ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNE TIBBİ LABORATUVARLARIN KURULMASI AMACIYLA MONTAJ DAHİL 3 KISIM 81 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI İHALE İLANI

AnasayfaİhaleANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNE TIBBİ LABORATUVARLARIN KURULMASI AMACIYLA MONTAJ DAHİL 3 KISIM 81 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI İHALE İLANI

T.C. Ankara Medipol Üniversitesine Tıbbi laboratuvarların kurulması amacıyla montaj dahil 3 kısım 81 kalem laboratuvar malzemesi mal alımı işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2020/002

1.  İdarenin

a.  Adresi: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı, No: 2, Altındağ/Ankara

b.  Telefon ve faks numarası: 0312 508 06 66-0312 920 10 06

c. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi  

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli : 500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

d. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi – IBAN TR94 0001 2009 8960 0010 2609 00                                                                                               

e. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: Tıbbi laboratuvarların kurulması amacıyla montaj dahil 3 kısım 81 kalem laboratuvar malzemesi alımı işi (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).

b. Teslim Yeri: T.C. Ankara Medipol Üniversitesi

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi: 60 (altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: T.C.Ankara Medipol Üniversitesi

b. Tarihi ve saati: 02.10.2020 – 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat.

4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Teklif edilen bedelin % 15’ inde az olmamak üzere banka referans mektubu.

4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.6.1. İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler.

4.6.2. 1 inci ve 3 üncü kısım için teklif verecek isteklilerin ISO 9001-2015 belgesi ile TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, 2 inci kısım için teklif verecek isteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik belgesi, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve TÜRKAK Akreditasyon kurumu tarafından alınmış ISO 9001:2015 belgeleri.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler işin tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birkaç kısım için de kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak kısmi teklif verilmesi halinde teklif verilen kısımda yer alan bütün malzemeler için teklif verilecektir. Bu şartlara uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ankara Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com