1- Öğrenci kulüpleri yönetim kurulu seçimlerinde istisnai durumlar nelerdir

Cevap: Öğrenci kulüplerimizde herhangi bir sebepten kaynaklı (uzaktan eğitim, pandemi, tüm yönetim kurulunun mezun olması ve herhangi bir devir işlemi gerçekleştirmemesi, …. vb.) yönetim kurulu toplanıp seçim yapılamadığı taktirde kulübün devamlılığı sağlanabilmesi adına danışman hocalarımız yeni yönetim kurulu oluşturabilir ve başkan atayabilirler.

2- Kimler öğrenci kulübü kurabilir?

Cevap: Üniversitemizde kayıtlı tüm ön lisans ve lisans öğrencileri var olan kulüplere üye olabilir ya da yeni kulüp kurabilir.

3- Var olan öğrenci kulüplerine nasıl üye olurum?

Cevap: Üniversitemizde Eğitim gören her öğrenci, topluluklara üye olabilir. Öğrencilerimiz en fazla 5 öğrenci kulübüne üye olup, yalnızca bir topluluğun Yönetim veya Denetim Kurullarında görev alabilir. Kulüplerin her dönem başında açtıkları tanıtım stantlarını takip edebilir ya da Hacı Bayram Mahallesi. Talatpaşa Bulvarı No: 4/4 de (E Blok) yer almakta olan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz.

4- Yeni kulüp başvurusunu nereye yapmalıyım?

Cevap: Kulüplerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi gözetiminde çalışmaktadırlar. E Blok Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığındaki ofisimize kulüp başvurusu için gerekli evrakları doldurduktan sonra teslim edebilirsiniz.

5- Yeni kulüp kurmak için ne zaman başvurabilirim?

Cevap: Kulüp başvuruları için son teslim tarihimiz 01.12.2023 tarihidir. Bu tarihten sonra başvurular teslim edilemez.

6- Yeni kulüp kurma şartları nelerdir?

Cevap: Ankara Medipol Üniversitesi öğrencisi olup 15 kişilik yönetim kurulu ve 1 akademik danışmanı olan başvurular gerekli evrakları doldurdukları takdirde değerlendirmeye alınırlar. Değerlendirme sonucunda bir sorun çıkmazsa kulüp faaliyete geçirilir.

7- Kulüp danışmanı kimdir?

Cevap: Danışman: Öğrencilerin kulüp çalışmalarında birlikte hareket edeceği akademisyen danışman olarak nitelendirilir. Etkinlik başvurularında birinci danışman imzası talep niteliğindedir. Onay yerine geçmez.

Danışman: Rektörlük tarafından kurulması karar verilen kulüpler bir fakülteye bağlanır. İlgili fakülte dekanlığı atama yaptığı ikinci akademisyen danışman ile rektörlüğe karşı kulüp aktivitelerinden sorumludur. İkinci danışman imzası etkinliklerde onay niteliğindedir.

8- Kulüp kurmak için hangi formlara ihtiyaç vardır?

Cevap: Öğrenci kulüpleri bölümünden “Başvuru ve Talep Formları” kısmında istediğimiz kulüp belgelerine ulaşım sağlanmaktadır.

9- Kulüpler hangi şartlarda kapatılır?

Cevap: Öğrenci toplulukların faaliyetlerine son verilmesini gerektirecek durumlar şunlardır; Etkinlikler için ücretli bilet satışı ve/veya mal satışı yapılması. Maddi bağış ve/veya maddi gelir getiren sponsorluk alınması. Düzenlenen etkinlikler sonucunda maddi kazanç elde edilmesi. Etkinlikler konusunda Daire Başkanlığına ve/veya Öğrenci Toplulukları Komisyonuna yalan ve/veya yanlış beyanda bulunulması. Gerekli izinleri almadan etkinlik düzenlenmesi ve/veya izin verilmemiş etkinliklerin duyurusunun yapılması. Eğitim öğretim döneminde yıl içerisinde 2 etkinliğin altında kalması ve yıl sonunda faaliyet raporunun bizlere teslim edilmemesi.

10- Öğrenci kulüplerinde üyelik süresi ne zamandır?

Cevap: Başka bir Üniversiteye yatay geçiş yapan veya Mezun olan öğrencilerin üyelik hakları sona erer.

11- Üye olduğum kulüpten nasıl çıkarım?

Cevap: Üyeler, diledikleri zaman öğrenci topluluğundan çekilebilir, istifa dilekçelerini Yönetim Kuruluna sunarak üyeliklerini sonlandırabilirler.

12- Topluluklarda bulunan üyelerin görevler, hakları ve sorumlulukları nedir?

Cevap: Her üye, aynı zamanda seçme ve seçilme hakkına sahip bir Genel Kurul Üyesidir. Herhangi bir nedenle Genel Kurula katılmayan üyeler, kendileri adına oy kullanmak üzere bir başka Genel Kurul Üyesine vekalet veremezler. Üyelerin, Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulunun aldığı kararlara itiraz hakları vardır.

13- Kulüplerin Başkanlık aday süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap: Başkanlık adaylık başvuruları, seçim gündemli Genel Kurulun duyurulması ile başlar. Başkan adayları, adaylık başvurularını Seçim Kuruluna yazılı başvurusu ile yapılır. Adaylar, başvuruların Seçim Kuruluna yazılı olarak takdim edilmesinin ardından Genel Kurul tarihinden bir gün öncesine kadar adaylık tanıtım çalışması yürütebilirler. Adaylık tanıtım çalışmaları sırasında, topluluğa ait herhangi bir olanak ve/veya kaynak kullanılamaz. Topluluk Danışmanları, herhangi bir aday ile tanıtım çalışması yürütemez.

14- Öğrenci kulüplerinde yönetim kurulu nasıl oluşmaktadır? Görev süreleri ne kadardır?

Cevap: Yönetim Kurulu; Genel Kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre seçilen bir Başkan, … Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve 11 üye olmak üzere toplam 15 kişidir. Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır. Bu süre sonunda yeniden görev alabilirler.

15- Toplulukların yönetim kurulların çalışma ilkeleri ve esasları nelerdir?

Cevap: Yönetim Kurulu üyelerin her birinin bir oy hakkı vardır. Toplantılarda alınacak kararların yeterlilik sayısı, salt çoğunluktur. Eşitlik durumunda Başkanının oyu yönünde karar alınır. Yönetim Kurulu en az … (“haftada bir”, “ayda iki” biçiminde belirtilmelidir…) kez veya Başkanın talebi doğrultusunda toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde toplantılarına; fikir, görüş ya da bilgi almak için dışarıdan üye veya bilirkişileri de çağırabilir. Ancak bu kişilerin Yönetim Kurulu kararlarında oy hakkı yoktur. Topluluk Genel Kurulunun yer, tarih, saat ve gündeminin duyurulması ve düzenlenmesi görevi Yönetim Kurulunundur.

16- Kulüp Başkanın görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap: Topluluğun ve Yönetim Kurulunun temsilcisidir. Topluluğun amaçları çerçevesinde yapacağı etkinliklerin düzenlenmesinden sorumludur. Öğrenci Toplulukları Komisyonu, Daire Başkanlığı, Topluluk Danışmanı ve topluluk arasındaki iletişimi sağlar. Görev süresinin bitiminde, topluluğun bütün yazılı ve görsel defter, bilgi ve belgelerini Topluluk Danışmanına teslim etmek zorundadır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin cezası almış olan kişilerin Öğrenci Topluluklarındaki Başkanlık görevleri kendiliğinden sona erer.

17- Üniversite topluluklarının amacı nedir ve etkinlikleri hangi koşullar altında düzenleyebilir?

Cevap: Toplulukların amacı ve düzenleyecekleri etkinlikler; öğrencilerin kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı getirecek biçimde düzenlenir. Din, dil, cinsiyet, ırk, etnik köken, bölge vb. ayrımcılık içeren veya eşitliğe aykırı hiçbir amaç topluluk tüzüğünde yer alamaz. Topluluk iç yönergesinde belirtilmesi gereken etkinlikler, topluluğun amaçları ile aynı doğrultuda olur.

18- Aktif bir Öğrenci Kulübünde Genel Kurul hangi şartlar altında düzenlenir?

Cevap: Genel Kurul için Topluluk Danışmanı kontrolünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan onaylı eski ve yeni üyelerin katılımı ile listelerdeki sayının yarısının 1 fazlası (salt çoğunluğun sağlanması) ile gerçekleşir, çoğunluk sağlanamazsa Topluluk Danışmanı çoğunluğun sağlanamadığını toplantının 1 hafta sonraki yeni tarihini imzalı dilekçe ile Daire Başkanlığı’na bildirmesi gerekmektedir. Her yeni öğretim yılında Öğrenci Toplulukları 1 (bir) kez Genel Kurul Toplantısı yapmak zorundadır.

19- Kulüplerin yönetim kurulu nedir? Nasıl çalışırlar?

Cevap: Yönetim Kurulu , Başkanın sorumluluğunda ve Topluluk Danışmanın gözetiminde topluluk etkinliklerini yürütmek, yasal düzenlemelerde ve Topluluk İç Yönergelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak, Üye olma, üyelikten çekilme ve Genel Kurulca üyelikten çıkartılmasına karar verilen üyeler hakkında gereken işlemleri yürüterek, güncellenmiş üye listelerini Daire Başkanlığına bildirmek, Topluluk Danışmanın onayı ile etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli izinleri almak ile mükelleftir.

20- Kulüplerin denetim kurulu nedir? Nasıl çalışırlar?

Cevap: Yönetim Kurulu kararlarının Topluluk iç yönergesine göre uygun olup olmadığını denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından Topluluk iç yönergesine göre uygun olmayan kararların alındığını tespit etmesi halinde Yönetim Kurulunu yazılı olarak uyarmak. Uyarıya rağmen aynı durumun devamı halinde, nihai ve bağlayıcı kararını almak üzere Topluluk Danışmanının onayı ile Komisyona başvurmak, Yapılacak olan Genel Kurul toplantısı öncesinde Denetleme Kurulu Raporunu hazırlamak ve Genel Kurulda üyelerin onayına sunmak ve Üyelikten çıkarma ile ilgili talepleri değerlendirerek Genel Kurulun onayına sunmaktır.

21- Kulüplerin çalışma ilkeleri usul ve esasları nelerdir?

Cevap: Topluluklar, düzenleyecekleri sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikler ile öğrencilerin bu alanlarda geliştirilebilmesini amaçlar. İstifa ve/veya zorunlu hallerde toplulukların Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, en geç on beş gün içerisinde Daire Başkanlığına bildirilir. Topluluklar çalışma ve etkinliklerini; yasal düzenlemelere, Üniversitenin Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Kurullarının kararlarına, bu yönerge hükümlerine ve topluluk iç yönergelerine uygun olarak yürütürler. Topluluklar, Üniversitenin hedefleri ile uyumlu çalışırlar.

22- Kulüp içerisinde yer alan Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap: Başkan olmadığı zaman, başkanın yetkilerine sahiptir.

23- Kulüp içerisinde yer alan sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap: Yönetim Kurulu toplantılarının eşgüdümünü yürütür.

24- Kulüp içerisinde yer alan yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap: Faaliyetlerin oluşturulmasında etkin rol oynayan üyelerdir.

25- Kulüp içerisinde yer alan Denetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap: Her Yönetim Kurulu toplantısının ardından en geç iki gün içerisinde toplanır. Denetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Oylama sonucundaki eşitlik durumunda Denetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınır. Genel Kurul üyelerinin itiraz dilekçelerini değerlendirerek karara bağlar ve gerekli işlemleri yürütür. Yönetim Kurulu kararlarını inceleyerek Topluluk iç yönergesine aykırı karar ve uygulamaların olup olmadığını denetlemek; varsa düzeltilmesi hususunda gerekli işlemleri yürütmekle yükümlüdür. Üyelikten çıkarılma taleplerini toplayarak Genel Kurula iletir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com