Usul ve Esaslar

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar; Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi seçimine ilişkin hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesi ile Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi’nin 5’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Duyuru

MADDE 3 – (1) Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi belirlenmesine ilişkin duyuru, Üniversitenin ve Komisyonun internet sayfasından yapılır.

Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 4 – (1) Komisyonda üye olarak görev alacak olan Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisinin;

a) Ankara Medipol Üniversitesinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı olması,

b) İlgili bölüm, program, anabilim dalında en az iki yarıyıllık eğitimini tamamlamış olması,

c) İlgili yarıyılda kayıt dondurmuş ya da uzatmalı statüde olmaması,

d) Genel not ortalamasının lisans ve ön lisans öğrencileri için en az 3.00/4.00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00/4.00 olması

e) Mezuniyetine en az bir yıl/iki yarıyıl kalmış olması,

f) Üniversite kaydı öncesi ve öğrenimi sürecinde adli sicil kaydı olmaması,

g) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

h) Üniversite tarafından uzaklaştırma içeren disiplin cezası almamış olması,

i) Siyasi parti üyesi veya siyasi parti organlarında görevli olmaması gerekir.

 

Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisinin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Başvuru şartlarını sağlamayan ve istenilen başvuru belgeleri eksik bulunan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Başvurulara ilişkin ön değerlendirme Madde 4’te yer alan ölçütler kapsamında Öğrenci Temsilcisi Seçim Komitesi tarafından gerçekleştirilir.

(3) Öğrenci Temsilcisi Seçim Komitesi tarafından belirlenen adaylar Komisyona sunulur.

(4) Komisyon tarafından önerilen Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi, Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi, Senato tarafından 1 yıl süreyle seçilir. Bu süre, Senatonun belirlediği tarih itibarıyla başlar.

(6) Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisinin görev süresi sona erdikten sonra Komisyonun önerisi ve Senato kararı ile görev süresi 1 yıl uzatılabilir.

(7) Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisinin öğrenciliğinin sona ermesi durumunda Komisyon üyeliği de sona erer.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com