara Medipol Üniversitesi- IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi.

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet, 660 kVA Stand-by gücünde, birbirleri ve şebeke ile senkron çalışma sistemli, müşterek denetimli ve yumuşak geçişli dizel jeneratör grubu (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır).

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Ulus Kampüsü: Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi : 90 (Doksan) gündür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati: 26/02/2024- 11:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır.

4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde son 1 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi/Oda Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu (%3)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Firma imalatçı ise : Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi, Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

4.2.2. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

4.2.2.1. İstekliler Teknik Şartnamenin 2. Maddesi çerçevesinde açıklamalarını ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.3. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler

4.3.1. Dizel jeneratör setleri için üretici firmanın ISO 9001:2015 ” Kalite Yönetim Sistemi” belgesi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi.

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on iş günü içinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri idareye vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com